Actiepunten voor de DGA 2022

Het einde van het jaar is in zicht. Daarom hebben wij de actiepunten eind 2022 voor de DGA onder elkaar gezet. Hierin hebben we belangrijke thema’s uit de Belastingplannen 2023 en andere wet- en regelgeving overzichtelijk op een rij gezet met praktische actiepunten, waarmee u zich kunt voorbereiden op de nieuwe regels en het einde van bestaande regels.

Pas op met lenen bij je eigen bv

Als u samen met uw partner schulden hebt bij uw eigen bv die meer bedragen dan € 700.000, dan wordt vanaf 2023 het meerdere boven de € 700.000 als aanmerkelijk belangvoordeel in box 2 belast met 26,9%. Leent uw bv aan uw (klein)kinderen of aan uw (groot)ouders of die van uw partner, dan geldt de grens van € 700.000 ook voor deze verbonden personen en hun partners. Als zij zelf geen aanmerkelijk belang in uw bv hebben (5% of meer), dan vindt de belastingheffing over het meerdere boven deze € 700.000 bij u plaats. Hebben zij zelf wel een aanmerkelijk belang, dan vindt de heffing bij de lener/verbonden persoon zelf plaats.

Eigenwoningschulden

Op 31 december 2022 bestaande eigenwoningschulden bij uw eigen bv zijn uitgezonderd van deze maatregel. Worden deze schulden aangegaan ná 31 december 2022, dan moet u een hypotheekrecht verstrekken aan uw eigen bv om onder deze uitzondering te vallen. Onder eigenwoningschulden vallen in dit verband alleen de schulden die zijn aangegaan voor de woning die als hoofdverblijf wordt gebruikt en dus niet schulden die zijn aangegaan voor een tweede woning of vakantiehuis.

Actiepunt

Inventariseer uw schulden (niet zijnde eigenwoningschulden) bij uw eigen bv. Zijn deze hoger dan € 700.000? Eind 2023 vindt de eerste toetsing plaats aan deze € 700.000-grens. Zorg ervoor dat u dan uw schuldenlast zo veel als mogelijk hebt teruggebracht tot maximaal € 700.000. Dat kan bijvoorbeeld door de lening af te lossen met privémiddelen of door dividend uit te keren. Houd in dit laatste geval wel rekening met 26,9% box-2-belasting. Een andere optie is dat u een deel van de schuld herfinanciert bij een bank. Hebt u vastgoed in privé? Dan zou u kunnen overwegen om dit te verkopen om met de opbrengt uw schuldenlast bij uw eigen bv terug te brengen.

Twee box-2-tarieven vanaf 2024

In 2023 bedraagt het box-2-tarief nog 26,9%. Maar als ook de Eerste Kamer instemt met het Belastingpakket, worden er vanaf 2024 twee tariefschijven ingevoerd in box 2. De eerste schijf met een tarief van 24,5% geldt voor box-2-inkomsten (bijvoorbeeld dividenden) tot € 67.000 en daarboven zal een tarief van 31% gelden. Hebt u een fiscaal partner? Dan geldt het lage box-2-tarief tot
€ 134.000 bij een gelijke verdeling tussen u en uw partner.

Voorkom bijbetaling vennootschapsbelasting

Volgend jaar valt uw winst eerder in de tweede schijf dan dit jaar. Verwacht u meer winst te maken dan € 200.000, laat dan een reële inschatting maken van de verschuldigde vennootschapsbelasting in 2023. Zo voorkomt u dat uw bv een te lage voorlopige aanslag voor de vennootschapsbelasting krijgt opgelegd. Als uw bv na afloop van het jaar vennootschapsbelasting blijkt te moeten bijbetalen, dan loopt uw bv het risico daarover 8% belastingrente in rekening gebracht te krijgen.

Actiepunt

Laat ook controleren of uw bv over 2022 voldoende vennootschapsbelasting heeft betaald. Misschien doet uw bedrijf het beter dan u begin 2022 had verwacht en is uw winst waarschijnlijk hoger. Verzoek dan om een aanvullende voorlopige aanslag.

Anticipeer op wijziging winstgrens

De eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting gaat volgend jaar omlaag van € 395.000 naar € 200.000. Bovendien gaat het tarief van 15% naar 19%! Het tarief in de tweede schijf (vanaf € 200.000) blijft 25,8%. Uw winst wordt vanaf 2023 dus eerder belast met het hoge tarief.

Actiepunt

Vraag uw adviseur of er mogelijkheden zijn om winst naar voren te halen.

Voorkom onverrekenbaar ab-verlies

Verliezen uit een aanmerkelijk belang (ab) die vanaf 2019 zijn ontstaan, zijn nog 6 jaar verrekenbaar met toekomstige ab-winst, bijvoorbeeld met toekomstige dividenduitkeringen of winst bij verkoop van uw ab-aandelen. Voor ab-verliezen uit 2018 en eerdere jaren is de oude termijn van 9 jaren blijven gelden. De achterwaartse verliesverrekening is 1 jaar. Een ab-verlies uit 2013 is dus na 31 december 2022 niet meer verrekenbaar. Door tijdig actie te ondernemen, kunt u (een deel van) de verliezen wellicht toch nog verrekenen. Vraag uw adviseur naar de mogelijkheden die u daartoe heeft.

Actiepunt

Controleer of u nog ab-verlies hebt in 2022 en voorkom dat dit niet meer verrekenbaar is.

Zet onverrekenbaar ab-verlies om in belastingkorting

Hebt u een onverrekenbaar ab-verlies in box 2, omdat u geen aanmerkelijk belang meer hebt? U kunt dan in de 9 jaren na het jaar waarin u het ab-verlies hebt geleden, het ab-verlies laten omzetten in een belastingkorting in box 1. U kunt dus een ab-verlies dat u in 2013 hebt geleden nog tot 31 december 2022 laten omzetten in een belastingkorting in box 1. Deze korting kunt u verrekenen met de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen in box 1 over het jaar 2022.

Wijziging berekening gebruikelijk loon

U moet als aanmerkelijkbelanghouder (5% of groter aandelenbelang) ten minste een gebruikelijk loon opnemen voor het werk dat u voor uw bv verricht. Dat loon wordt nu in beginsel vastgesteld op het hoogste bedrag uit de volgende reeks bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het hoogste loon van werknemers in dienst van de vennootschap of daarmee verbonden vennootschappen; of
  • € 48.000.

Bij de hierboven genoemde 75% is rekening gehouden met een doelmatigheidsmarge van 25%. Deze marge houdt in dat u uw loon 25% lager mag vaststellen dan gebruikelijk is voor de functie. Deze marge wordt vanaf 2023 afgeschaft. U kunt de doelmatigheidsmarge van 25% dus dit jaar voor het laatst toepassen. Vanaf volgend jaar zal daardoor het gebruikelijk loon in veel gevallen hoger uitpakken.

Einde lager gebruikelijk loon innovatieve start-ups

Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) van een innovatieve start-up? Dan mag u maximaal 3 jaar uw gebruikelijk loon vaststellen op het wettelijk minimumloon. U moet hiervoor een S&O-verklaring hebben en maximaal 5 jaar inhoudingsplichtige zijn voor de loonbelasting en hiervan maximaal al 2 jaar een S&O-verklaring hebben gehad. Deze regeling is eind 2021 verlengd tot 1 januari 2023. Volgend jaar vervalt de regeling dus alsnog.

Waardeer en indexeer uw pensioen in eigen beheer

Het opbouwen van een pensioen bij uw eigen bv is verleden tijd. Hebt u een pensioen in eigen beheer opgebouwd bij uw bv, dan kon u vanaf 2017 tot en met 2019 dit pensioen op een fiscaalvriendelijke manier afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting (ODV). U kon er ook voor kiezen om het opgebouwde pensioen aan te houden bij uw bv. Hebt u hiervoor gekozen? Zorg er dan voor dat uw bv de pensioenvoorziening wel jaarlijks indexeert en ook actuarieel laat waarderen. Als uw bv dit niet doet, dan kan de Belastingdienst dat aanmerken als het prijsgeven van pensioenrechten. De waarde in het economisch verkeer van de gehele pensioenvoorziening is dan belast als loon uit vroegere dienstbetrekking. Bovendien bent u als dga 20% revisierente verschuldigd!