Aangiftebrief Inkomstenbelasting 2020

Op 1 maart is de nieuwe digitale aangifteronde Inkomstenbelasting 2020 (IB 2020) van start gegaan. In deze aangiftebrief vind je de meest in het oog springende zaken waarop je attent moet zijn bij de aangifte IB 2020. We richten ons op de wijzigingen uit de Belastingplannen 2020, de relevante coronamaatregelen en op enkele zaken waarop je ieder jaar extra alert moet zijn.

Uitnodiging aangifte doen digitaal en per post

Je hebt onlangs de uitnodiging ontvangen voor het doen van de IB-aangifte 2020. Die uitnodiging komt voorlopig nog zowel via de post met de bekende blauwe envelop, als digitaal via jouw persoonlijke Berichtenbox op MijnOverheid. Op termijn wordt de papieren uitnodiging helemaal vervangen door de digitale uitnodiging via jouw Berichtenbox.

Laat de vooraf ingevulde aangifte controleren en aanvullen

De Belastingdienst vult de aangifte al voor een groot deel in. Zo zijn de jaaropgaven van jouw loon, pensioen, lijfrentetermijnen en andere uitkeringen al ingevuld. Dat geldt ook voor de WOZ-waarde van de eigen woning, de aftrekbare hypotheekrente en het saldo van de hypotheekschuld. Ook banksaldi en de (waarde) van andere vermogensbestanddelen in box 3 zijn al ingevuld. Dit jaar is het extra belangrijk om deze gegevens goed te controleren. De coronacrisis heeft mogelijk veel verandering gebracht in jouw inkomenssituatie. Bepaalde steunmaatregelen zijn verwerkt in de vooraf ingevulde aangifte 2020. Als je jouw hypotheek hebt overgesloten, dan verandert de renteaftrek en heb je waarschijnlijk aftrekbare kosten gemaakt. Of je hebt misschien een betaalpauze met je bank afgesproken. Renteaftrek is dan alleen onder voorwaarden toegestaan. Bovendien maakt ook de Belastingdienst weleens een foutje of de gegevens zijn niet compleet. Jij bent en blijft zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de aangifte, ook als de Belastingdienst onjuiste gegevens heeft opgenomen. Daarnaast moet je de aangifte nog aanvullen met de niet vooraf ingevulde gegevens die van toepassing zijn op jouw inkomenssituatie. Dat kunnen bijvoorbeeld aftrekposten zijn zoals giften, ziektekosten, studiekosten en betaalde partneralimentatie.

Te veel gedoe?

Ondanks de vooraf ingevulde aangifte kan het toch nog een hele klus zijn om de aangifte IB 2020 volledig en correct in te vullen. Vind je het te veel gedoe? Wij doen het weer graag voor je. Je levert daartoe de relevante gegevens voor jouw IB-aangifte 2020 bij ons aan en wij controleren de vooraf ingevulde gegevens en vullen de aangifte waar nodig aan. Dienen we de aangifte vóór 1 april 2021 in, dan ben je er in ieder geval zeker van dat je vóór 1 juli 2020 bericht krijgt van de Belastingdienst.
Hierna hebben we een aantal zaken op een rij gezet, waaraan je wellicht niet meteen denkt bij het verzamelen van de gegevens die nodig zijn om je aangifte IB 2020 te kunnen samenstellen. De gegevens gebruiken we om de vooraf ingevulde aangifte IB 2020 te controleren, waar nodig aan te passen of aan te vullen.

Aangiftegegevens IB 2020

Coronasteunmaatregelen

Sinds 13 maart 2020 leven we in een andere wereld die beheerst wordt door de uitbraak van het coronavirus. In dat kader zijn er vorig jaar allerlei steunmaatregelen getroffen. Heb je bijvoorbeeld in 2020 een TOZO- of een TOFA-uitkering genoten, dan is deze verwerkt in de vooraf ingevulde aangifte als inkomen uit werk en woning. Heb je gebruikgemaakt van de TOZO-lening, dan kan je de rente aftrekken als bedrijfslast. Een aantal steunmaatregelen is vrijgesteld van belastingheffing, zoals de TOGS en de TVL. De TOGS (€ 4.000) was een eenmalige tegemoetkoming waarmee je de vaste bedrijfslasten kon blijven betalen tijdens de coronacrisis. Deze tegemoetkoming is later vervangen door de veel ruimere TVL-regeling. In het aangiftebiljet IB 2020 voor de ondernemer wordt gevraagd of je vrijgestelde winstbestanddelen hebt. Beantwoord je deze vraag met ‘ja’, dan kan je verderop in de winstaangifte het ontvangen bedrag invullen, zodat dit buiten de winstberekening blijft.

Lager eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait is in 2020 verlaagd van 0,65% naar 0,60% voor eigen woningen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.090.000. Je hoeft dus minder bij te tellen voor de eigen woning. Het eigenwoningforfait wordt berekend over de WOZ-waarde 2020 van je woning met peildatum 1 januari 2019. Die waarde is waarschijnlijk gestegen. Per saldo ben je daardoor mogelijk niets opgeschoten met de verlaging van het eigenwoningforfait.

Weer minder hypotheekrenteaftrek

Heb je een hypotheek voor een woning die je hoofdverblijf is, dan kun je de rente in aftrek brengen. Maar ben je op of na 1 januari 2013 voor het eerst een nieuwe hypotheek aangegaan? In dat geval moet je aflossen op de eigenwoningschuld om renteaftrek te kunnen krijgen. Je hypotheekschuld neemt door het aflossen jaarlijks af. Je betaalt dus ieder jaar minder rente en dus heb je ook minder renteaftrek.

De renteaftrek neemt ook jaarlijks af als je inkomen hebt dat wordt belast in de hoogste belastingschijf van 49,50%*). Het maximale tarief waartegen je de kosten van de eigen woning in 2020 kunt aftrekken is dan beperkt tot 46%.

*) Let op
De inkomensgrens waarbij in 2020 de eerste tariefschijf van 37,35% overgaat in de tweede (en hoogste) tariefschijf van 49,50% is € 68.507. Deze inkomensgrens blijft ongewijzigd tot en met 2021.

Minder renteaftrek door oversluiten hypotheek

Een record aantal mensen heeft vorig jaar hun hypotheek overgesloten om zo de maandlasten te drukken. De nieuwe hypoheek heeft vaak een veel lagere rente dan de oude hypotheek. Dat betekent dus ook minder renteaftrek. Bij het oversluiten zijn er vaak kosten gemaakt, waarvan een aantal aftrekbaar is. Die kosten moeten nog wel worden ingevuld in de aangifte IB 2020.

Tip
Het is ook verstandig om de voorlopige teruggaaf of aanslag 2021 even te laten controleren. Het kan nodig zijn om deze te laten aanpassen. Zo voorkom je dat je achteraf belasting moet terugbetalen.

Minder hypotheekrente door betaalpauze hypotheeklasten

Sinds de uitbraak van de coronacrisis gelden er versoepelde fiscale regels in het geval je een betaalpauze voor rente en aflossing hebt afgesproken met je bank of andere hypotheekverstrekker. Normaliter kan je meestal geen rente in aftrek brengen als je die niet hebt betaald, maar onder voorwaarden wordt dit door de versoepeling toch toegestaan. De betaalpauze moet in ieder geval voldoen aan de volgende drie voorwaarden:
1. je hebt vorig jaar in de periode vanaf 12 maart 2020 bij je geldverstrekker gemeld dat je (dreigende) betalingsproblemen hebt door de uitbraak van het coronavirus;
2. jij en je geldverstrekker zijn daarom een betaalpauze overeengekomen, die vorig jaar is ingegaan en die schriftelijk door de geldverstrekker is bevestigd;
3. de looptijd van de betaalpauze bedraagt maximaal twaalf maanden.

Laat je de IB-aangifte 2020 door ons verzorgen? Dan hebben we daarvoor – naast de gebruikelijke gegevens over de hypotheek – ook de volgende gegevens nodig:
• de overeenkomst met je hypotheekverstrekker waarin de betaalpauze is vastgelegd; en
• het nieuwe aflossingsschema

Let op
Leen je van een niet-administratieplichtige – bijvoorbeeld familie of jouw eigen bv – dan gelden aanvullende voorwaarden. Neem in dat geval contact met ons op voor nadere informatie.

Doe opgave (gewijzigde) eigenwoninglening bij familie of bv

Heb je in 2020 een woning gekocht met een lening van je familie, een derde of van jouw eigen bv? In dat geval kan je de rente alleen in aftrek brengen op je box-1-inkomen als je de gegevens over die lening aangeeft in de IB-aangifte 2020. Deze renseigneringsplicht voor leningen van niet-administratieplichtigen geldt alleen voor leningen die op of na 1 januari 2013 zijn aangegaan en waarop je jaarlijks verplicht moet aflossen.

Afbouw aftrek geen of kleine eigenwoningschuld

Begin 2019 is gestart met de geleidelijke afschaffing in 30 jaar van de regeling, waarbij je geen eigenwoningforfait hoeft bij te tellen bij je inkomen als je geen of slechts een kleine hypotheek hebt. Dit doet zich voor als je eigenwoningforfait hoger is dan de rente en/of financieringskosten die je hebt betaald. Tot 2019 hoefde je dan niets bij te tellen. Maar vanaf 2019 moet je jaarlijks 31/3% extra bijtellen. In 2019 was dat 31/3% van het saldo van het eigenwoningforfait en de aftrekbare rente en kosten. In 2020 is dat 6,66% van dit saldo.

Let op
Heb je op of na 1 januari 2013 een eigenwoninglening bij jouw familie gesloten of bij een derde of jouw eigen bv en heb je die lening in 2020 gewijzigd? Ook dit moet je aangeven in de IB-aangifte 2020 om de renteaftrek te behouden.

Rente weer aftrekbaar na betalingsachterstand eigenwoningschuld

Eigenwoningschulden die op of na 1 januari 2013 zijn aangegaan, moeten jaarlijks ten minste annuïtair worden afgelost. Een betalingsachterstand is tijdelijk toegestaan, maar haal je die achterstand niet binnen de gestelde termijnen in, dan verhuist de eigenwoningschuld naar box 3. Daarmee vervalt tijdelijk de renteaftrek. De eigenwoningschuld keert weer terug naar box 1 als je weer aan de aflossingseis voldoet. Je mag de rente dan weer in aftrek brengen in je IB-aangifte.

Reisaftrek

Werknemers die gebruikmaken van de reisaftrek voor woon-werkverkeer in het openbaar vervoer, opgelet! Omdat je zoveel mogelijk thuis moet werken, heb je eigenlijk minder recht op reisaftrek, terwijl de kosten van jouw ov-abonnement mogelijk gewoon doorlopen. Daarom is goedgekeurd dat je de reisaftrek in de IB-aangifte 2020 mag toepassen alsof je je reispatroon van voor de coronacrisis hebt voortgezet. Voorwaarde daarbij is dat je reiskosten niet gewijzigd zijn.

Uitbetaling algemene heffingskorting aan partner zonder inkomen verder verlaagd

Sinds 2009 wordt de uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de partner zonder inkomen geleidelijk in 15 jaar met 6,67% per jaar afgebouwd tot nul. Dit betekent dat er in 2020 ten hoogste 20% van de algemene heffingskorting wordt uitbetaald aan de partner. Eind 2023 is de zogenoemde ‘aanrechtsubsidie’ geheel afgeschaft.

Let op
De afbouw geldt niet voor de partner die vóór 1963 is geboren.

Afrekenen over zuivere saldolijfrente

Verzekeraars die zuivere saldolijfrentes aanbieden, waren verplicht om uiterlijk 31 januari 2021 gegevens aan te leveren bij de Belastingdienst. Het gaat om het gezamenlijke bedrag van tot 31 december 2020 betaalde premies en het gezamenlijke bedrag van de tot dan toe genoten uitkeringen. Deze eenmalige renseignering had betrekking op zuivere saldolijfrenten, waarvan op 31 december 2020 het oude overgangsrecht uit 2001 eindigde. Als je een dergelijke lijfrentepolis hebt, moet je hierover in 2020 afrekenen met de Belastingdienst. Je hebt een zuivere saldolijfrente als de lijfrentepremies in het verleden in het geheel niet aftrekbaar waren.

Let op
Voor de lijfrentes waarvan de premies deels wel aftrekbaar waren (hybride lijfrentes), is het overgangsrecht uit 2001 ook na 2020 voortgezet. Hierover hoef je dus niet af te rekenen. Dit geldt eveneens voor bepaalde buitenlandse pensioenen die ook onder dit overgangsrecht vallen, maar waarvoor dit nooit was bedoeld.

Scholingsuitgaven nog steeds aftrekbaar

De aftrek van scholingsuitgaven wordt vervangen door een individuele leerrekening. Dit wordt een niet fiscale subsidieregeling: het STAP-budget (Stimulans van de Arbeidsmarktpositie). Vanaf 2022 gaat het UWV het STAP-budget uitvoeren. Tot die tijd kan je nog gebruikmaken van de aftrek scholingsuitgaven.

Laatste keer aftrek contante giften

Giften aan goede doelen die een anbi-status hebben, kan je in aftrek brengen als je kunt aantonen dat je de giften daadwerkelijk hebt betaald, bijvoorbeeld met een overmaking of kwitantie. Bij contante giften bijvoorbeeld in de collectebus aan de deur of in de kerk, kan je dat moeilijk aantonen. Voor de Belastingdienst is dit ook niet goed te controleren. Daarom is de aftrek van contante giften vanaf 1 januari 2021 afgeschaft. De contante giften kan je in 2020 dus voor de laatste keer in aftrek brengen.

Let op
Wil je gebruikmaken van de giftenaftrek? Controleer dan eerst of het goede doel een anbi is. De goede doelen die een algemeen nut beogende instelling zijn (anbi-status hebben) vind je hier.

Dubbele vrijstelling voor polissen op verzoek ook bij ontbreken dubbele begunstiging

Ben je fiscale partners van elkaar en willen jullie bij leven gebruikmaken van de dubbele vrijstelling bij een zogenoemde Brede Herwaarderingspolis, KEW, SEW, of BEW? In dat geval moeten jullie allebei begunstigden zijn. Maar zijn jullie die dubbele begunstiging vergeten, dan kunnen jullie de dubbele vrijstelling toch benutten door bij de IB-aangifte een gezamenlijk verzoek te doen, waardoor de uitkering bij ieder van jullie voor de helft opkomt. Je benut vervolgens dan ieder je eigen vrijstelling.

Check dubbele renteaftrek na tijdelijke verhuur

Heb je een niet-verkochte woning die je inmiddels tijdelijk verhuurt? Na de periode van tijdelijke verhuur, herleeft het recht op de dubbele renteaftrek voor de resterende termijn, waarin de renteaftrek nog is toegestaan. Die termijn is 3 jaar. Check na de tijdelijke verhuur of die termijn is verstreken. Is dat het geval, dan heb je geen recht meer op dubbele renteaftrek.

Aftrek lijfrentepremie

Heb je een pensioentekort, dan kun je hiervoor een aanvullend inkomen regelen. Bijvoorbeeld door bij een verzekeraar een lijfrentepolis te sluiten of bij een bank een lijfrentebankspaarproduct. De lijfrentepremie die je in 2020 hebt betaald, kan je aftrekken in de aangifte IB 2020.

Let op
De lijfrentepremie is volledig aftrekbaar, dus ook als je inkomen hebt dat valt in de hoogste belastingschijf (49,50%). De aftrekbeperking voor deze belastingschijf tot 46% geldt hier dus niet voor.

Benut de levensloopverlofkorting

Heb je in 2020 (een deel van) jouw levenslooptegoed opgenomen? Die opname is belast in box 1, maar je kunt wel gebruikmaken van de levensloopverlofkorting. Dit is een korting op de box-1-belasting. Omdat de belastingheffing over de opname van je levenslooptegoed via jouw werkgever loopt, kan het zijn dat hij/zij de levensloopverlofkorting daarop al heeft toegepast. Maar is dat nog niet gebeurd, dan moet je die zelf nog invullen in de aangifte IB 2020.

Let op juiste verdeling box-3-vermogen

Het heffingsvrij vermogen in box 3 bedraagt voor 2020 € 30.846 per belastingplichtige. De staffel met jaarlijks veranderende fictieve rendementspercentages ziet er voor 2020 als volgt uit:

Belastbaar vermogen Fictief rendementspercentage
tot € 72.798 1,789%
€ 72.798 tot € 1.005.573 4,185%
boven de € 1.005.573 5,28%

De forfaitaire rendementen in box 3 lopen op naarmate je meer box-3-vermogen hebt (zie de tabel). Over de forfaitaire rendementen betaal je 30% box-3-heffing. Het is dus van belang om het vermogen tussen jou en jouw partner te verdelen. Heb je bijvoorbeeld een box-3-vermogen van € 130.000, dan is het verstandig om dit zo over jullie beiden te verdelen, dat bij ieder van jullie het forfaitaire rendementspercentage van 1,789% van toepassing is. Verdeel je niet, dan bedraagt dat percentage 4,185% voor zover het belastbare box-3-vermogen (dus na aftrek van het heffingsvrije vermogen) meer bedraagt dan € 72.798.