Tijd dringt voor aanvraag subsidie voor praktijk- en werkleerplaatsen

Heeft u in uw bedrijf of instelling een praktijk- of werkleerplaats aangeboden in het studiejaar 2018/2019? In dat geval kunt u tot uiterlijk 16 september 2019 subsidie aanvragen als tegemoetkoming voor de begeleidingskosten van een deelnemer, leerling of student.

Deze ‘Subsidieregeling Praktijkleren’ is bedoeld om mensen beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt en richt zich vooral op kwetsbare groepen, studenten in sectoren met een dreigend tekort aan gekwalificeerd personeel en wetenschappelijk personeel. De voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen verschillen per categorie. Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Het subsidiebedrag zal naar rato worden verrekend met de periode waarin u de leerling, promovendus of werknemer heeft begeleid.

Tip

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vergelijkt de gegevens uit uw aanvraag met de geregistreerde informatie bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Soms wijkt die informatie af van de daadwerkelijke situatie van de student. In dergelijke gevallen verzoekt de RVO om de (praktijkleer)overeenkomst als bewijsmiddel. Zorg ervoor dat deze overeenkomst door alle drie betrokken partijen (u als werkgever, de onderwijsinstelling en de leerling/ student) is ondertekend en is voorzien van de naam van de opleiding en de onderwijsinstelling, de starten einddatum van de stage en indien van toepassing de relevante registratiecode bij het Crebo (mbo, bblopleidingen) – of het CROHO (hoger onderwijs).