Actiepunten voor de ondernemer 2021

Het einde van het jaar is in zicht. Daarom hebben wij de actiepunten eind 2021 voor de ondernemer onder elkaar gezet. Hierin hebben we belangrijke thema’s uit de Belastingplannen 2022 en andere wet- en regelgeving overzichtelijk op een rij gezet met praktische actiepunten, waarmee u zich kunt voorbereiden op de nieuwe regels en het einde van bestaande regels.

Inhoudsopgave

Benut huidige zelfstandigenaftrek
Profiteer van huidige ondernemersaftrek
Herinvesteren of desinvesteren of juist niet?
Spreiden investeringen voor meer KIA
Stel milieu-investeringen uit
Vraag tijdig vaststelling TVL Q2 aan
Nieuwe coronasteun in aantocht
Voorkom dat oude verliezen niet meer verrekenbaar zijn
Check uw voorlopige aanslag
Anticipeer op verhoging invorderingsrente
eHerkenning niveau 3 wordt must voor btw-aangiften
Benut coronakredietfaciliteiten
Registreer tijdig uw (land)bouwvoertuigen
Subsidie voor advies bij verduurzaming

Benut huidige zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek bedraagt in 2021 maximaal € 6.670. Volgend jaar wordt deze aftrek verder afgebouwd en bedraagt dan nog maximaal € 6.310. De afbouw vindt plaats in stappen van € 360 per jaar tot en met 2027 en met € 390 in 2028. Daarna daalt de aftrek met € 110 per jaar, zodat de aftrek uiteindelijk in 2036 nog maximaal € 3.240 bedraagt.

Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek moet u aannemelijk kunnen maken dat u aan het urencriterium heeft voldaan. Dit houdt in dat u moet kunnen aantonen dat u (in beginsel) 1.225 uren hebt besteed aan uw onderneming. De versoepelde regeling die hiervoor tijdens de coronacrisis gold, is niet meer van toepassing. Zorg dus dat u een urenspecificatie bijhoudt van uw werkzaamheden voor uw onderneming. De rechter heeft al meerdere keren een achteraf (bijvoorbeeld aan de hand van een agenda) opgemaakte urenspecificatie afgewezen. Hou daarom regelmatig uw tijd besteed aan uw onderneming bij.

Profiteer van huidige ondernemersaftrek

De ondernemersaftrek wordt ook in 2022 verder beperkt als uw inkomen in de hoogste belastingschijf (in 2022 meer dan € 69.398) wordt belast. Tot de ondernemersaftrek worden gerekend: de zelfstandigenaftrek, de aftrek speur- en ontwikkelingswerk, de meewerkaftrek, de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, de stakingsaftrek, de mkb-winstvrijstelling en de tbs-vrijstelling. Al deze aftrekposten zijn nu nog aftrekbaar tegen 43%. In 2019 was dat nog 51,75%! Jaarlijks vermindert de aftrek met 3%, totdat in 2023 al deze aftrekposten nog slechts aftrekbaar zijn tegen het tarief van de eerste schijf van 37,05%. Volgend jaar kunt u de ondernemersaftrek in de hoogste belastingschijf nog maar tegen 40% in aftrek brengen.

Actiepunt
Heeft u inkomen dat wordt belast in de hoogste belastingschijf, zorg er dan voor dat u dit jaar zo maximaal mogelijk profiteert van de ondernemersaftrek. Wellicht kunt u aftrekposten naar voren halen. Vraag uw adviseur naar de mogelijkheden.

Herinvesteren of desinvesteren of juist niet?

Hebt u in het verleden een herinvesteringsreserve gevormd van de winst bij verkoop van een bedrijfsmiddel? Controleer dan of dit jaar het laatste jaar is, waarin u de reserve moet gebruiken. Dat moet immers binnen drie jaar na het jaar waarin u de herinvesteringsreserve hebt gevormd. Is dat het geval, zorg er dan voor dat u dit jaar nog investeert en voorkom dat u de reserve aan de belastbare winst moet toevoegen.

Uitzondering
Er bestaat hierop een uitzondering, waar u mogelijk van kunt profiteren. U wordt namelijk niet strikt aan de herinvesteringstermijn van drie jaar gehouden, als u al een begin van uitvoering hebt gegeven aan de aanschaf van een vervangend bedrijfsmiddel of al voortbrengingskosten hebt gemaakt, maar de uitvoering is vertraagd door een bijzondere omstandigheid. De coronacrisis is – net als in 2020 – ook in 2021 een bijzondere omstandigheid.

Desinvesteren of niet
Hebt u bedrijfsmiddelen waarvoor u investeringsaftrek hebt gehad, voorkom dan een desinvesteringsbijtelling. Daarmee krijgt u te maken als u deze bedrijfsmiddelen verkoopt binnen vijf jaar na het begin van het jaar, waarin u de aftrek hebt geclaimd. Ook als u binnen die termijn een handeling verricht die met verkoop gelijk te stellen is – u brengt bijvoorbeeld een bedrijfsmiddel over naar uw privévermogen – krijgt u hiermee te maken.

Actiepunt
Check altijd eerst de investeringsdatum, voordat u tot desinvesteren overgaat. Wellicht moet u dat pas in 2022 doen.

Spreiden investeringen voor meer KIA

Het is ook zinvol om voor het optimaal benutten van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) te bekijken of u bepaalde investeringen nog in 2021 moet doen of dat u die beter kunt doorschuiven naar 2022. Het spreiden van investeringen kan u meer KIA opleveren. Investeert u tussen € 2.400 en € 59.170, dan krijgt u hierover 28% KIA. U kunt voor een totale investering tussen € 59.170 en € 109.574 een vast bedrag claimen van € 16.568. Voor investeringen van in totaal tussen € 109.574 en € 328.721 neemt dit vaste bedrag geleidelijk af. Boven een investeringsbedrag van € 328.721 krijgt u geen KIA meer. Spreiden van de investeringen over twee jaren is dan dus vaak voordeliger.

Stel milieu-investeringen uit

Als u investeert in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, kunt u milieu-investeringsaftrek (MIA) krijgen als het bedrijfsmiddel op de Milieulijst staat. U mag dan een bepaald percentage van de investeringskosten aftrekken van uw winst. De percentages in de MIA lopen in 2021 op van 13,5%, 27% naar 36%, afhankelijk van de investering die u doet. Maar als de Belastingplannen 2022 doorgaan, worden deze percentages in 2022 verhoogd naar respectievelijk 27%, 36% en 45%! Combineert u de MIA met de Willekeurige afschrijving voor milieu-investeringen (Vamil), dan kan het netto belastingvoordeel oplopen tot ruim 14% van het investeringsbedrag. Hebt u plannen om te investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, wacht daar dan nog even mee tot na 2021.

Vraag tijdig vaststelling TVL Q2 aan

Hebt u TVL-subsidie ontvangen in het tweede kwartaal van 2021 (Q2)? U krijgt dan van de RVO een e-mail met het verzoek om uw werkelijke omzet in die periode door te geven. Net als bij TVL Q1 gaat u hiervoor naar mijn.rvo.nl/tvl en vervolgens naar ‘Aanvraag Beheren’. De RVO heeft ook bij TVL Q2 het vaststellingsformulier grotendeels al ingevuld met behulp van gegevens van de Belastingdienst. Bent u het met de ingevulde gegevens eens, dan kunt u akkoord geven. Zo niet, dan past u de gegevens aan. U kunt vanaf 29 november 2021 een vaststellingsverzoek indienen. Het verzoek moet vóór 12 januari 2022 bij de RVO binnen zijn.

Let op
Heeft u een TVL-aanvraag gedaan van € 125.000 of meer? In dat geval moet u direct een accountantsproduct bijvoegen bij uw vaststellingsverzoek.

Bij- of terugbetalen
Na indiening van het vaststellingsverzoek, krijgt u van de RVO bericht over het definitieve TVL-bedrag waar u recht op heeft. Is het werkelijke omzetverlies gelijk aan de schatting van het omzetverlies bij uw aanvraag van een voorschot, dan ontvangt u de resterende 20% van het voorlopig aangegeven bedrag. Is uw omzetverlies hoger dan u had ingeschat, dan krijgt meer TVL-subsidie uitgekeerd. Blijkt u toch minder omzetverlies te hebben dan u had ingeschat, dan krijgt u minder dan 20% nabetaald of u moet het ontvangen voorschot (deels) terugbetalen. Daarvoor kunt u via de website van de RVO ruime, renteloze betalingsregelingen treffen. U kunt kiezen uit terugbetaling in 6 of 12 maandelijkse termijnen. Ook kunt u een persoonlijke betalingsregeling krijgen.

Actiepunt
Begin tijdig met het verzamelen van de juiste bewijsstukken en voeg deze bij uw vaststellingverzoek. Dit verkort de afhandelingsduur.

Nieuwe coronasteun in aantocht

Kort voor de publicatie van deze Actiepunten eind 2021 heeft het kabinet nieuwe coronasteun aangekondigd. De coronasteun voor de nachthoreca wordt vervangen door de TVL Q4 2021. Hebt u in het vierde kwartaal minimaal 30% omzetverlies ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020 en voldoet u aan de overige voorwaarden? Dan kunt u in de loop van dit kwartaal TVL-subsidie aanvragen bij de RVO. De precieze openstelling hangt af van de goedkeuring van de Europese Commissie. Het subsidiepercentage wordt 85%. U kunt ook van de TVL Q4 gebruikmaken als u in vorige kwartalen geen gebruik hebt gemaakt van de TVL-regeling.
Voor de landbouwsector wordt de regeling Ongedekte Vaste Kosten (OVK) ook in het vierde kwartaal opengesteld. Daarnaast komt er aanvullende steun voor de evenementenbranche, de cultuur- en de sportsector.

Voorkom dat oude verliezen niet meer verrekenbaar zijn

Hebt u in het verleden verliezen geleden, dan kunt u die in de inkomstenbelasting verrekenen met winsten van de voorafgaande 3 jaar of met de winsten van de 9 volgende jaren. Dit betekent dat verliezen uit 2012 na 31 december 2021 niet meer verrekenbaar zijn. Door tijdig actie te ondernemen, kunt u (een deel van) de verliezen wellicht toch nog verrekenen. Dat kan bijvoorbeeld door omzet naar voren te halen, stille reserves in bedrijfsmiddelen te realiseren of uitgaven uit te stellen. Uw adviseur kan voor u onderzoeken welke mogelijkheden u nog heeft.

Check uw voorlopige aanslag

Hebt u de Belastingdienst aan het begin van het jaar verzocht om uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting te verminderen? Bijvoorbeeld omdat u minder winst verwachtte door de coronacrisis. U hebt dan maandelijks minder belasting betaald. Maar als achteraf blijkt dat uw inschatting van de winst over 2021 te voorzichtig was, dan hebt u te weinig belasting betaald en moet u bij de definitieve aanslag inkomstenbelasting bijbetalen. Zeker in het geval u in de loop van het jaar toch weer winst bent gaan maken, doet u er verstandig aan om uw voorlopige aanslag te (laten) controleren en mocht dat nodig zijn de Belastingdienst te verzoeken om de aanslag naar boven bij te stellen. Zo voorkomt u dat u bij de definitieve aanslag moet bijbetalen, eventueel verhoogd met 4% belastingrente.

Anticipeer op verhoging invorderingsrente

Tot het einde van dit jaar bedraagt de tijdelijk verlaagde invorderingsrente bijna nihil (0,01%). Maar vanaf volgend jaar gaat deze rente stapsgewijs omhoog. Dit moet het eerder afbetalen van de belastingschulden stimuleren. Met ingang van 1 januari 2022 wordt het percentage vastgesteld op 1%. Op 1 juli 2022 wordt de rente verder verhoogd naar 2%. Vervolgens wordt de invorderingsrente met ingang van 1 januari 2023 verhoogd naar 3% en met ingang van 1 januari 2024 is de invorderingsrente weer op het oude niveau van 4% van voor de coronacrisis.

Actiepunt
Hebt u bijzonder uitstel van betaling gekregen voor uw belastingschulden en voldoet u aan de voorwaarden voor de terugbetalingsregeling? Dan hoeft u pas vanaf 1 oktober 2022 te beginnen met terugbetalen. Toch is het verstandig om eerder met terugbetalen te beginnen als uw financiële situatie dat toestaat. Hoe later u begint met het terugbetalen van uw belastingschulden, des te meer invorderingsrente u vanaf 2022 moet gaan betalen.

eHerkenning niveau 3 wordt must voor btw-aangiften

Maakt u nog steeds gebruik van het oude ondernemersportaal van de Belastingdienst om uw btw-aangiften te doen? Vanaf volgend jaar kan dit niet meer. Dan is daarvoor het nieuwe portaal ‘Mijn Belastingdienst Zakelijk’ beschikbaar. Daarvoor hebt u mogelijk eHerkenning niveau 3 nodig om te kunnen inloggen. Alleen als u een eenmanszaak hebt, kunt u ook met uw DigiD inloggen op het nieuwe portaal. De Belastingdienst heeft u een brief gestuurd, waarin u wordt uitgenodigd om de overstap voor te bereiden naar eHerkenning niveau 3. Een andere optie is dat u vanaf volgend jaar de btw-aangiften via de software van uw adviseur laat indienen. In dat geval hebt u zelf geen eHerkenning nodig, maar u moet uw adviseur dan wel machtigen om namens u met eHerkenning de btw-aangiften te doen.

Actiepunt
Hebt u wel eHerkenning maar nog geen niveau 3 en wilt u zelf de aangiften blijven doen, neem dan contact op met uw eHerkenningsleverancier om de eHerkenning te verhogen. Hebt u helemaal nog geen eHerkenning? In dat geval kunt u dit bij een erkende eHerkenningleverancier aanvragen. De levertijd bedraagt enkele werkdagen. Zorg er dan voor dat u alle documenten en handtekeningen juist en volledig aanlevert. Dit verkort de levertijd.

Benut coronakredietfaciliteiten

De coronasteunpakketten zijn weliswaar stopgezet, maar u kunt nog wel gebruikmaken van de coronakredietregelingen. Wellicht kunt u zo uw liquiditeitsbehoefte nog financieren. De voorwaarden van deze regelingen zijn financieel interessant. Hierna gaan we kort in op het TOA-krediet, het Corona-overbruggingskrediet, het Klein Krediet Corona (KKC), de Borgstelling MKB-kredieten-C (BMKB-C) en de GO-regelingen.

TOA-krediet
Het krediet in het kader van het Time-Out-Arrangement (TOA-krediet) is een doorstartkrediet voor mkb-bedrijven. U kunt met deze kredietfaciliteit uw bedrijf tijdelijk stopzetten om zo de mogelijkheden te onderzoeken voor het voorkomen van een faillissement via de Wet homologatie van een onderhands akkoord (WHOA). U kunt het TOA-krediet dan ook krijgen als u een WHOA-akkoord hebt met uw schuldeisers, zodat u weer gezond kunt worden. Het krediet van maximaal € 100.000 is dus bestemd voor mkb-bedrijven die in de kern winstgevend zijn. U kunt de lening gebruiken voor het herstarten, uitbreiden of aanpassen van uw bedrijfsactiviteiten. De uitvoering is neergelegd bij Qredits. U krijgt naast het doorstartkrediet ook 12 maanden gratis coaching om uw bedrijf weer op de rails te krijgen.

Corona-overbruggingskrediet
Een andere kredietfaciliteit die u via Qredits kunt benutten, is het Corona-overbruggingskrediet. Dit is een microkredietfaciliteit van maximaal € 25.000 voor ondernemers om de coronacrisis te overbruggen. De looptijd is maximaal 4 jaar, waarbij u tijdens de eerste zes maanden niet hoeft af te lossen. De rente bedraagt in het eerste jaar 2%, daarna 5,75%. U kunt na het eerste jaar boetevrij aflossen.

Klein Krediet Corona (KKC)
De overheid staat met de garantieregeling het Klein Krediet Corona (KCC) voor 95% borg voor de leningen van financiers aan in Nederland gevestigde mkb-bedrijven met een kleine financieringsbehoefte (minimaal € 10.000 tot maximaal € 50.000). Om voor deze faciliteit in aanmerking te komen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • omzet vanaf € 50.000;
  • voldoende winstgevend zijn geweest voor de coronacrisis;
  • op 1 januari 2019 ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel

Om van de KKC-regeling gebruik te maken meldt u zich bij uw kredietverstrekker. Alleen geaccrediteerde kredietverstrekkers kunnen de KKC aanbieden. Zij moeten de aanvraag voor het KCC-krediet uiterlijk 31 december 2021 hebben ingediend. De kredietverstrekker mag maximaal 4% van het kredietbedrag aan kosten aan u in rekening brengen. Daarnaast betaalt u eenmalig 2% premie aan de overheid. De maximale looptijd van het KKC is 5 jaar.

Borgstelling MKB-kredieten-C (BMKB-C)
Hebt u een mkb-bedrijf met een gezond toekomstperspectief, maar bent u door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen gekomen? In dat geval kunt u tijdelijk onder gunstiger voorwaarden gebruikmaken van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C). Zo is de looptijd verruimd naar 4 jaar, waarbij bij een looptijd van 2 jaar een provisiepercentage geldt van 2% en bij een looptijd vanaf 2 jaar tot 4 jaar 3%. De BMKB-C-regeling staat open tot en met 31 december 2021.

BMKB Landbouwkredieten
Hieronder vallen de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL) en de verruimde BL-C-regeling. Met de BL-C-regeling kan een overbruggingskrediet worden gefinancierd tot het maximale borgstellingskrediet per bedrijf van € 1,5 miljoen. De maximale looptijd van de BL-C-regeling is vier jaar en u kunt het krediet lineair aflossen. U moet hier uiterlijk 2 jaar na de start van het krediet mee beginnen. De provisie bedraagt tussen 0,50% en 0,75% voor starters of overnemers en tussen 1,5% en 2,25% voor de overige bedrijven. De overheid staat borg voor 70% van het verstrekte overbruggingskrediet. Als u gebruik wilt maken van deze kredietfaciliteiten, wendt u zich tot uw financier. Uw bank of andere financier moet de aanvraag indienen bij de RVO. Beide regelingen kunnen nog tot 31 december 2021 worden aangevraagd.

GO-regelingen
De Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling) is bedoeld om uw bedrijf te voorzien van werkkapitaal of liquiditeiten om investeringen te kunnen doen. De overheid staat garant voor maximaal 50% van de (niet achtergestelde) lening. De GO-regeling is geopend tot 1 juli 2023.

U kunt door de coronacrisis vaak niet eenvoudig aan een banklening komen. Om dit toch mogelijk te maken is de Garantie ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus (GO-C) opengesteld. Zo kan uw bedrijf toch beschikken over werkkapitaal of liquiditeiten om investeringen te doen. De overheid staat garant voor maximaal 90% van de (niet achtergestelde) lening aan een mkb-bedrijf en voor maximaal 80% van een lening verstrekt aan een grote onderneming. De leningen en garanties hebben een looptijd van 6 jaar en bedragen minimaal € 1,5 miljoen per onderneming. De maximumlening bedraagt € 150 miljoen (GO- en GO-C-regeling samen). De GO-C-regeling staat open tot 31 december 2021.

Registreer tijdig uw (land)bouwvoertuigen

Weet u dat u uw (land)bouwvoertuigen uiterlijk 31 december 2021 moet hebben geregistreerd om er volgend jaar de weg mee op te mogen? Dat wil zeggen dat u hiervoor een kentekenbewijs moet aanvragen bij de RDW. De voertuigen waarvoor de registratieplicht sinds begin dit jaar geldt zijn land- en bosbouwtrekkers, rijdende werktuigen (bijvoorbeeld graaf- en veegmachines, heftrucks, wielladers, terminaltrekkers, brede grasmaaiers en toeristische wegtreintjes) en getrokken materieel, zoals aanhangwagens. Een rijdend werktuig is een voertuig op wielen met een motor dat nog geen kenteken heeft, dat gebruikmaakt van de openbare weg en harder rijdt dan 6 km per uur. De registratieplicht geldt voor iedereen die een of meerdere van de genoemde voertuigen bezit, dus niet alleen ondernemers maar ook particulieren. Tot 1 januari 2022 bedragen de kosten € 18 per registratie. Vanaf 1 januari 2022 kunt u het voertuig nog wel laten registreren, maar dan moet het voertuig eerst gekeurd worden op een keuringsstation van de RDW. De kosten bedragen dan minimaal € 140.

Actiepunt
Stel de registratie niet uit tot het einde van het jaar. De wachttijden bij de RDW lopen dan waarschijnlijk op, waardoor u het risico loopt dat u het kentekenbewijs niet vóór 1 januari 2022 in uw bezit hebt. U mag dan niet met het voertuig de weg op zonder een boete te riskeren.

Subsidie voor advies bij verduurzaming

Wilt u uw bedrijf verduurzamen, maar hebt u geen tijd om u daarin te verdiepen? Sinds 1 oktober jl. kunt u onder voorwaarden een subsidie van maximaal € 2.500 krijgen voor het laten opstellen van een energieadvies. De energieadviseur zoekt voor u uit hoe u het beste energie kunt besparen en de CO2-uitstoot van uw bedrijfspand kunt beperken. Denk aan maatregelen als isolatie, zonnepanelen, zonneboilers of een waterpomp. Datzelfde geldt voor de energiebesparende maatregelen in uw bedrijfsvoering. Denk aan koeling, keuken- en ICT-apparatuur en elektrische bedrijfswagens. Daarnaast kunt u subsidie krijgen voor ondersteuning bij de uitvoering van de maatregelen, bijvoorbeeld voor het inschakelen van een accountant of projectleider die het inkooptraject en de financiering regelt.

Actiepunt
De subsidie is specifiek bedoeld voor de mkb-ondernemer. U kunt de subsidie bij de RVO aanvragen tot en met 30 september 2022. De subsidies worden verstrekt op volgorde van binnenkomst. Dus wacht niet te lang met uw aanvraag, want op is op.