Actiepunten voor de ondernemer 2022

Het einde van het jaar is in zicht. Daarom hebben wij de actiepunten eind 2022 voor de ondernemer onder elkaar gezet. Hierin hebben we belangrijke thema’s uit de Belastingplannen 2023 en andere wet- en regelgeving overzichtelijk op een rij gezet met praktische actiepunten, waarmee u zich kunt voorbereiden op de nieuwe regels en het einde van bestaande regels.

Einde opbouw fiscale oudedagsreserve

Volgend jaar stopt de mogelijkheid om pensioen op te bouwen in een fiscale oudedagsreserve (FOR). U mag de tot en met 2022 opgebouwde reserve nog wel volgens de huidige regels gebruiken. De FOR is ooit in het leven geroepen om u als zelfstandig ondernemer de mogelijkheid te bieden een pensioen op te bouwen dat gelijkwaardig is aan dat van werknemers. Dit doel moet uiteindelijk vorm krijgen in een af te sluiten lijfrente. Deze lijfrente kunt u bedingen bij een verzekeringsmaatschappij of een bancaire instelling. Het onderbrengen van de FOR in een verzekerde dan wel bancaire lijfrente houdt dus in dat u voor voldoende liquide middelen moet zorgen om de koopsom aan de verzekeraar of bankinstelling te kunnen betalen. Het is daarom belangrijk dat u gedurende de opbouwfase van de FOR voldoende middelen reserveert. Overleg met uw adviseur of het zinvol is om dit jaar nog aan de FOR te doteren. En zo ja, laat uw adviseur daarna periodiek de dekking van de opgebouwde FOR beoordelen. Misschien is het beter om tussentijds (gedeeltelijk) af te storten. Het afstorten met aftrek in 2022 kan nog tot 1 juli 2023.

Hebt u de middelen niet? Dan zult u de opgebouwde oudedagsreserve uiterlijk bij staking van uw onderneming bij uw belastbare winst moeten tellen.

Actiepunt

U kunt dit jaar dus voor het laatst ten laste van uw winst toevoegen aan uw oudedagsreserve. Maar dat hoeft niet altijd voordelig te zijn. Moet u bijvoorbeeld bij staking van uw onderneming afrekenen tegen het hoge tarief van de inkomstenbelasting, terwijl u nu aftrek hebt tegen het lage tarief, dan kunt u dit jaar beter niet meer toevoegen.

Snellere afbouw zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek bedraagt in 2022 maximaal € 6.310. Vanaf 2023 wordt de zelfstandigenaftrek echter in rap tempo afgebouwd naar € 900 in 2027. De afbouw gaat daardoor veel sneller dan eerder was bepaald. De aftrek wordt vanaf 2023 jaarlijks met € 1.280 afgebouwd tot en met 2025. In 2026 bedraagt de afbouw € 1.270, zodat de zelfstandigenaftrek in 2027 nog € 900 bedraagt. De zelfstandigenaftrek bedraagt in 2023 nog € 5.030.

Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek moet u aannemelijk kunnen maken dat u aan het urencriterium heeft voldaan. Dit houdt in dat u moet kunnen aantonen dat u (in beginsel) 1.225 uren hebt besteed aan uw onderneming. Zorg dus dat u een urenspecificatie bijhoudt van uw werkzaamheden voor uw onderneming. De rechter heeft al meerdere keren een achteraf (bijvoorbeeld aan de hand van een agenda) opgemaakte urenspecificatie afgewezen. Hou daarom regelmatig uw tijd besteed aan uw onderneming bij.

Profiteer van hogere ondernemersaftrek

De ondernemersaftrek wordt in 2023 verder beperkt als uw inkomen in de hoogste belastingschijf (in 2023: meer dan € 73.031) wordt belast. Tot de ondernemersaftrek worden gerekend: de zelfstandigenaftrek, de aftrek speur- en ontwikkelingswerk, de meewerkaftrek, de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, de stakingsaftrek, de mkb-winstvrijstelling en de tbs-vrijstelling. Al deze aftrekposten zijn nu nog aftrekbaar tegen 40%. In 2019 was dat nog 51,75%! Jaarlijks vermindert de aftrek met 3%, totdat in 2023 al deze aftrekposten nog slechts aftrekbaar zijn tegen het tarief van de eerste schijf van de inkomstenbelasting. In 2023 zou dit tarief 37,05% bedragen. Inmiddels wordt het tarief in de eerste schijf (en daarmee de aftrek) verder verlaagd naar 36,93%.

Actiepunt

Heeft u inkomen dat wordt belast in de hoogste belastingschijf, zorg er dan voor dat u dit jaar zo maximaal mogelijk profiteert van de ondernemersaftrek. Wellicht kunt u aftrekposten naar voren halen. Vraag uw adviseur naar de mogelijkheden.

Meer invorderingsrente betalen

Als u een aanslag niet op tijd betaalt, moet u invorderingsrente betalen. Tot eind juni 2022 was die rente bijna nul (0,01%). Maar sinds 1 juli 2022 wordt deze rente stapsgewijs weer verhoogd. De invorderingsrente bedraagt nu 1%. Vanaf 1 januari 2023 wordt deze rente verder verhoogd naar 2% en op 1 juli 2023 naar 3% om uiteindelijk op 1 januari 2024 uit te komen op het oude niveau van 4%.

Hebt u bijzonder uitstel van betaling gekregen voor uw belastingschulden en voldoet u aan de voorwaarden voor de betalingsregeling? Dan bent u sinds 1 oktober 2022 begonnen met het aflossen van uw coronabelastingschulden. Maakt u gebruik van een van de versoepelingen bij de betalingsregeling, bijvoorbeeld de langere aflossingstermijn of de eenmalige betaalpauze van maximaal zes maanden, wees u er dan van bewust dat u dan meer invorderingsrente zult moeten betalen.

Vaker geen invorderingsrente

In de wet ligt vast in welke situaties het in rekening brengen van invorderingsrente achterwege mag blijven. Het gaat dan om situaties waarin de Ontvanger van de Belastingdienst uitstel van betaling heeft verleend in verband met bijzondere omstandigheden. Als ook de Eerste Kamer hiermee instemt, krijgt de Ontvanger in meer situaties de mogelijkheid om geen invorderingsrente in rekening te brengen.

Aflossen via je g-rekening

Hebt u een g-rekening, dan kunt u uw coronabelastingschuld ook aflossen via deze rekening. Dit kan voor uw btw- en uw loonheffingenschulden. U maakt het geld dan over van uw g-rekening naar rekeningnummer NL78 INGB 0000 4440 40 van de Belastingdienst/Centrale administratie te Apeldoorn. Vermeld daarbij het betalingskenmerk dat op de naheffingsaanslag staat. Als u dat kwijt bent, kunt u dat terugvinden via belastingdienst.nl/betalingskenmerk.

U kunt de g-rekening ook gebruiken voor de betaling van andere belastingen. Maar dan moet u de g-rekening eerst laten deblokkeren met een deblokkeringsverzoek. Op belastingdienst.nl/corona leest u hoe u dit doet.

Anticipeer op versobering bedrijfsopvolgingsregeling

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de erf- en schenkbelasting speelt een belangrijke rol bij de overdracht van familiebedrijven. U kunt uw bedrijf met toepassing van de BOR immers fiscaalvriendelijk overdragen naar de volgende generatie, zodat de continuïteit van uw bedrijf niet in gevaar komt. In veel gevallen is de bedrijfsoverdracht namelijk geheel vrijgesteld of slechts beperkt belast.

Maar daar komt waarschijnlijk binnenkort verandering in. De BOR is namelijk onlangs geëvalueerd door het Centraal Plan Bureau (CPB). In het rapportageverslag is te lezen dat de toepassing van BOR volgens het CPB niet altijd nodig is, omdat er in veel gevallen voldoende privémiddelen aanwezig zijn om de erf- of schenkbelasting te betalen. De regeling zal daarom deze kabinetsperiode worden verbeterd en oneigenlijk gebruik zal worden tegengegaan. Op Prinsjesdag zijn nog geen concrete voorstellen gedaan of, en hoe de BOR wordt gewijzigd. Wel zal het kabinet dit najaar met een reactie komen op het rapport. De insteek daarbij zal zijn dat reële bedrijfsopvolgingen gebruik kunnen blijven maken van de BOR. Momenteel is er in dit kader vaak discussie met de Belastingdienst over de kwalificatie van verhuurd vastgoed. De Belastingdienst kwalificeert verhuurd vastgoed namelijk niet als ondernemingsvermogen, maar als beleggingsvermogen. De BOR blijft dan buiten toepassing, omdat deze regeling alleen is bedoeld voor ondernemingsvermogen. Het kabinet ondersteunt dit standpunt. In het voorjaar van 2023 komt het kabinet met een voorstel om ongewenste belastingconstructies en oneigenlijk gebruik van fiscale regelingen aan te pakken. Daarbij zal zeker ook kritisch gekeken worden naar de kwalificatie van verhuurd vastgoed in het kader van de BOR.

Actiepunt

De BOR is nu nog een ruimhartige regeling. Daar komt (waarschijnlijk) verandering in. Bent u van plan uw onderneming over te dragen? Overweeg dan om dit nu al in gang te zetten. Schakel daarbij wel een fiscaal adviseur in; de BOR is een ingewikkelde technische regeling. Bovendien vergt het veel tijd om alle zaken die bij een bedrijfsoverdracht komen kijken goed te regelen, zowel voor u en uw familie als voor uw bedrijf.

Herinvesteren of desinvesteren of juist niet?

Hebt u in het verleden een herinvesteringsreserve gevormd van de winst bij verkoop van een bedrijfsmiddel? Controleer dan of dit jaar het laatste jaar is, waarin u de reserve moet gebruiken. Dat moet immers binnen drie jaar na het jaar waarin u de herinvesteringsreserve hebt gevormd. Is dat het geval, zorg er dan voor dat u dit jaar nog investeert en voorkom dat u de reserve aan de belastbare winst moet toevoegen.

Desinvesteren of niet

Hebt u bedrijfsmiddelen waarvoor u investeringsaftrek hebt gehad, voorkom dan een desinvesteringsbijtelling. Daarmee krijgt u te maken als u deze bedrijfsmiddelen verkoopt binnen vijf jaar na het begin van het jaar, waarin u de aftrek hebt geclaimd. Ook als u binnen die termijn een handeling verricht die met verkoop gelijk te stellen is – u brengt bijvoorbeeld een bedrijfsmiddel over naar uw privévermogen – krijgt u hiermee te maken.

Actiepunt

Check altijd eerst de investeringsdatum, voordat u tot desinvesteren overgaat. Wellicht moet u dat pas in 2023 doen.

Spreiden investeringen voor meer KIA

Het is ook zinvol om voor het optimaal benutten van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) te bekijken of u bepaalde investeringen nog in 2022 moet doen of dat u die beter kunt doorschuiven naar 2023. Het spreiden van investeringen kan u meer KIA opleveren. Investeert u tussen € 2.400 en
€ 59.939, dan krijgt u hierover 28% KIA. U kunt voor een totale investering tussen € 59.939 en € 110.998 een vast bedrag claimen van € 17.841. Voor investeringen van in totaal tussen € 110.998 en € 332.994 neemt dit vaste bedrag geleidelijk af. Boven een investeringsbedrag van € 332.994 krijgt u geen KIA meer. Spreiden van de investeringen over twee jaren is dan dus vaak voordeliger.

Voorkom dat oude verliezen niet meer verrekenbaar zijn

Hebt u in het verleden verliezen geleden, dan kunt u die in de inkomstenbelasting verrekenen met winsten van de voorafgaande 3 jaar of met de winsten van de 9 volgende jaren. Dit betekent dat verliezen uit 2013 na 31 december 2022 niet meer verrekenbaar zijn. Door tijdig actie te ondernemen, kunt u (een deel van) de verliezen wellicht toch nog verrekenen. Dat kan bijvoorbeeld door omzet naar voren te halen, stille reserves in bedrijfsmiddelen te realiseren of uitgaven uit te stellen. Uw adviseur kan voor u onderzoeken welke mogelijkheden u nog heeft.

TEK voor energie-intensieve mkb

Hebt u een energie-intensief bedrijf? Dan bent u niet gered met het tijdelijke (van 1 januari tot eind 2023) prijsplafond voor kleinverbruikers (zie verderop bij de tips voor alle belastingbetalers). Daarom wordt er nu gewerkt aan de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) die gaat gelden voor de periode november 2022 tot en met december 2023. De TEK is gebaseerd op het energieverbruik en de omzet van een bedrijf. De tegemoetkoming compenseert 50% van de energiekostenstijging boven de vastgestelde drempelprijzen voor gas en elektriciteit. Die prijzen zijn vastgesteld op € 1,19 per m3 gas en € 0,35 per kWh elektriciteit. De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 160.000 per onderneming. Landbouwbedrijven kunnen ook van de regeling gebruikmaken.

Voorwaarden

Niet elk energie-intensief mkb-bedrijf kan van de TEK gebruikmaken. De voorwaarden zijn:

  • uw bedrijf is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • de energiekosten moeten overeenkomen met minimaal 7% van de omzet;
  • uw bedrijf heeft maximaal 250 medewerkers;
  • de jaaromzet van uw bedrijf is niet hoger dan € 50 miljoen en/of het balanstotaal is niet hoger dan € 43 miljoen.

Kort voor de publicatie van deze Actiepunten is toegezegd dat de verbruiksdrempel wordt geschrapt. Die drempel lag bij een minimaal energieverbruik van 5.000 m3 gas of 50.000 kWh elektriciteit per jaar.

Aanvragen

U kunt de tegemoetkoming met terugwerkende kracht tot 1 november 2022 aanvragen bij de RVO. Helaas is de verwachting dat het loket niet eerder opengaat dan in het tweede kwartaal van 2023. Dit hangt samen met het feit dat de Europese Commissie de regeling eerst moet goedkeuren. Bovendien moet de regeling nog verder worden uitgewerkt. Omdat bij veel ondernemers het water nu al aan de lippen staat, heeft het kabinet toegezegd dat tot aan de openstelling coulant wordt omgegaan met ondernemers die een verzoek om uitstel van belasting indienen. Ook zijn er afspraken gemaakt met financiële instellingen, zoals banken om sneller en soepeler om te gaan met aanvragen van ondernemers voor liquiditeit, zoals voorschotten.

Let op

Wilt u op de hoogte gehouden worden over de voortgang en openstelling van de TEK? Meldt u dan aan via de ‘houd me op de hoogte pagina’ op de website van de RVO.

Tijdig terugvragen btw uit VK

Sinds 1 januari 2021 maakt het Verenigd Koninkrijk (VK) geen deel meer uit van de Europese Unie. Doet u vanuit Nederland zaken in het VK? Dan heeft het vertrek van de VK uit de EU gevolgen voor de wijze waarop u de aan Britse ondernemers per saldo betaalde btw moet terugvragen. Dat kan namelijk niet meer via de Belastingdienst in Nederland. U moet de per saldo betaalde btw terugvragen via de Britse belastingdienst. De termijnen wijken echter af van de termijnen in de EU. Zo loopt het jaar waarover u de btw kunt terugvragen van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar. Deze btw kunt u terugvragen tot uiterlijk 31 december van dat jaar. Dat wil dus zeggen dat u de btw over de periode 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022 uiterlijk 31 december 2022 moet terugvragen.

Noord-Ierland

Voor het terugvragen van de per saldo betaalde btw aan ondernemers in Noord-Ierland geldt een afwijkende regeling. Deze btw kunt u wel terugvragen via de Nederlandse Belastingdienst.

Tijdig aanvragen subsidie evenementenbranche

Bent u organisator van evenementen en werd uw in het begin van het jaar geplande evenement verboden vanwege de coronamaatregelen? U kunt dan waarschijnlijk een vergoeding aanvragen voor de gemaakte kosten. Onlangs heeft de RVO namelijk het loket geopend voor de Subsidieregeling Evenementengarantie 2022 (SEG22). Deze subsidieregeling vergoedt maximaal 90% van de kosten van evenementen die tussen 1 januari tot en met 8 maart 2022 niet doorgingen vanwege een evenementenstop van de Rijksoverheid. Subsidiabele kosten zijn bijvoorbeeld betalingen aan onderaannemers en leveranciers om tribunes te bouwen, voor technische voorzieningen en voor inhuur van beveiliging en artiesten. Vaste kosten – los van het evenement – zoals de huur van een bedrijfspand of vaste afschrijvingen en materialen komen niet voor de SEG22 in aanmerking. U kunt voor de resterende 10% van de kosten een lening afsluiten via SEG22 tegen een jaarlijkse rente van 2%. U moet de lening binnen 5 jaar aflossen. De terugbetalingstermijn gaat in vanaf het moment dat de subsidie is vastgesteld. Het aanvraagloket bij de RVO is nog tot en met 28 december 2022 open.

Let op

Hebt u voor de loonkosten van het evenement gebruikgemaakt van de NOW-regeling? In dat geval kunt u voor deze loonkosten geen subsidie krijgen op grond van de SEG22.

Meer transparantie over inkomsten via digitale platformen

Hebt u een digitaal platform? Weet dan dat u vanaf 1 januari 2023 jaarlijks informatie over de opbrengsten van uw gebruikers moet verzamelen en doorgeven aan de Belastingdienst. Dat geldt ook voor hun persoonsgegevens en fiscale gegevens. Deze informatie wordt automatisch via een centraal beveiligd systeem van de Europese Unie uitgewisseld met de EU-lidstaten die hierbij belang hebben. Zo moeten (onbedoelde) belastingontwijking en oneerlijke concurrentie met niet-digitale bedrijven worden voorkomen.

Naast deze informatieplicht worden er maatregelen van kracht die zijn gericht op verbetering van de wijze waarop gegevensuitwisseling tussen de EU-lidstaten plaatsvindt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over de rechtsbescherming van belastingplichtigen bij gezamenlijke onderzoeken door meerdere EU-lidstaten en gegevensbescherming bij een datalek.

Is uw franchisecontract al aangepast?

Op 1 januari 2021 trad de nieuwe Wet franchise in werking. Alle franchiseformules, franchisegevers, franchisenemers en de franchiseovereenkomsten moesten voldoen aan de bepalingen uit deze nieuwe wet. De wijzigingen golden voor bestaande én voor nieuwe overeenkomsten. Maar voor franchiseovereenkomsten die vóór 1 januari 2021 waren gesloten, gold wel een overgangsperiode van 2 jaar voor de bepalingen betreffende:

  • het postcontractuele non-concurrentiebeding,
  • de goodwillvergoeding; en
  • de instemmingsvereiste voor wijzigingen in de franchiseformule.

Postcontractuele non-concurrentiebeding

De bepaling inzake het postcontractuele non-concurrentiebeding moet voor 1 januari 2023 schriftelijk vastliggen. De beperking van concurrerende activiteiten na afloop van de franchiseovereenkomst mag dan alleen nog betrekking hebben op goederen en/of diensten die concurreren met de goederen en/of diensten, waar de franchiseovereenkomst betrekking op heeft. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

  • de duur van de beperking is maximaal 1 jaar na het einde van de franchiseovereenkomst;
  • de geografische reikwijdte wordt beperkt tot het gebied waarbinnen de franchisenemer de formule van de franchisegever op grond van de franchiseovereenkomst heeft geëxploiteerd; en
  • de beperking moet nodig zijn om de aan de franchisenemer overgedragen kennis te beschermen.

Goodwillvergoeding

In de franchiseovereenkomst moet een specifieke bepaling zijn opgenomen over de vaststelling van de goodwillvergoeding.

Instemmingsvereiste voor wijzigingen in de franchiseformule

De franchisegever moet de franchisenemer informeren over voorgenomen wijzigingen in de franchiseformule. Hij of zij kan deze niet eenzijdig doorvoeren zonder overleg met de franchisenemer als de wijziging nadelige gevolgen heeft voor de franchisenemer. In de franchiseovereenkomst moet vastliggen dat wijzigingen van de overeenkomst alleen zijn toegestaan na voorafgaande overeenstemming en dat deze schriftelijk moeten zijn overeengekomen.

Actiepunt

Op 1 januari 2023 is de 2-jaarstermijn voorbij. Maakt u gebruik van een franchiseovereenkomst, zorg ervoor dat u deze bepalingen in de franchiseovereenkomst dan hebt aangepast.

Loket open voor nieuwe POP3+2022-subsidie

Bent u landbouwer en wilt u investeren in verduurzaming van uw landbouwbedrijf? Dan kunt u vanaf 1 december 2022 mogelijk gebruikmaken van de nieuwe POP3+2022-subsidie. Deze subsidie dekt 40% van uw investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen die voorkomen op een investeringslijst. Op deze lijst zijn de kwalificerende investeringen ingedeeld in categorieën. U kunt subsidie aanvragen voor maximaal twee verschillende investeringen. Dat mogen investeringen zijn uit dezelfde categorie of twee investeringen uit twee verschillende categorieën. In het laatste geval moet u twee aanvragen indienen. Het minimale totale subsidiebedrag (voor een of maximaal twee investeringen) bedraagt € 20.000. Het maximale subsidiebedrag is € 150.000.

U bereikt dit maximum bij minimaal € 375.000 investeringskosten. De subsidieaanvragen worden gerangschikt op basis van hun bijdrage aan de verduurzaming. Daarbij zijn de investeringen getoetst aan hun bijdrage aan efficiëntie, effectiviteit, innovatie en kans op succes/haalbaarheid. De investeringen die het meest bijdragen aan deze criteria hebben de meeste punten gekregen op de investeringslijst en komen daardoor het eerst voor de subsidie in aanmerking. U kunt de subsidie tot en met 31 januari 2023 aanvragen bij de RVO.

Let op

Vanaf het eerste kwartaal van 2023 kunt u ook gebruikmaken van het verhoogde borgstellingskrediet in het Borgstellingskrediet MKB-Groen (BMKB-Groen) voor investeringen die voorkomen op de lijst van de Energie-investeringsaftrek (EIA). Het borgstellingskrediet is verhoogd van 50% naar 75% van het kredietbedrag. Daardoor kunt u gemakkelijker en sneller een lening krijgen.