Actiepunten voor alle belastingbetalers 2020

Het einde van het jaar is in zicht. Daarom hebben wij de actiepunten eind 2020 voor alle belastingbetalers onder elkaar gezet. Hierin hebben we belangrijke thema’s uit de Belastingplannen 2021 en andere wet- en regelgeving overzichtelijk op een rij gezet met praktische actiepunten, waarmee u zich kunt voorbereiden op de nieuwe regels en het einde van bestaande regels.

Inhoudsopgave

Benut soepele spelregels bij betaalpauze hypotheeklasten
Andere wijzigingen eigenwoningregeling
Tariefsverlaging maar ook weer minder kostenaftrek
Nog steeds aftrek scholingsuitgaven
Laatste keer aftrek contante giften
Neem deel levenslooptegoed op
Tijdig lijfrentepremie betalen
Wijzigingen in box 3
Beding tijdig uw lijfrente-uitkeringen
Afrekenen over zuivere saldolijfrente
NHG-kostengrens en hypotheekbedrag omhoog
Anticipeer op wijziging overdrachtsbelasting
Zorg dat schenking tijdig is besteed aan onderhoud
Wacht met aanschaf nieuwe elektrische personenauto
Erfbelasting besparen via schenkingen aan uw kinderen

Benut soepele spelregels bij betaalpauze hypotheeklasten

Gedurende de betaalpauze die u met uw bank bent overeengekomen gelden er versoepelde fiscale regels voor de aftrekbaarheid van de hypotheekrente. De betaalpauze moet dan wel aan de volgende drie voorwaarden voldoen:

  1. u hebt in de periode 12 maart 2020 tot en met 31 december 2020 bij uw geldverstrekker aangegeven dat u (dreigende) betalingsproblemen heeft door de uitbraak van het coronavirus;
  2. u en uw geldverstrekker zijn daarom een betaalpauze overeengekomen, die uiterlijk op 1 januari 2021 ingaat en die schriftelijk door de geldverstrekker is bevestigd;
  3. de looptijd van de betaalpauze bedraagt maximaal twaalf maanden.

Let op
Is de geldverstrekker een niet-administratieplichtige (bijvoorbeeld familie of een eigen bv), dan gelden aanvullende voorwaarden. Uw adviseur kan u hierover nader informeren.

De versoepelde regels die gelden als u gebruikmaakt van de betaalpauze voor uw hypoheeklasten betreffen twee aspecten van de eigenwoningregeling: de aflossingsplicht en het moment van de renteaftrek.

Aflossingsplicht
Het uitstellen van de betaling van hypotheeklasten heeft fiscale gevolgen als u een hypotheek hebt die na 31 december 2012 is afgesloten. Daarop moet u namelijk verplicht aflossen om de renteaftrek te mogen toepassen. Onder de normale fiscale regels zou dit betekenen dat u de uitgestelde hypotheeklasten in 2020 al in 2021 weer moet inlossen om de renteaftrek te behouden. Dit effect is ongewenst en daarom geldt een versoepeling. Maakt u dit jaar gebruik van een betaalpauze voor uw hypotheeklasten, dan hoeft u de aflossingsachterstand niet al eind 2021 te hebben ingehaald om uw renteaftrek te behouden. U mag deze uitsmeren over de resterende looptijd van uw hypotheek (van maximaal 360 maanden). U mag er ook voor kiezen om uw resterende lening te splitsen, zodat u de betaalachterstand sneller – binnen bijvoorbeeld 5 jaar – afbetaalt.

Renteaftrek of niet
Eigenwoningrente is aftrekbaar in 2020 als u dit jaar rente betaalt of als de rente dit jaar wordt verrekend, ter beschikking wordt gesteld of rentedragend wordt. De eigenwoningrente is fiscaal als rentedragend aan te merken als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. er moet sprake zijn van een beschikkingshandeling van de geldverstrekker, waaruit blijkt dat de verschuldigde rente vaststaat en dit bedrag rentedragend schuldig wordt gebleven;
  2. er moet rente in rekening worden gebracht;
  3. er moet reële zekerheid bestaan dat de verschuldigde rente feitelijk wordt betaald.

Of er wordt voldaan aan de eerste twee voorwaarden moet blijken uit het contract dat u met uw geldverstrekker hebt gesloten. Als uw geldverstrekker daarin geen gebruik maakt van de mogelijkheid uit de oorspronkelijke leenovereenkomst om bij niet tijdig betalen van de rente aan u een rentevergoeding in rekening te brengen en tijdens de betaalpauze geen rentevergoeding over de achterstallige rente aan u in rekening heeft gebracht, dan wordt niet aan de eerste twee voorwaarden voldaan. U kunt de rente dan pas in aftrek brengen in het jaar van de feitelijke betaling. Is dat na 2020, dan is de rente dus niet in 2020 aftrekbaar.

Maakt uw geldverstrekker wel gebruik van de contractuele mogelijkheid om tijdens de betaalpauze een rentevergoeding aan u in rekening te brengen bij niet betalen van de rente op de reguliere vervaldata? In dat geval wordt wel voldaan aan de voorwaarden 1 en 2. Dat is zelfs het geval als vervolgens expliciet is aangegeven om die rentevergoeding op nihil te stellen vanwege de bijzondere omstandigheden. Omdat in dit geval de verschuldigde rente in 2020 wel rentedragend is geworden, is deze rente aftrekbaar in 2020.

Let op
Gaat u een schuld aan om de renteachterstand in te halen, dan is dit altijd een box-3-schuld, waarvan de rente dus niet aftrekbaar is.

Andere wijzigingen eigenwoningregeling

Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tot € 1.110.000 (in 2020: € 1.090.000) wordt verlaagd van 0,60% naar 0,50% in 2021. Hebt u een woning met een WOZ-waarde van € 1.110.000 of meer, dan blijft het forfait 2,35%. U bent dit tarief alleen verschuldigd voor de WOZ-waarde boven € 1.110.000.

Afbouw renteaftrek en aftrek geen of kleine eigenwoningschuld
De afbouw van aftrekposten in de hoogste belastingschijf heeft ook gevolgen voor uw hypotheekrenteaftrek. U kunt de rente in 2021 nog aftrekken tegen een tarief van 43% (nu: 46%).
De regeling waarbij u geen eigenwoningforfait hoeft bij te tellen bij uw inkomen als u geen of slechts een kleine hypotheek hebt, wordt stapsgewijs in 30 jaar afgebouwd. De aftrek wordt jaarlijks met 31/3% verlaagd. In 2020 is de aftrek beperkt tot 93,1/3%. In 2021 wordt de aftrek beperkt tot 90%. Houd hiermee rekening.

Tariefsverlaging maar ook weer minder kostenaftrek

De loon- en inkomstenbelasting kent twee tariefschijven: een schijf met een laag tarief (nu: 37,35%) en een schijf met een hoog tarief (nu: 49,5%). Dit tarief is van toepassing op een inkomen vanaf € 68.507. In 2021 gaat het lage tarief omlaag naar 37,10%. Het tarief in de hoge schijf blijft 49,5%.

Tegenover de tariefsverlaging in de eerste schijf staat ook een verdere verlaging van het percentage waartegen u kostenaftrek kunt claimen voor zover u inkomen heeft in de hoogste belastingschijf. Dit percentage bedraagt nu 46%, maar gaat volgend jaar omlaag naar 43%. Wellicht kunt u aftrekbare kosten nog naar voren halen.

Actiepunt
Betaalt u partneralimentatie aan uw ex-partner en heeft u inkomen in de hoogste schijf? In dat geval kunt u de partneralimentatie volgend jaar ook nog maar tegen 43% in aftrek brengen. De aftrek wordt de komende twee jaar verder afgebouwd, zodat in 2023 het aftrekpercentage nog maar 37,03% bedraagt. Vorige jaar bedroeg het aftrekpercentage nog 51,75%. De forse vermindering van de aftrek kan er op enig moment toe leiden dat u onvoldoende draagkracht heeft om nog aan de bestaande partneralimentatieplicht te voldoen. Vraag daarom tijdig advies over de mogelijkheid om de alimentatie naar beneden te laten bijstellen of om de partneralimentatie af te kopen.

Let op
De aftrekbeperking geldt niet voor de premies van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en lijfrentepremies. Die blijven in de hoogste schijf voorlopig aftrekbaar tegen 49,5%.

Nog steeds aftrek scholingsuitgaven

U maakt in dit bizarre coronajaar misschien kosten voor (om- of bij)scholing voor meer kansen op de arbeidsmarkt. Het goede nieuws is dat u de scholingsuitgaven ook in 2020 kunt aftrekken van uw inkomen. Deze aftrekpost wordt pas vanaf 2022 vervangen door een individuele leerrekening. Dit wordt een niet-fiscale subsidieregeling: het STAP-budget (Stimulans van de Arbeidsmarktpositie). Tot die tijd kunt u nog gebruikmaken van de aftrek scholingsuitgaven.

Laatste keer aftrek contante giften

Giften aan goede doelen die een anbi-status hebben, kunt u in aftrek brengen als u kunt aantonen dat u de giften daadwerkelijk hebt betaald, bijvoorbeeld met een overmaking of kwitantie. Bij contante giften bijvoorbeeld in de collectebus aan de deur of in de kerk, kunt u dat moeilijk aantonen. Voor de Belastingdienst is dit ook niet goed te controleren. Daarom wordt de aftrek van contante giften volgend jaar afgeschaft.

Let op
Wilt u een gift in aftrek brengen, controleer dan eerst of het goede doel een anbi is. De goede doelen die een algemeen nut beogende instelling zijn (anbi-status hebben) vindt u hier.

Neem deel levenslooptegoed op

Legt u nog in op levensloopregeling of heeft u nog een onbenut levenslooptegoed? Dat tegoed is vrijgesteld van de box-3-heffing. Maar daar komt op 1 november 2021 een eind aan. Het levenslooptegoed wordt dan in een keer progressief belast. Dat kan betekenen dat (een deel van) uw tegoed wordt belast tegen de hoogste belastingschijf van 49,5%. Om dat te voorkomen, kan het verstandig zijn om een deel van het levenslooptegoed nog dit jaar te laten uitkeren, waardoor dit nog belast wordt tegen 37,35%. Ook het deel dat overblijft en volgend jaar wordt uitgekeerd, wordt dan mogelijk nog belast in de laagste belastingschijf.

Actiepunt
Of controleer of uw pensioenregeling de mogelijkheid biedt om een aanvullende storting te doen.

Tijdig lijfrentepremie betalen

Hebt u een pensioentekort, dan kunt u hiervoor een aanvullend inkomen regelen. Bijvoorbeeld door bij een verzekeraar een lijfrentepolis te sluiten of bij een bank een lijfrentebankspaarproduct. De lijfrentepremie die u in 2020 hebt betaald, kunt u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting 2020 die u volgend jaar indient bij de Belastingdienst.

Actiepunt
Bent u in de afgelopen vijf jaar toch vergeten om de lijfrentepremie in aftrek te brengen? Verzoek dan bij de Belastingdienst om een ambtshalve vermindering. U moet dan wel kunnen aantonen dat u de lijfrentepremies niet hebt afgetrokken. Dat kunt u doen met kopieën van de ingediende aangiften inkomstenbelasting van de afgelopen jaren en de aanslagen over die jaren. Bewaar daarom uw oude aangiften.

Wijzigingen in box 3

Als de Eerste Kamer daarmee instemt, gaat de vrijstelling in box 3 volgend jaar omhoog van € 30.846 naar € 50.000 per belastingplichtige. Hebt u een fiscale partner, dan hebt u samen dus een vrijstelling van € 100.000. Wel gaat dan ook het tarief omhoog van 30% naar 31%. De verhoging van de box-3-vrijstelling werkt echter niet door naar de diverse inkomens- en vermogensafhankelijke regelingen, zoals de zorg- en kinderopvangtoeslag en de eigen bijdrage aan een zorginstelling.

Nieuwe aangifteplicht
Zonder nadere regeling zou de verhoging van de box-3-vrijstelling ertoe leiden dat meer mensen aanspraak kunnen maken op een toeslag of in aanmerking komen voor een hogere toeslag. Dat vindt het kabinet ongewenst. Vanaf 2021 wordt daarom voor de vermogenstoets in de inkomensafhankelijke regelingen aangesloten bij de vermogensrendementsgrondslag zonder aftrek van de vrijstelling in box 3. De inspecteur legt daartoe het bedrag van de rendementsgrondslag – voor zover dit meer bedraagt dan € 31.340 (fiscale partners € 62.680) – vast in een voor bezwaar vatbare beschikking die wordt opgenomen op de aanslag inkomstenbelasting. Daarvoor is het nodig dat de aangifteplicht voor de inkomstenbelasting en premieheffing volksverzekeringen wordt uitgebreid.

Nog geen systeemwijziging
Het systeem van box 3 wijzigt dus (nog) niet. Hoe groter uw vermogen is, des te meer rendement u geacht wordt te maken en dus hoe meer box-3-heffing u moet betalen. Het kan dus verstandig zijn om uw box-3-vermogen te verlagen. Dat kan bijvoorbeeld door de geplande aankoop van dure goederen die niet tot box 3 worden gerekend (denk aan een auto, boot of kunstwerk), nog dit jaar te doen. Betaalt u voor het einde van het jaar uw belastingschulden, dan verlaagt u daarmee ook uw box-3-vermogen.

Beding tijdig uw lijfrente-uitkeringen

U moet vóór 31 december van het jaar dat volgt op het jaar waarin uw lijfrentepolis expireert, beslissen wat u met het vrijkomende kapitaal gaat doen. Ingeval van overlijden is deze termijn 31 december van het tweede kalenderjaar volgend op het overlijden. Deze termijnen zijn fataal. In die zin, dat de inspecteur slechts onder bijzondere omstandigheden verlenging kan toestaan. Van bijzondere omstandigheden is slechts sprake als u er alles aan heeft gedaan om de lijfrente binnen de wettelijke termijn in te laten gaan.

Actiepunt
Zorg ervoor dat u de einddata van lijfrentecontracten goed vastlegt, zodat u precies weet wanneer u uiterlijk actie moet ondernemen.

Afrekenen over zuivere saldolijfrente

Verzekeraars die zuivere saldolijfrentes aanbieden, worden verplicht om gegevens aan te leveren bij de Belastingdienst. Het gaat om het gezamenlijke bedrag van tot 31 december 2020 betaalde premies en het gezamenlijke bedrag van de tot dan toe genoten uitkeringen. De gegevens moeten uiterlijk op 31 januari 2021 zijn verstrekt. De eenmalige renseignering heeft betrekking op zuivere saldolijfrenten, waarvan op 31 december 2020 het oude overgangsrecht uit 2001 eindigt. U hebt een zuivere saldolijfrente als de lijfrentepremies in het verleden in het geheel niet aftrekbaar waren. Heeft u een dergelijke lijfrentepolis? Dan bent u verplicht om hierover af te rekenen met de Belastingdienst.

Hybride saldolijfrenten
Voor de lijfrentes waarvan de premies deels wel aftrekbaar waren (hybride lijfrentes), wordt het overgangsrecht uit 2001 ook na 2020 voortgezet. Hierover hoeft u dus niet af te rekenen. Dit geldt eveneens voor bepaalde buitenlandse pensioenen die ook onder dit overgangsrecht vallen, maar waarvoor dit nooit was bedoeld.

NHG-kostengrens en hypotheekbedrag omhoog

De kostengrens voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gaat op 1 januari 2021 omhoog van € 310.000 naar € 325.000. Koopt u een woning met energiebesparende voorzieningen, dan is het plafond € 344.500 (in 2020: € 328.600). De NHG-premie blijft in 2021 0,7%. Heeft u koopplannen en wilt u gebruikmaken van de NHG? In dat geval is het verstandig om daarmee te wachten tot 2021.

Let op
Volgend jaar kunnen tweeverdieners meer hypotheek krijgen, omdat het tweede inkomen dan voor 90% meetelt bij de vaststelling van het maximale hypotheekbedrag. Nu telt het tweede inkomen daarbij voor 80% mee. Bovendien weegt een studieschuld minder zwaar mee, omdat de rente op die schulden lager is geworden.

Anticipeer op wijziging overdrachtsbelasting

Starters op de woningmarkt betalen vanaf 1 januari 2021 geen overdrachtsbelasting (OVB) bij de aankoop van een woning. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. De starters moeten 18 jaar of ouder zijn en jonger dan 35 jaar, de woning moet als hoofdverblijf worden gebruikt en de vrijstelling moet nog niet eerder zijn benut. Bent u een ‘doorstromer’ maar voldoet u aan deze voorwaarden? In dat geval geldt de vrijstelling ook voor u. Voor andere doorstromers op de woningmarkt blijft het OVB-tarief 2%. Let op: vanaf 1 april 2021 geldt een aanvullende voorwaarde. Dan is tevens vereist dat de waarde van de aangekochte woning niet meer dan € 400.000 bedraagt.

Tip
Het moment van de overdracht bij de notaris is bepalend voor het OVB-tarief. Tekent u dit jaar een koopovereenkomst en voldoet u aan de voorwaarden? Zorg dan dat de overdracht/levering plaatsvindt op of na 1 januari 2021.

Meer overdrachtsbelasting bij aankoop woning
Voor woningen die met andere bedoelingen worden gekocht, wordt het OVB-tarief per 1 januari 2021 verhoogd van 2% naar 8%! Koopt u dus een tweede woning of vakantiehuis en gebruikt u die niet of slechts tijdelijk als hoofdverblijf, dan betaalt u bij de aankoop 8% OVB. Dat tarief geldt ook bij de aankoop van een woning voor uw kind of als u een woning aanschaft voor de verhuur.

Actiepunt
Wilt u met een van deze bedoelingen een woning aanschaffen, dan doet u er verstandig aan om dat dit jaar nog te doen. Daarbij is wel haast geboden, want de woning moet daarvoor voor het einde van het jaar aan u zijn geleverd.

Zorg dat schenking tijdig is besteed aan onderhoud

Heeft u in 2018 uw kind een verhoogde schenking gedaan voor onderhoud of verbetering van zijn/haar eigen woning, waarbij uw kind de verhoogde schenkingsvrijstelling heeft toegepast? Attendeer uw kind er dan op dat hij of zij ervoor zorgt dat de schenking eind 2020 daaraan is besteed en dat de verbouwings- of onderhoudswerkzaamheden zijn afgerond. Anders vervalt de vrijstelling alsnog.

Wacht met aanschaf nieuwe elektrische personenauto

Overweegt u een nieuwe elektrische auto te kopen of (private) te leasen? Wacht daar dan mee tot na 31 december 2020. U kunt hiervoor namelijk € 4.000 subsidie krijgen op grond van Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP). De subsidiepot voor 2020 is echter al leeg. Vanaf 2021 is er weer nieuwe budget beschikbaar. U kunt in 2020 nog wel subsidie (€ 2.000) krijgen voor de aanschaf van een gebruikte elektrische personenauto. Wees er wel snel bij, want het budget is beperkt!

Erfbelasting besparen via schenkingen aan uw kinderen

Bij uw overlijden wordt over uw vermogen erfbelasting geheven. Uw kinderen betalen 10% en/of 20% erfbelasting. Door tijdens uw leven gespreid te schenken, draagt u alvast vermogen over aan uw kinderen. Bij uw overlijden is er dan minder vermogen waarover zij erfbelasting verschuldigd zijn. Schenken levert dus in de toekomst een belastingbesparing op. U kunt fiscaal vriendelijk vermogen overhevelen naar uw kinderen door jaarlijks een bedrag van € 5.515 (in 2020) vrijgesteld te schenken. Uw kinderen hoeven dan geen aangiftebiljet voor de schenkbelasting in te dienen. Als u meer schenkt, moet over het meerdere schenkbelasting worden betaald. In dat geval moeten uw kinderen uiterlijk vóór 1 maart 2020 een aangiftebiljet voor de schenkbelasting hebben ingediend.

Let op
De vrijstelling voor kinderen en overige verkrijgers wordt in 2021 (tijdelijk) verhoogd met € 1.000. Dit betekent dat de vrijstelling voor schenkingen aan kinderen in 2021 (na inflatiecorrectie) uitkomt op € 6.604 en voor de overige verkrijgers op € 3.244.

Eenmalig vrijgesteld schenken aan uw kinderen
Naast de jaarlijkse schenking kunt u uw kinderen (of hun partners) als zij ouder zijn dan 18 en jonger dan 40 jaar, ook eenmalig een hoger bedrag vrijgesteld schenken. Deze eenmalige schenking bedraagt € 26.457 (in 2020). Daarnaast kunt u aan deze kinderen – in plaats van de eenmalig verhoogde schenking – ook een extra verhoogde vrijgestelde schenking doen van € 55.114 (in 2020). Zij moeten de schenking dan wel gebruiken voor een dure studie. Voor deze schenking is een notariële schenkingsakte nodig. Tot slot kunt u uw kinderen een eenmalige vrijgestelde schenking voor de eigen woning doen van maximaal € 103.643 (2020).

Gespreid vrijgesteld schenken voor de eigen woning
U mag de maximaal vrijgestelde schenking voor de eigen woning ook spreiden over drie aaneensluitende kalenderjaren. Heeft u bijvoorbeeld in 2018 € 30.000 aan uw kind geschonken, dan mag u het resterende bedrag over 2019 en 2020 spreiden.