Actiepunten voor alle belastingbetalers 2021

Het einde van het jaar is in zicht. Daarom hebben wij de actiepunten eind 2021 voor alle belastingbetalers onder elkaar gezet. Hierin hebben we belangrijke thema’s uit de Belastingplannen 2022 en andere wet- en regelgeving overzichtelijk op een rij gezet met praktische actiepunten, waarmee u zich kunt voorbereiden op de nieuwe regels en het einde van bestaande regels.

Inhoudsopgave

Verlaging eigenwoningforfait en minder renteaftrek
Einde gunstige regels voor betaalpauze hypotheeklasten nadert
Tariefverlaging maar opnieuw minder kostenaftrek
Laatste jaar voor aftrek scholingsuitgaven
Tijdig lijfrentepremie betalen
Beding tijdig uw lijfrente-uitkeringen
Verlaag uw box-3-heffing
Wacht met aankoop of lease elektrische personenauto
Doorbetaalde uren kinderopvang bepalen kinderopvangtoeslag
Jubelton ter discussie – wat zijn uw opties?
Benut tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling
Zorg dat uw kind eigenwoningschenking tijdig besteedt
Samenwoners: stel fiscaal partnerschap veilig
Cadeaubon langer geldig
NHG-kostengrens omhoog en premie omlaag

Verlaging eigenwoningforfait en minder renteaftrek

Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tot € 1.110.000 wordt verlaagd van 0,50% naar 0,45% in 2022. Hebt u een woning met een WOZ-waarde van € 1.110.000 of meer, dan blijft het forfait 2,35%. U bent dit tarief alleen verschuldigd voor de WOZ-waarde boven € 1.110.000. Ook in 2022 wordt de aftrek van hypotheekrente verder beperkt als u inkomen hebt dat in de hoogste belastingschijf wordt belast (in 2022 vanaf € 69.398). U kunt de rente dan nog aftrekken tegen een tarief van 40% (nu: 43%).

Aftrek geen of kleine eigenwoningschuld
De regeling waarbij u geen eigenwoningforfait hoeft bij te tellen bij uw inkomen als u geen of slechts een kleine hypotheek hebt, wordt stapsgewijs in 30 jaar afgebouwd. De aftrek wordt jaarlijks met 31/3% verlaagd. Dit jaar is de aftrek beperkt tot 90%. In 2022 wordt de aftrek beperkt tot 86 2/3%. Houd hiermee rekening.

Einde gunstige regels voor betaalpauze hypotheeklasten nadert

Sinds de uitbraak van de coronacrisis gelden er versoepelde fiscale regels in het geval u een betaalpauze voor rente en aflossing hebt afgesproken met uw bank of andere hypotheekverstrekker. Deze versoepelde regels zijn opnieuw verlengd tot 1 januari 2022. De betaalpauze moet aan de volgende drie voorwaarden voldoen om de versoepelde fiscale regels te mogen toepassen:

  1. u hebt in de periode 12 maart 2020 tot en met 31 december 2021 bij uw geldverstrekker gemeld dat u (dreigende) betalingsproblemen hebt door de uitbraak van het coronavirus;
  2. u en uw geldverstrekker zijn daarom een betaalpauze overeengekomen, die uiterlijk op 1 januari 2022 ingaat en die schriftelijk door de geldverstrekker wordt bevestigd;
  3. de looptijd van de betaalpauze bedraagt maximaal twaalf maanden.

Let op
Leent u van een niet-administratieplichtige – bijvoorbeeld familie of uw eigen bv – dan gelden aanvullende voorwaarden. Uw adviseur kan u daarover informeren.

Tariefverlaging maar opnieuw minder kostenaftrek

Het tarief in de eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting gaat omlaag van 37,10% naar 37,07%. Het tarief in de tweede schijf blijft 49,5%. Dit tarief is nu nog van toepassing op een inkomen vanaf € 68.507. Volgend jaar begint de tweede schijf bij een inkomen van € 69.398.
In 2022 worden opnieuw de aftrekposten in deze hoogste belastingschijf verder beperkt. Valt uw inkomen in de hoogste belastingschijf? In dat geval zijn eventuele aftrekposten, zoals betaalde alimentatie en ziektekosten nog aftrekbaar tegen een tarief van 40% (in 2021: 43%).
Misschien kunt u aftrekbare kosten naar voren halen.

Actiepunt
Het aftrekpercentage in de hoogste belastingschijf is inmiddels verlaagd van 51,75% tot 40% in 2022. Deze forse vermindering van de aftrek kan er op enig moment toe leiden dat u onvoldoende draagkracht heeft om nog aan de bestaande partneralimentatieplicht te voldoen. Vraag daarom tijdig advies over de mogelijkheid om de alimentatie naar beneden te laten bijstellen of om de partneralimentatie af te kopen.

Let op
De aftrekbeperking geldt niet voor de premies van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en lijfrentepremies.

Laatste jaar voor aftrek scholingsuitgaven

Bent u van plan om een dure studie te volgen? Als deze studie kwalificeert voor de huidige aftrek scholingsuitgaven, overweeg dan om die studie dit jaar nog op te pakken. Zo kunt u de studiekosten nog in aftrek brengen in uw aangifte inkomstenbelasting 2021, die u volgend jaar indient bij de Belastingdienst. Dit jaar is namelijk het laatste jaar waarin u deze fiscale aftrekpost nog kunt benutten. Volgend jaar wordt deze aftrek vervangen door het zogenoemde STAP-budget. Met het STAP-budget kunt u bij het UWV een individueel leer- en ontwikkelbudget van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen. Daarmee kunt u zich verder ontwikkelen om uw inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te vergroten. De scholingsactiviteiten die hiervoor kwalificeren komen in het STAP-scholingsregister te staan. U kunt het STAP-budget aanvragen via het STAP-portaal van het UWV. Dat kan één keer per jaar. Wordt de aanvraag goedgekeurd, dan betaalt het UWV het bedrag rechtstreeks aan de opleider. Hoewel het STAP-loket pas per 1 maart 2022 opengaat, wordt de fiscale aftrek van scholingsuitgaven al per 1 januari 2022 afgeschaft. In de tussenliggende twee maanden bent u voor de financiering van uw scholingsactiviteiten aangewezen op de mogelijkheden bij uw werkgever, sector of bijvoorbeeld de regeling ‘NL leert door’.

Tijdig lijfrentepremie betalen

Hebt u een pensioentekort, dan kunt u hiervoor een aanvullend inkomen regelen. Bijvoorbeeld door bij een verzekeraar een lijfrentepolis te sluiten of bij een bank een lijfrentebankspaarproduct. De lijfrentepremie die u in 2021 hebt betaald, kunt u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting 2021 die u volgend jaar indient bij de Belastingdienst. Het is niet meer mogelijk om na afloop van het jaar de lijfrentepremie te betalen en dan de aftrek terug te wentelen naar het voorafgaande jaar.

Actiepunt
Bent u in de afgelopen 5 jaar toch vergeten om de lijfrentepremie in aftrek te brengen? Verzoek dan bij de Belastingdienst om een ambtshalve vermindering. U moet dan wel kunnen aantonen dat u de lijfrentepremies niet hebt afgetrokken. Dat kunt u doen met kopieën van de ingediende aangiften inkomstenbelasting van de afgelopen jaren en de aanslagen over die jaren. Bewaar daarom uw oude aangiften en aanslagen.

Beding tijdig uw lijfrente-uitkeringen

U moet vóór 31 december van het jaar dat volgt op het jaar waarin uw lijfrentepolis expireert, beslissen wat u met het vrijkomende kapitaal gaat doen. Ingeval van overlijden is deze termijn 31 december van het tweede kalenderjaar volgend op het overlijden. Deze termijnen zijn fataal. In die zin, dat de inspecteur slechts onder bijzondere omstandigheden verlenging kan toestaan. Van bijzondere omstandigheden is slechts sprake als u er alles aan heeft gedaan om de lijfrente binnen de wettelijke termijn in te laten gaan.

Actiepunt
Zorg ervoor dat u de einddata van lijfrentecontracten goed vastlegt, zodat u precies weet wanneer u uiterlijk actie moet ondernemen.

Verlaag uw box-3-heffing

Dit jaar hebben verschillende rechters aangegeven dat de box-3-heffing onrechtvaardig is, maar dat het aan de wetgever is om hierin verandering te brengen en te zorgen dat de heffing meer aansluit bij het werkelijke rendement. Toch is ook dit jaar het systeem van de box-3-heffing daar niet op aangepast.

Hoe groter uw vermogen is, des te meer rendement u geacht wordt te maken en dus hoe meer box-3-heffing u moet betalen. Het kan dus verstandig zijn om uw box-3-vermogen te verlagen, bijvoorbeeld door de geplande aankoop van dure goederen die niet tot box 3 worden gerekend (denk aan een auto, boot of kunstwerk), nog dit jaar te doen. Belastingschulden kunt u niet aftrekken van uw vermogen in box 3. Maar betaalt u deze schulden vóór 31 december 2021, dan wordt uw vermogen in box 3 wel lager en bespaart u dus box-3-heffing. Een uitzondering wordt gemaakt voor de verschuldigde erfbelasting. Die schuld is wel aftrekbaar van uw box-3-vermogen.

Grotere vermogens
Bedraagt uw vermogen op de peildatum 1 januari 2022 niet meer dan € 50.650 (fiscale partners: € 101.300), dan hoeft u geen box-3-heffing te betalen.

Voor de grotere vermogens is het zinvol om te kijken of er alternatieven zijn. Zo kunt u misschien beter uw eigenwoningschuld aflossen, of uw vermogen overbrengen naar een open fonds voor gemene rekening of misschien wel naar een bv? Het is de moeite waard om dit eens te laten onderzoeken.

Actiepunt
Uw vermogen wordt belast op grond van drie verschillende fictieve rendementen die oplopen naarmate u meer box-3-vermogen hebt. Over de fictieve rendementen betaalt u 31% box-3-heffing. Het is dus van belang om het vermogen tussen u en uw partner te verdelen. Hebt u bijvoorbeeld een box-3-vermogen van € 220.000, dan is het verstandig om dit over u beiden gelijkelijk te verdelen. U benut dan beiden de vrijstelling van € 50.650 en het meerdere wordt belast op grond van de laagste rendementsschijf van 1,82%. Verdeelt u niet, dan bedraagt dat percentage 4,37%.

Wacht met aankoop of lease elektrische personenauto

U kunt als particulier subsidie krijgen voor de aankoop of (private) lease van een nieuwe elektrische auto op grond van de tijdelijke Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP). Vanaf 2022 is er een hoger budget beschikbaar. Toch gaat het subsidiebedrag voor een nieuwe auto omlaag van € 4.000 naar € 3.350 in 2022. In de jaren erna wordt het bedrag verder verlaagd: in 2023 naar € 2.950 en in 2024 naar € 2.550. Vanaf 2025 wordt geen subsidie meer verstrekt. U kunt in deze subsidieregeling ook subsidie krijgen voor de aanschaf van een gebruikte elektrische personenauto. Dat bedrag blijft gelijk aan dat van dit jaar: € 2.000 per auto. Dat bedrag blijft de komende jaren gelijk.

Actiepunt
Het loket voor deze populaire subsidieregeling opent op 3 januari 2022 om 9.00 uur. De ervaring leert dat deze subsidiepot – met name voor nieuwe elektrische auto’s – razendsnel leeg is. Dus wacht in het nieuwe jaar niet te lang met uw aankoop of lease en de aanvraag.

Doorbetaalde uren kinderopvang bepalen kinderopvangtoeslag

U hebt dit jaar door de coronacrisis mogelijk minder uren gewerkt dan u van tevoren had verwacht. Het aantal uren dat u werkt is normaliter bepalend voor het aantal uren kinderopvang waarvoor u kinderopvangtoeslag kunt krijgen. Dit jaar is echter voor de kinderopvangtoeslag bepalend het aantal opvanguren dat u hebt doorbetaald.

Jubelton ter discussie – wat zijn uw opties?

Inmiddels is bijna iedereen het er wel over eens: de jubelton (€ 105.302 in 2021) is een vrijstelling in de schenkbelasting die de woningmarkt meer kwaad doet dan goed. Ook in de politiek gaan er steeds meer stemmen op om de faciliteit af te schaffen. Daartoe is – mogelijk door de demissionaire status van het kabinet – nog geen voorstel gedaan, maar toch is het verstandig om uw geld gereed te houden als u deze faciliteit nog snel wilt benutten. De schenking moet werkelijk worden voldaan en kan niet plaatsvinden in de vorm van een schuldigerkenning. De begiftigde moet met de schenking immers ook een lening aflossen of uitgaven aan de woning verrichten. Toch zijn er mogelijkheden om de schenking eigen woning met gesloten beurzen te verrichten.

Schenken met gesloten beurzen
Als u als schenker de eigenwoninglening zelf hebt verstrekt, of wanneer u vanuit uw bv een eigenwoninglening hebt verstrekt, kunt u zonder de contanten voorhanden te hebben van de jubelton gebruikmaken. In het eerste geval kunt u uiteraard eenvoudig een kwijtscheldingsbesluit nemen. Met de aanvaarding van de kwijtschelding is de aflossing door de begiftigde een feit. Is er een eigenwoninglening verstrekt door uw bv, dan kunt u een schenking doen en deze voldoen door schuldovername. Ofwel, u neemt een deel van de eigenwoninglening van de begiftigde over ten titel van schenking. Door de schuldovername is de aflossing door de begiftigde een feit.

Actiepunt
Wilt u nog snel de jubelton benutten, maar zijn er geen contanten voorhanden? In de beschreven gevallen kunt u dan toch met die wens uit de voeten.

Benut tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling

Wilt u nog een schenking doen aan uw (klein)kinderen of een aan een verre neef of goede vriend. Dit jaar zijn de vrijstellingen hiervoor met € 1.000 verhoogd. De onbelaste jaarlijkse schenking aan kinderen bedraagt dit jaar per kind € 6.604. Schenkt u aan een ander familielid of aan een vriend, dan bedraagt de onbelaste schenking € 3.244. De begiftigden hoeven in al deze gevallen geen schenkingsaangifte te doen. Vanaf 2022 worden deze vrijstellingen weer met € 1.000 verlaagd.

Zorg dat uw kind eigenwoningschenking tijdig besteedt

Hebt u in 2019 uw kind een verhoogde schenking gedaan voor onderhoud of verbetering van zijn/haar eigen woning, waarbij uw kind de verhoogde schenkingsvrijstelling heeft toegepast? Attendeer uw kind er dan op dat hij of zij ervoor zorgt dat de schenking eind 2021 daaraan is besteed en dat de verbouwings- of onderhoudswerkzaamheden zijn afgerond. Anders vervalt de vrijstelling alsnog.

Samenwoners: stel fiscaal partnerschap veilig

U kunt voor de schenk- en erfbelasting maar met één andere persoon fiscaal partner zijn. Naast gehuwden en geregistreerden kunnen ook samenwoners fiscaal partner van elkaar zijn. Dat bent u in ieder geval als u een notarieel samenlevingscontract met wederzijdse zorgplicht heeft of langer dan 5 jaar samenwoont. U moet bovendien gezamenlijk staan ingeschreven op hetzelfde adres in de gemeentelijke basisadministratie (GBA). Woont u korter dan 5 jaar samen, dan kunt u fiscaal partner van elkaar zijn door een notarieel samenlevingscontract met wederzijdse zorgplicht te laten opmaken en u beiden in te schrijven op hetzelfde adres in de GBA. U wordt dan voor de erfbelasting fiscaal partner van elkaar, zodra het samenlevingscontract 6 maanden heeft bestaan én u ten minste 6 maanden gezamenlijk stond ingeschreven in de GBA. Voor de schenkbelasting is die termijn zelfs 2 jaar. Bent u eenmaal fiscaal partner van elkaar, dan heeft uw partner bij uw overlijden recht op de partnervrijstelling van maximaal € 671.910 (in 2021) en op indeling in tariefgroep 1 (tarief: 10%/ 20%).

Benoem elkaar tot erfgenaam in een testament als u samenwoont
Heeft u geen testament waarin u elkaar tot erfgenaam benoemt? U doet er dan verstandig aan om dit alsnog te laten opmaken. Ook als u al vele jaren samenwoont. U heeft immers niets aan de ruime vrijstelling en gunstige tarieven als u niet van elkaar erft! In tegenstelling tot gehuwden (geregistreerden) bent u als samenwoners niet automatisch erfgenaam van elkaar. Dat bent u pas als u elkaar daartoe in een testament heeft benoemd.

Cadeaubon langer geldig

Het is u ook alvast eens overkomen dat u een cadeaubon hebt gekregen en u er te laat achter komt dat de geldigheidsduur van de bon is verstreken en de bon dus waardeloos is geworden. De Eerste Kamer heeft onlangs een wetsvoorstel aangenomen, waardoor u meer tijd krijgt om de bon te gebruiken. De minimale geldigheidsduur is namelijk verlengd van 1 naar 2 jaar. De verlenging geldt voor alle cadeaubonnen, ongeacht wie de bon heeft aangeschaft. Ook maakt het niet uit of het gaat om (digitale) cadeaukaarten met een saldo die in een (online) winkel kunnen worden verzilverd of om (digitale) cadeaukaarten die kunnen worden ingewisseld voor een belevenis in natura of een bepaald goed.

NHG-kostengrens omhoog en premie omlaag

De kostengrens voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie gaat op 1 januari 2022 omhoog van € 325.000 naar € 355.000. Koopt u een woning met energiebesparende voorzieningen en financiert u die mee? In dat geval is het plafond € 376.300 (in 2021: € 344.500). De NHG-premie gaat in 2022 van 0,7% naar 0,6%. Heeft u koopplannen en wilt u gebruikmaken van de NHG? In dat geval is het verstandig om daarmee te wachten tot 2022.