Actiepunten voor de DGA 2020

Het einde van het jaar is in zicht. Daarom hebben wij de actiepunten eind 2020 voor de DGA onder elkaar gezet. Hierin hebben we belangrijke thema’s uit de Belastingplannen 2021 en andere wet- en regelgeving overzichtelijk op een rij gezet met praktische actiepunten, waarmee u zich kunt voorbereiden op de nieuwe regels en het einde van bestaande regels.

Inhoudsopgave

In 2020 lager gebruikelijk loon
Tarief vennootschapsbelasting weer gewijzigd
Benut de fiscale coronareserve
Is verbreken fiscale eenheid voordelig?
Profiteer van laag Vpb-tarief innovatiebox
AB-tarief verder omhoog – dividend uitkeren of juist niet
Voorkom onverrekenbaar ab-verlies
Check of u minder moet afschrijven op uw bedrijfspand
Voorkom bijbetaling vennootschapsbelasting
Herfinancier uw hypotheek bij uw bv
Duur ODV-uitkering aanpassen?
Laat aftrekbaar liquidatieverlies niet verloren gaan
Zorg voor tijdige deponering jaarrekening 2019

In 2020 lager gebruikelijk loon

Het gebruikelijk loon dat u als dga geacht wordt te genieten uit uw bv, wordt normaliter ten minste gesteld op het hoogste bedrag van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn;
  • € 46.000.

Slechts in heel bijzondere situaties kan een lager loon worden gehanteerd. Maar in 2020 wordt hierop vanwege de coronacrisis een uitzondering gemaakt bij veel omzetverlies. Als de bedrijfsresultaten (de omzet exclusief btw) door de coronacrisis zijn verslechterd, mag u een lager gebruikelijk loon in aanmerking nemen.

Let op
Houd er wel rekening mee dat als achteraf de impact op het bedrijfsresultaat blijkt mee te vallen, de Belastingdienst het standpunt kan innemen dat het gebruikelijk loon niet kan worden verlaagd.

Tarief vennootschapsbelasting weer gewijzigd

U gaat in 2021 minder vennootschapsbelasting (Vpb) betalen over uw winst. Het Vpb-tarief in de eerste schijf gaat namelijk omlaag van 16,5% naar 15%. Bovendien wordt die schijf in 2021 verlengd van een jaarwinst van € 200.000 naar € 245.000. In 2022 wordt de schijf verder verlengd naar € 395.000 jaarwinst. De verlaging van het hoge Vpb-tarief (25%) in de tweede schijf naar 21,7% gaat niet door.

Met name als uw winst daardoor onder de € 200.000 blijft, heeft het uitstellen van winst op korte termijn zin. Als u verwacht dat uw winst dit jaar net boven de grens van € 200.000 zal uitkomen, is het zinvol om dit jaar uw winst te verlagen. U betaalt dan immers 16,5% in plaats van 25% vennootschapsbelasting. U kunt wellicht omzet uitstellen of investeringen naar voren halen (dit leidt op zich niet direct tot lagere winst, maar wel indirect doordat u KIA kunt claimen).

Benut de fiscale coronareserve

De geschatte coronaverliezen van 2020 in de vennootschapsbelasting mag uw bv dit jaar al als fiscale coronareserve verrekenen met de winst van 2019. De fiscale coronareserve mag niet hoger zijn dan de winst van 2019. Zonder deze maatregel zou uw bv het verlies van 2020 pas kunnen verrekenen met de winst van 2019 bij het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting over 2020, dus pas in 2021 of nog later. Deze coronamaatregel moet bijdragen aan de verbetering van de liquiditeitspositie van uw bedrijf.

Pas op voor verliesverdamping
De coronareserve wordt in 2019 gevormd en vermindert daardoor de winst over 2019. In 2019 kunnen dus minder onverrekende verliezen uit voorgaande jaren worden verrekend. Oude verliezen kunnen daardoor mogelijk nooit meer verrekend worden met toekomstige winst. Laat daarom een deskundige de toevoeging aan de coronareserve zodanig vaststellen dat deze verliesverdamping wordt voorkomen.

Is verbreken fiscale eenheid voordelig?

Behoort uw bv tot een fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting? In dat geval kan het vanwege de tariefstructuur voordelig zijn om deze te verbreken. Winst boven € 245.000 wordt volgend jaar belast met 25% vennootschapsbelasting, daaronder met 15%. In de fiscale eenheid worden alle winsten en verliezen van de deelnemende vennootschappen samengevoegd en belast bij één vennootschap (de moedervennootschap). Die winst – en dus de vennootschapsbelasting – kan hoger zijn dan wanneer alle bv’s zelfstandig worden belast.

Profiteer van laag Vpb-tarief innovatiebox

Bent u een innovatieve ondernemer? In dat geval kunt u mogelijk gebruikmaken van de innovatiebox. De voordelen uit octrooien en/of immateriële activa in deze box zijn nu nog belast tegen een effectief vennootschapsbelastingtarief van maximaal 7%. Als de Eerste Kamer hiermee instemt, zal dit effectieve Vpb-tarief voor de innovatiebox in 2021 worden verhoogd naar maximaal 9%.

AB-tarief verder omhoog – dividend uitkeren of juist niet

In 2021 gaat het tarief waarmee dividenduitkeringen uit uw bv worden belast (het ab-tarief) verder omhoog van 26,25% naar 26,9%. Toch is het daarom vervroegd uitkeren van dividend niet altijd voordelig. Het tariefvoordeel kan namelijk (deels) tenietgaan als het uitgekeerde dividend vervolgens tot uw privévermogen gaat behoren, waardoor u meer box-3-heffing moet betalen. Hoeveel meer hangt af van de omvang van uw box-3-vermogen en van het feit of u spaart of belegt.

Het uitkeren van dividend kan wel voordelig zijn als u de uitkering dit jaar nog besteedt of als u er uw lening of rekening-courant bij uw bv mee aflost. Bent u van plan om dividend vervroegd uit te laten keren, laat dan eerst een fiscaal adviseur de gevolgen daarvan in kaart brengen.

Actiepunt
Zijn uw schulden (niet zijnde eigenwoningschulden) bij uw eigen bv hoger dan € 500.000? Zorg er dan voor dat u de schuldenlast vóór 2023 zo veel als mogelijk heeft teruggebracht tot maximaal € 500.000. Vanaf 2023 wordt het meerdere boven € 500.000 belast als ab-voordeel!

Voorkom onverrekenbaar ab-verlies

Verliezen uit een aanmerkelijk belang (ab) die vanaf 2019 zijn ontstaan, zijn nog 6 jaar verrekenbaar met toekomstige ab-winst, bijvoorbeeld met toekomstige dividenduitkeringen of winst bij verkoop van uw ab-aandelen. Voor ab-verliezen uit 2018 en eerdere jaren blijft de oude termijn van 9 jaren gelden. De achterwaartse verliesverrekening is 1 jaar. Een ab-verlies uit 2011 is dus na 31 december 2020 niet meer verrekenbaar. Door tijdig actie te ondernemen, kunt u (een deel van) de verliezen wellicht toch nog verrekenen. Vraag uw adviseur naar de mogelijkheden die u daartoe heeft.

Actiepunt
Heeft u een onverrekenbaar ab-verlies in box 2, omdat u geen aanmerkelijk belang meer heeft? U kunt dan in de 9 jaren na het jaar waarin u het ab-verlies hebt geleden, het ab-verlies laten omzetten in een belastingkorting in box 1. Deze korting kunt u – na een wachttijd – verrekenen met de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen in box 1.

Check of u minder moet afschrijven op uw bedrijfspand

Sinds 1 januari 2019 mag u in de vennootschapsbelasting op gebouwen in eigen gebruik ten laste van uw winst afschrijven tot 100% van de WOZ-waarde. Vóór 2019 kon u meer afschrijven, namelijk nog tot 50% van de WOZ-waarde van het bedrijfspand. Maar was u vóór 2019 al begonnen met afschrijven op een pand in eigen gebruik en had u dat nog geen 3 jaar gedaan, dan geldt een overgangsregeling. U mag dan volgens de oude regels blijven afschrijven, totdat u 3 hele jaren hebt afgeschreven. Bent u in 2018 begonnen met afschrijven over een pand in eigen gebruik, dan mag u dat dit jaar nog volgens de oude regels doen. Check daarom of u (nog) aan deze voorwaarde voldoet.

Voorkom bijbetaling vennootschapsbelasting

Laat een reële inschatting maken van de verschuldigde vennootschapsbelasting in 2021, zodat uw bv niet een te lage voorlopige aanslag voor de vennootschapsbelasting krijgt opgelegd. Als uw bv na afloop van het jaar vennootschapsbelasting blijkt te moeten bijbetalen, dan loopt uw bv het risico daarover 8% belastingrente in rekening gebracht te krijgen. Tot eind volgend jaar is dit percentage nog 4%, maar daarna gaat het percentage namelijk weer terug naar het oude niveau van 8%.

Actiepunt
Laat ook controleren of u over 2020 voldoende vennootschapsbelasting hebt betaald. Misschien doet uw bedrijf het beter dan u begin 2020 had verwacht en is uw winst waarschijnlijk hoger. Verzoek dan om een aanvullende voorlopige aanslag.

Herfinancier uw hypotheek bij uw bv

Heeft u in privé een eigenwoningschuld met een hoge rente en heeft uw bv overtollige liquiditeiten? In dat geval kan het herfinancieren van de bankschuld bij uw eigen bv fiscaal voordelig zijn. Zorg wel dat uw eigenwoninglening op zakelijke afspraken is gebaseerd. Vraag uw adviseur om uit te zoeken of herfinanciering bij uw eigen bv voor u voordelig is.

Duur ODV-uitkering aanpassen?

Hebt u uw pensioenrechten bij de eigen bv voorheen omgezet in een oudedagsverplichting (ODV)? De waarde van de ODV wordt in beginsel uitgekeerd in 20 jaar vanaf uw AOW-gerechtigde leeftijd. U moet de ODV-uitkeringen uiterlijk 2 maanden na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd laten ingaan. Het is toegestaan om de ODV-uitkering maximaal 5 jaar eerder te laten ingaan. De uitkeringsduur wordt daardoor maximaal 5 jaar langer en de maandelijkse ODV-uitkeringen dus lager.

De AOW-leeftijd stijgt echter sinds dit jaar minder snel dan eerst was bepaald. In 2021 gaat de AOW-gerechtigde leeftijd daardoor 8 maanden eerder in dan eerst was bepaald, namelijk bij 66 jaar en 4 maanden in plaats van 67 jaar. Heeft u de ODV-uitkering vóór 2020 laten ingaan? Dan bent u voor de duur van de ODV-uitkering waarschijnlijk uitgegaan van de oude bepaling. U mag dan eenmalig de duur van de ODV-uitkering aanpassen aan de eerdere AOW-gerechtigde leeftijd. Hierdoor wordt de uitkeringsduur korter en worden uw maandelijkse ODV-uitkeringen hoger.

Actiepunt
De ODV-verplichting op de balans van uw bv moet jaarlijks worden opgerent met het zogenoemde gemiddelde U-rendement van het afgelopen jaar. Dit rendement is negatief. U moet dus de ODV-verplichting laten verlagen!

Laat aftrekbaar liquidatieverlies niet verloren gaan

Neemt uw vennootschap deel in een andere vennootschap, dan worden de winsten of verliezen die met deze deelneming verband houden niet meegeteld in de winst van uw vennootschap. Op deze deelnemingsvrijstelling geldt één uitzondering voor de aftrekbaarheid van verliezen, wanneer de deelneming wordt geliquideerd. In dat geval is het liquidatieverlies – onder voorwaarden – wèl aftrekbaar van de winst. Eén van die voorwaarden is dat de vereffening voltooid moet zijn. Wilt u het liquidatieverlies nog in 2020 in aftrek brengen, zorg er dan voor dat de vereffening in 2020 is afgerond.

Actiepunt
Wilt u in 2021 uw bv liquideren? In dat geval kunt u in een aandeelhoudersbesluit vóór 31 december 2020 vastleggen dat u het boekjaar wilt verlengen tot de liquidatiedatum. U hoeft dan maar één aangifte vennootschapsbelasting te (laten) maken over het boekjaar 2020 tot en met de liquidatiedatum.

Beperking aftrek liquidatieverlies
In de aftrekbaarheid van een liquidatieverlies komt waarschijnlijk vanaf 1 januari 2021 verandering, als de Eerste Kamer instemt met het voorstel van het kabinet om de aftrek alleen nog toe te staan:

  • voor liquidatiesverliezen van deelnemingen, waarin een belang van meer dan 50% (nu nog 25%) wordt gehouden;
  • voor liquidatieverliezen van deelnemingen die in Nederland of in een andere EU/EER-lidstaat zijn gevestigd;
  • als de vereffening van het vermogen van de geliquideerde deelneming is voltooid binnen 3 jaar na de staking van de onderneming of het liquidatiebesluit.

Let op
Tot een bedrag van € 5 miljoen (is nu nog € 1 miljoen) zijn liquidatieverliezen altijd aftrekbaar, maar de vereffening moet wel altijd binnen 3 jaar zijn voltooid.

Ook aftrek stakingsverliezen beperkt
Vergelijkbare wijzigingen zijn voorgesteld voor stakingsverliezen van vaste inrichtingen. Vaste inrichtingen zijn bedrijfsruimtes buiten Nederland die onderdeel zijn van een Nederlandse onderneming, die over voldoende faciliteiten beschikt om als zelfstandige onderneming te functioneren.

Zorg voor tijdige deponering jaarrekening 2019

Zorg dat de jaarrekening 2019 tijdig wordt gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De uiterste termijn daarvoor is 31 december 2020. Voor een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar gelden de volgende regels. Het bestuur moet binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening opmaken en voorleggen aan de aandeelhouders. De aandeelhouders kunnen het bestuur hiervoor onder bijzondere omstandigheden maximaal 5 maanden uitstel verlenen, dus tot 31 oktober. Daarna hebben de aandeelhouders 2 maanden de tijd om de jaarrekening vast te stellen. De uiterste datum voor deponering van de jaarrekening 2019 is dus 31 december 2020.

Actiepunt
Zijn alle aandeelhouders ook bestuurder (of commissaris) – bijvoorbeeld als u directeur- enig aandeelhouder bent – dan geldt een belangrijke uitzondering als u niets nader regelt. In dat geval wordt de jaarrekening al vastgesteld, zodra u deze hebt ondertekend. U moet de jaarrekening vervolgens binnen 8 dagen na de vaststelling van de jaarrekening deponeren. Als dit niet uiterlijk 8 november jl. is gelukt, zorg dan dat u dit zo spoedig mogelijk alsnog doet. Wilt u deze wettelijke uitzondering voorkomen, dan kunt u daarvan expliciet afwijken in de statuten van uw bv.