Actiepunten voor de DGA 2021

Het einde van het jaar is in zicht. Daarom hebben wij de actiepunten eind 2021 voor de DGA onder elkaar gezet. Hierin hebben we belangrijke thema’s uit de Belastingplannen 2022 en andere wet- en regelgeving overzichtelijk op een rij gezet met praktische actiepunten, waarmee u zich kunt voorbereiden op de nieuwe regels en het einde van bestaande regels.

Inhoudsopgave

Anticipeer op verlenging eerste tariefschijf
Meer belastingrente betalen
Voorkom onverrekenbaar Vpb-verlies
Voorkom onverrekenbaar ab-verlies
Onverrekenbaar ab-verlies omzetten in belastingkorting
Ook in 2021 lager gebruikelijk loon
Langer laag gebruikelijk loon innovatieve start-up
Anticipeer op beperking lenen bij uw bv
Voorkom bijbetaling vennootschapsbelasting
Verrekening voorheffingen beperkt
Herfinancier uw hypotheek bij uw bv

Anticipeer op verlenging eerste tariefschijf

U gaat in 2022 waarschijnlijk minder vennootschapsbelasting betalen over uw winst dan in 2021. In 2022 wordt de eerste tariefschijf in de vennootschapsbelasting (15%) namelijk verlengd van een jaarwinst van € 245.000 naar € 395.000. Het hoge Vpb-tarief (nu 25%) in de tweede schijf gaat volgend jaar omhoog naar 25,8%. Aanvankelijk zou het hoge Vpb-tarief niet wijzigen.

Actiepunt
Hebt u meerdere vennootschappen die samen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting vormen. In dat geval kan het vanwege de tariefstructuur voordelig zijn om deze te verbreken. Winst boven € 395.000 wordt volgend jaar belast met 25,8% vennootschapsbelasting, daaronder met 15%. In de fiscale eenheid worden alle winsten en verliezen van de deelnemende vennootschappen samengevoegd en belast bij één vennootschap (de moedervennootschap). Die winst – en dus de vennootschapsbelasting – kan hoger zijn dan wanneer alle bv’s zelfstandig worden belast.

Meer belastingrente betalen

Naast de stapsgewijze verhoging van de invorderingsrente vanaf 1 januari 2022, gaat voor de vennootschapsbelasting dan ook de belastingrente omhoog. Die bedraagt nu nog 4%. Met ingang van 1 januari 2022 gaat de belastingrente weer naar 8%; het oude niveau van vóór de coronacrisis. Dit betekent dat van groot belang is dat u tijdig de aangifte vennootschapsbelasting indient.

Voorkom onverrekenbaar Vpb-verlies

Verliezen uit het verleden kunt u nog maar zes in plaats van negen jaar verrekenen met toekomstige winsten. Deze maatregel geldt voor verliezen die zijn ontstaan in 2019 of latere jaren. De oude termijn van negen jaar blijft van toepassing op verliezen van 2018 en eerdere jaren. De achterwaartse verliesverrekening van 1 jaar is ongewijzigd gebleven. Dit betekent dat verliezen over 2012 uiterlijk tot eind 2021 verrekend kunnen worden.

Wijziging op komst
Met ingang van 2022 worden verliezen onbeperkt voorwaarts verrekenbaar, waarbij ieder jaar maximaal € 1 miljoen verrekend kan worden en het meerdere voor 50%. Dankzij overgangsrecht worden alle vanaf 2013 geleden verliezen weer onbeperkt voorwaarts verrekenbaar.

Voorkom onverrekenbaar ab-verlies

Verliezen uit een aanmerkelijk belang (ab) die vanaf 2019 zijn ontstaan, zijn nog 6 jaar verrekenbaar met toekomstige ab-winst, bijvoorbeeld met toekomstige dividenduitkeringen of winst bij verkoop van uw ab-aandelen. Voor ab-verliezen uit 2018 en eerdere jaren is de oude termijn van 9 jaren blijven gelden. De achterwaartse verliesverrekening is 1 jaar. Een ab-verlies uit 2012 is dus na 31 december 2021 niet meer verrekenbaar. Door tijdig actie te ondernemen, kunt u (een deel van) de verliezen wellicht toch nog verrekenen. Vraag uw adviseur naar de mogelijkheden die u daartoe heeft.

Actiepunt
Controleer of u nog ab-verlies hebt in 2021 en voorkom dat dit niet meer verrekenbaar is.

Onverrekenbaar ab-verlies omzetten in belastingkorting

Hebt u een onverrekenbaar ab-verlies in box 2, omdat u geen aanmerkelijk belang meer heeft? U kunt dan in de 9 jaren na het jaar waarin u het ab-verlies hebt geleden, het ab-verlies laten omzetten in een belastingkorting in box 1. U kunt dus een ab-verlies dat u in 2012 hebt geleden nog tot 31 december 2021 laten omzetten in een belastingkorting in box 1. Deze korting kunt u verrekenen met de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen in box 1 over het jaar 2021.

Ook in 2021 lager gebruikelijk loon

Net als in 2020 mag u ook in 2021 uw gebruikelijk loon – zonder vooroverleg met de Belastingdienst – lager vaststellen als uw onderneming door de coronacrisis te maken heeft met een omzetdaling. Daarbij is de verlaging evenredig aan de omzetdaling. De berekening van deze evenredige omzetdaling voor 2021 is ten opzichte van de berekening van 2020 gewijzigd: Omzet 2021 / omzet 2019 x gebruikelijk loon 2019. In de berekening wordt uitgegaan van het gehele jaar, zodat de maatregel meebeweegt met de omzetontwikkeling in een jaar.

De overige voorwaarden voor de verlaging van het gebruikelijk loon zijn:

  • De regeling staat open voor vennootschappen die in 2021 ten opzichte van 2019 ten minste 30% omzetverlies hebben geleden (extra voorwaarde in 2021);
  • De rekening-courantschuld of het dividend neemt niet toe als gevolg van het lagere gebruikelijk loon;
  • Als u feitelijk meer loon hebt genoten dan volgt uit bovenstaande berekening, geldt het hogere loon;
  • Deze goedkeuring geldt niet voor zover de omzet in het jaar 2019 of 2021 beïnvloed is door andere bijzondere oorzaken, zoals oprichting, staking, fusie, splitsing en bijzondere resultaten.

Geen correctie achteraf uitbetaald loon
Het lastige bij de formule is dat de omzet over 2021 in veel gevallen niet goed kan worden ingeschat. Daarbij bestaat het risico dat het loon wordt doorbetaald, terwijl achteraf blijkt dat de omzet tegenvalt. Het gebruikelijk loon had dan lager kunnen worden vastgesteld. De Belastingdienst staat echter niet toe dat het al uitbetaalde loon achteraf wordt gecorrigeerd. Zij nemen aan dat het loon al genoten is en dat er dus terecht loonheffing over dat loon is betaald.

Actiepunt
Als u omzetdaling verwacht, kunt u het gebruikelijk loon verlagen. Blijkt de omzetdaling dan mee te vallen, dan kunt u aan het eind van het jaar het loon over 2021, met toepassing van de formule, alsnog verhogen.

Langer laag gebruikelijk loon innovatieve start-up

Bent u directeur- grootaandeelhouder (DGA) van een innovatieve start-up? Dan mag u maximaal 3 jaar uw gebruikelijk loon vaststellen op het wettelijk minimumloon. U moet hiervoor een S&O-verklaring hebben en maximaal 5 jaar inhoudingsplichtige zijn voor de loonbelasting en hiervan maximaal al 2 jaar een S&O-verklaring hebben gehad. Deze regeling zou eind 2021 vervallen, maar wordt nu toch eenmalig verlengd tot 1 januari 2023. Dan komt de regeling te vervallen, tenzij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de regeling positief heeft geëvalueerd.

Anticipeer op beperking lenen bij uw bv

Als u samen met uw partner schulden hebt bij uw eigen bv die meer bedragen dan € 500.000, dan wordt vanaf 2023 het meerdere boven de € 500.000 als aanmerkelijk belangvoordeel in box 2 belast met 26,9%. Leent uw bv aan uw (klein)kinderen of aan uw (groot)ouders of die van uw partner, dan geldt de grens van € 500.000 ook voor deze verbonden personen en hun partners. Als zij zelf geen aanmerkelijk belang in uw bv hebben (5% of meer), dan vindt de belastingheffing over het meerdere boven deze € 500.000 bij u plaats. Hebben zij zelf wel een aanmerkelijk belang, dan vindt de heffing bij de lener/verbonden persoon zelf plaats. De fiscus verrekent de box-2-belasting, zodra u aflost op de bovenmatige schuld. Hierdoor wordt dubbele heffing voorkomen.

Eigenwoningschulden
Op 31 december 2022 bestaande eigenwoningschulden bij uw eigen bv zijn uitgezonderd van deze maatregel. Worden deze schulden aangegaan ná 31 december 2022, dan moet u een hypotheekrecht verstrekken aan uw eigen bv om onder de uitzondering te vallen. Onder eigenwoningschulden vallen in dit verband alleen de schulden die zijn aangegaan voor de woning die als hoofdverblijf wordt gebruikt en dus niet schulden die zijn aangegaan voor een tweede woning of vakantiehuis.

Actiepunt
Inventariseer uw schulden (niet zijnde eigenwoningschulden) bij uw eigen bv. Zijn deze hoger dan € 500.000? Eind 2023 vindt de eerste toetsing plaats aan de € 500.000-grens. Zorg ervoor dat u dan uw schuldenlast zo veel als mogelijk heeft teruggebracht tot maximaal € 500.000. Dat kan bijvoorbeeld door de lening af te lossen met privémiddelen of door dividend uit te keren. Houd in dit laatste geval wel rekening met 26,9% box-2-belasting. Een andere optie is dat u een deel van de schuld herfinanciert bij een bank. Hebt u vastgoed in privé? Dan zou u kunnen overwegen om dit te verkopen om met de opbrengt uw schuldenlast bij uw eigen bv terug te brengen.

Voorkom bijbetaling vennootschapsbelasting

Laat een reële inschatting maken van de verschuldigde vennootschapsbelasting in 2022, zodat uw bv niet een te lage voorlopige aanslag voor de vennootschapsbelasting krijgt opgelegd. Als uw bv na afloop van het jaar vennootschapsbelasting blijkt te moeten bijbetalen, dan loopt uw bv het risico daarover 8% belastingrente in rekening gebracht te krijgen.

Actiepunt
Laat ook controleren of u over 2021 voldoende vennootschapsbelasting hebt betaald. Misschien doet uw bedrijf het beter dan u begin 2021 had verwacht en is uw winst waarschijnlijk hoger. Verzoek dan om een aanvullende voorlopige aanslag.

Verrekening voorheffingen beperkt

Nederlandse vennootschappen die onder de vennootschapsbelastingplicht vallen, kunnen betaalde voorheffingen (dividendbelasting en kansspelbelasting) verrekenen met de verschuldigde vennootschapsbelasting (Vpb). Maakt uw bv verlies, dan krijgt zij de betaalde voorheffingen terugbetaald. Buitenlandse vennootschappen konden in dit geval geen teruggave krijgen, maar sinds kort is deze ongelijkheid onder voorwaarden weggenomen. Toch is voorgesteld om vanaf 1 januari 2022 de verrekening van voorheffingen met verschuldigde Vpb te beperken voor alle Vpb-plichtigen. De beperking houdt in dat uw bv de voorheffingen kan verrekenen met maximaal in een jaar verschuldigde Vpb. De niet-verrekende voorheffingen kan uw bv onbeperkt doorschuiven naar latere jaren. Lijdt uw bv verlies? In dat geval betaalt uw bv geen Vpb, dus is verrekening van voorheffingen dan niet mogelijk.

Herfinancier uw hypotheek bij uw bv

Hebt u in privé een eigenwoningschuld met een hoge rente en heeft uw bv overtollige liquiditeiten? In dat geval kan het herfinancieren van de bankschuld bij uw eigen bv fiscaal voordelig zijn. Zorg wel dat uw eigenwoninglening op zakelijke afspraken is gebaseerd. Vraag uw adviseur om uit te zoeken of herfinanciering bij uw eigen bv voor u voordelig is.