Andere verdeling pensioen bij echtscheiding op komst

De verdeling van pensioenrechten bij scheiding gaat veranderen. De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS) wordt namelijk aangepast, omdat uit een evaluatie van deze wet blijkt dat er onvoldoende gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die de wet biedt. Daardoor hebben veel ex-partners een beperkt pensioen na een scheiding.

Medio september is er daarom een wetsvoorstel ingediend dat beoogt de positie van de ex-partner bij scheidingen na 1 januari 2021 beter te regelen.

De belangrijkste maatregelen houden in dat:
• conversie (het onvoorwaardelijk verdelen van ouderdomspensioen, waardoor de ex-partner eigen pensioenrechten heeft) de regel wordt bij de verdeling van pensioenrechten;
• dat pensioenuitvoerders automatisch tot deze conversie overgaan, tenzij de ex-partners anders wensen of zij afwijkende afspraken hebben gemaakt;
• het te verdelen partnerpensioen wordt beperkt tot het partnerpensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd.