Actiepunten voor de DGA

Het einde van het jaar is in zicht. Daarom hebben wij de actiepunten eind 2019 voor de DGA onder elkaar gezet. Hierin hebben we belangrijke thema’s uit de Belastingplannen 2020 en andere wet- en regelgeving overzichtelijk op een rij gezet met praktische actiepunten, waarmee u zich kunt voorbereiden op de nieuwe regels en het einde van bestaande regels.

Inhoudsopgave

Laat geen verrekenbare Vpb-verliezen verloren gaan
Vervroegd dividend uitkeren of juist niet
Voorkom onverrekenbaar ab-verlies
Minder en later tariefsverlaging
Voorkom bijbetaling vennootschapsbelasting
Is verbreken fiscale eenheid voordelig?
Controleer of u minder moet afschrijven op uw bedrijfspand
Laat aftrekbaar liquidatieverlies niet verloren gaan
Stand van zaken beperking lenen bij de eigen bv
Zorg voor tijdige deponering jaarrekening 2018
Herfinancier uw hypotheek bij uw bv
Laatste kans voor afkoop pensioen met korting of omzetten in ODV

Laat geen verrekenbare Vpb-verliezen verloren gaan

De voorwaartse verrekening van verliezen die dit jaar of in latere jaren zijn ontstaan, is in de vennootschapsbelasting – net als voor het ab-verlies – beperkt tot 6 jaar. Voor verliezen uit 2018 en eerdere jaren blijft de oude termijn van 9 jaren gelden. De achterwaartse verliesverrekening van 1 jaar is ongewijzigd gebleven. Een verlies uit 2010 is dus na 31 december 2019 niet meer verrekenbaar. U kunt dit voorkomen door uw winst te verhogen, bijvoorbeeld door de verkoop van een bedrijfsmiddel naar voor te halen. Vraag uw adviseur naar de mogelijkheden.

Vervroegd dividend uitkeren of juist niet

Het tarief waarmee dividenduitkeringen uit uw bv worden belast gaat in 2020 omhoog van 25% naar 26,25%. Het ligt voor de hand om er vanuit te gaan dat het vervroegen van een dividenduitkering dus voordelig is. Maar dat is niet altijd het geval. Het tariefvoordeel kan namelijk tenietgaan als het uitgekeerde dividend vervolgens tot uw privévermogen gaat behoren, waardoor u meer box-3-heffing moet betalen. Hoeveel meer hangt af van de omvang van uw box-3-vermogen.

Het uitkeren van dividend kan wel voordelig zijn als u de uitkering dit jaar nog besteedt of als u er uw lening of rekening-courant bij uw bv mee aflost.

Actiepunt
Bent u van plan om dividend vervroegd uit te laten keren, laat dan eerst een fiscaal adviseur de gevolgen daarvan in kaart brengen.

Voorkom onverrekenbaar ab-verlies

Verliezen uit een aanmerkelijk belang (ab) die dit jaar zijn ontstaan of in latere jaren, zijn daarna nog 6 jaar verrekenbaar met toekomstige ab-winst, bijvoorbeeld met toekomstige dividenduitkeringen of winst bij verkoop van uw ab-aandelen. Voor ab-verliezen uit 2018 en eerdere jaren blijft de oude termijn van 9 jaren gelden. De achterwaartse verliesverrekening van 1 jaar is ongewijzigd gebleven. Een ab-verlies uit 2010 is dus na 31 december 2019 niet meer verrekenbaar. Door tijdig actie te ondernemen, kunt u (een deel van) de verliezen wellicht toch nog verrekenen. Vraag uw adviseur naar de mogelijkheden die u daartoe heeft.

Actiepunt
Heeft u een onverrekenbaar ab-verlies in box 2, omdat u geen aanmerkelijk belang meer heeft? U kunt dan in de 9 jaren na het jaar waarin u het ab-verlies hebt geleden, het ab-verlies laten omzetten in een belastingkorting in box 1. Deze korting kunt u – na een wachttijd – verrekenen met de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen in box 1.

Minder en later tariefsverlaging

De tarieven van de vennootschapsbelasting (Vpb) gaan in 2020 minder omlaag dan vorig jaar was besloten. Het 19%-tarief voor belastbare winst tot € 200.000 gaat naar 16,5% (en in 2021 naar 15%), maar het 25%-tarief voor belastbare winst boven € 200.000 gaat pas omlaag in 2021. Bovendien gaat dit tarief dan niet naar 20,5% maar naar 21,7%.

Met name als uw winst onder de € 200.000 blijft, heeft het uitstellen van winst op korte termijn zin. Als u verwacht dat uw winst dit jaar net boven de grens van € 200.000 zal uitkomen, is het ook zinvol om dit jaar uw winst te verlagen. U betaalt dan immers 19% in plaats van 25% vennootschapsbelasting. U kunt wellicht omzet uitstellen of investeringen naar voren halen (dit leidt op zich niet direct tot lagere winst, maar wel indirect doordat u KIA kunt claimen).

Voorkom bijbetaling vennootschapsbelasting

Laat een reële inschatting maken van de verschuldigde vennootschapsbelasting in 2020, zodat uw bv niet een te lage voorlopige aanslag voor de vennootschapsbelasting krijgt opgelegd. Als uw bv na afloop van het jaar vennootschapsbelasting blijkt te moeten bijbetalen, dan loopt uw bv het risico daarover – bij de huidige rentestand – 8% belastingrente in rekening gebracht te krijgen.

Actiepunt
Laat ook controleren of u over 2019 voldoende vennootschapsbelasting heeft betaald. Misschien doet uw bedrijf het beter dan u begin 2019 had verwacht en is uw winst waarschijnlijk hoger. Verzoek dan om een aanvullende voorlopige aanslag.

Is verbreken fiscale eenheid voordelig?

Behoort uw bv tot een fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting? In dat geval kan het vanwege de tariefstructuur voordelig zijn om deze te verbreken. Winst boven € 200.000 wordt ook volgend jaar belast met 25% vennootschapsbelasting, daaronder met 16,5%. In de fiscale eenheid worden alle winsten en verliezen van de deelnemende vennootschappen samengevoegd en belast bij één vennootschap (de moedervennootschap). Die winst – en dus de vennootschapsbelasting – kan hoger zijn dan wanneer alle bv’s zelfstandig worden belast.

Controleer of u minder moet afschrijven op uw bedrijfspand

Sinds 1 januari 2019 mag uw bv op gebouwen in eigen gebruik ten laste van uw winst afschrijven tot 100% van de WOZ-waarde. Vóór 2019 mocht u nog tot 50% van de WOZ-waarde afschrijven ten laste van uw winst. Maar had u vóór 2019 al een gebouw in eigen gebruik genomen, waarop nog geen 3 jaar was afgeschreven? In dat geval geldt een overgangsregeling. Uw bv mag dan volgens de oude regels blijven afschrijven tot maximaal 50% van de WOZ-waarde, totdat er 3 hele jaren zijn afgeschreven op het gebouw. Check daarom of u (nog) aan deze voorwaarde voldoet, zodat u ruimer kunt afschrijven.

Laat aftrekbaar liquidatieverlies niet verloren gaan

Wordt een deelneming van uw bv ontbonden, dan ontstaat mogelijk een liquidatieverlies. Een liquidatieverlies is onder voorwaarden aftrekbaar van de winst. Eén van die voorwaarden is dat de vereffening voltooid moet zijn. Wilt u het liquidatieverlies nog in 2019 in aftrek brengen, zorg dan dat de vereffening in 2019 is afgerond.

Actiepunt
Wilt u in 2020 uw bv liquideren? In dat geval kunt u in een aandeelhoudersbesluit vóór 31 december 2019 vastleggen dat u het boekjaar wilt verlengen tot de liquidatiedatum. U hoeft dan maar één aangifte vennootschapsbelasting te (laten) maken over het boekjaar 2019 tot en met de liquidatiedatum.

Stand van zaken beperking lenen bij de eigen bv

Bij de Belastingplannen van 2019 werd vorig jaar een wetsvoorstel aangekondigd dat het lenen bij de eigen bv boven de € 500.000 moest beperken. Er werd een conceptwetsvoorstel bekendgemaakt, waarop belangstellenden mochten reageren. Met name de fiscale beroepsorganisaties hadden veel kritiek op de inhoud van dit conceptwetsvoorstel. De verwachting was dat het definitieve wetsvoorstel op Prinsjesdag 2019 zou worden gepresenteerd. Maar dat is niet gebeurd. Kennelijk moet er zoveel aan het conceptwetsvoorstel worden gewijzigd, dat dit niet haalbaar was. Ten tijde van het schrijven dit artikel is aangekondigd dat het wetsvoorstel dit jaar nog zal worden ingediend bij de Tweede Kamer. De beperking van het lenen bij de eigen bv moet in werking treden op 1 januari 2022.

Actiepunt
Bent u een aanmerkelijkbelanghouder voor wie deze maatregel gevolgen heeft? Inventariseer uw schulden (niet zijnde eigenwoningschulden) bij uw eigen bv. Zijn deze hoger dan € 500.000? Zorg er dan voor dat u de schuldenlast vóór 2022 zo veel als mogelijk heeft teruggebracht tot maximaal € 500.000.

Zorg voor tijdige deponering jaarrekening 2018

Zorg dat de jaarrekening 2018 tijdig wordt gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De uiterste termijn daarvoor is 31 december 2019. Voor een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar gelden de volgende regels. Het bestuur moet binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening opmaken en voorleggen aan de aandeelhouders. De aandeelhouders kunnen het bestuur hiervoor onder bijzondere omstandigheden maximaal 5 maanden uitstel verlenen. Daarna hebben de aandeelhouders 2 maanden de tijd om de jaarrekening vast te stellen. De uiterste datum voor deponering van de jaarrekening 2018 is dus 31 december 2019.

Let op: uitzondering maar met escapemogelijkheid
Zijn alle aandeelhouders ook bestuurder (of commissaris) – bijvoorbeeld als u directeur- enig aandeelhouder bent – dan geldt een belangrijke uitzondering als u niets nader regelt. In dat geval wordt de jaarrekening al vastgesteld zodra u deze hebt ondertekend. U moet de jaarrekening vervolgens binnen 8 dagen na de vaststelling van de jaarrekening deponeren. Wilt u dit niet, dan kunt u van deze wettelijke regeling expliciet afwijken in de statuten van uw bv.

Herfinancier uw hypotheek bij uw bv

Heeft u in privé een eigenwoningschuld met een hoge rente en heeft uw bv overtollige liquiditeiten? In dat geval kan het herfinancieren van de bankschuld bij uw eigen bv fiscaal voordelig zijn. Zorg wel dat uw eigenwoninglening op zakelijke afspraken is gebaseerd. Vraag uw adviseur om uit te zoeken of herfinanciering bij uw eigen bv ook voor u voordelig is.

Laatste kans voor afkoop pensioen met korting of omzetten in ODV

Heeft u nog niet besloten wat u wilt met uw pensioen in eigen beheer? Weet dan dat twee van de drie opties die u sinds de stopzetting van de pensioenopbouw in eigen beheer heeft, aan het eind van dit jaar komen te vervallen. Welke opties heeft u ook al weer:
1. Afkoop van uw pensioen met een korting;
2. Omzetting van uw pensioen in een oudedagsverplichting;
3. Premievrije voortzetting tot aan uw pensioendatum.

1. Afkoop met een korting
Kiest u er dit jaar voor om al uw pensioenaanspraken af te kopen, dan ontvangt u een bedrag ineens in plaats van jaarlijkse uitkeringen vanaf uw pensioendatum. Over dit bedrag ineens moet u belasting betalen, maar u krijgt een korting van 19,5%. Als u dit wilt, moet u dit uiterlijk in 2019 zijn overeengekomen met uw bv en dit hebben vastgelegd in de notulen en de aanvulling op uw pensioenovereenkomst. Ook moet u binnen 1 jaar na de afkoop de Belastingdienst hierover informeren met het speciale informatieformulier, dat ook door uw (ex-)partner(s) moet worden ondertekend. In dit formulier wordt overigens nog steeds de oude termijn van 1 maand vermeld.

Let op
U ontvangt bij de keuze voor afkoop een bedrag ineens in plaats van jaarlijkse uitkeringen vanaf uw pensioendatum. U hoeft geen revisierente te betalen, maar uw bv moet wel loonbelasting inhouden en afdragen.

2. Omzetting in ODV
Kiest u ervoor om uw in eigen beheer opgebouwde pensioen om te zetten in een oudedagsverplichting (ODV), dan wordt uw omgezette pensioenkapitaal jaarlijks verhoogd met rente. Het op de pensioendatum aanwezige kapitaal moet u gebruiken voor een uitkering. De duur van de uitkering is gerelateerd aan uw AOW-gerechtigde leeftijd. Vanaf die datum hebben de uitkeringen een looptijd van 20 jaar. De uitkeringen mogen op z’n vroegst ingaan 5 jaar voorafgaand aan uw AOW-leeftijd. De duur wordt dan verhoogd met het aantal jaren dat de uitkering eerder is ingegaan. Laat u de uitkeringen ingaan meer dan 2 maanden na het bereiken van uw AOW-leeftijd? In dat geval wordt de periode van 20 jaar gekort met het aantal jaren die tussen de ingangsdatum en de AOW-leeftijd liggen.

Ook als u ervoor kiest om uw pensioen in eigen beheer om te zetten in een ODV, moet u dat dit jaar nog overeenkomen met uw bv en laten vastleggen in de notulen en een aanvulling op de pensioenovereenkomst. Bovendien moet u ook in dit geval binnen 1 jaar na de omzetting in een ODV de Belastingdienst hierover informeren met het speciale informatieformulier, dat ook door uw (ex-)partner(s) moet worden ondertekend. In dit formulier wordt overigens nog steeds de oude termijn van 1 maand vermeld.

Actiepunt
ODV-aanspraken gaan na uw overlijden over op uw erfgenamen, terwijl pensioenaanspraken na uw overlijden overgaan op uw partner. De ODV breekt dus met het principe van de pensioenregeling. Dit wordt als onwenselijk gezien. De enige manier om ervoor te zorgen dat uw partner na uw overlijden recht krijgt op de ODV-aanspraken, is door hem/haar erfgenaam te maken. Dat betekent in de praktijk dat uw testament hierop moet worden ingericht. De ODV-aanspraak wordt dan aan uw partner gelegateerd, mits uw partner ook erfgenaam is.
Het is dus niet mogelijk om in een overeenkomst tussen u en uw bv vast te leggen dat de ODV-aanspraken na overlijden overgaan op uw partner.

3. Geen keuze
Maakt u dit jaar geen keuze, dan blijft alleen optie 3 over van premievrije voortzetting tot aan uw pensioendatum. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dan periodieke pensioenuitkeringen die dan in de belastingheffing zullen worden betrokken.

Tot slot: vergeet uw partner niet
Vergeet niet uw (ex-)partner(s) bij uw beslissing te betrekken. Als u wilt afkopen of omzetten in een ODV, moeten uw partner en/of ex/partner(s) hiermee instemmen!