Wet arbeidsmarkt in balans: Compensatie transitievergoeding bij ontslag langdurig zieke werknemers

Jouw werknemers hebben bij het einde van hun dienstverband recht op een transitievergoeding als het dienstverband 24 maanden of langer heeft geduurd en jij het initiatief tot ontslag hebt genomen. Dat geldt ook bij ontslag van een zieke werknemer. Vanaf 1 januari 2020 is de transitievergoeding weliswaar lager, maar die ben je dan al wel verschuldigd vanaf de eerste dag van het dienstverband (en niet pas na 24 maanden). Je kunt hiervoor compensatie krijgen, maar niet altijd voor het gehele uitbetaalde bedrag. Al deze omstandigheden moet je zorgvuldig afwegen bij jouw beslissing of je een langdurig zieke werknemer wilt ontslaan.

Slapend dienstverband

Betaling van een transitievergoeding wordt vaak ontlopen door het dienstverband niet te beëindigen, maar slapend voort te zetten. Dit is niet zonder risico, omdat een werknemer als hij (aantoonbaar) op een later tijdstip weer geschikt wordt voor zijn werkzaamheden, aanspraak kan maken op zijn functie en loonbetaling. Kortom, het wel of niet ontslaan van een langdurig zieke werknemer na 2 jaar ziekte is een keuze. Je bent daartoe niet verplicht. Maar als bijvoorbeeld vaststaat dat een zieke werknemer om medische redenen nooit meer (in jouw bedrijf) zal kunnen werken en er een reële verwachting is dat de werknemer binnen afzienbare tijd zal overlijden, kan de werknemer via de rechter beëindiging van het dienstverband en een transitievergoeding afdwingen. Je hebt dan dus geen keuze.

Compensatieregeling

Vanaf 1 april 2020 kan je bij het UWV een compensatie aanvragen voor de aan de langdurige zieke werknemer betaalde transitievergoeding of voor het gedurende 104 weken van ziekte aan hem of haar doorbetaalde loon (het laagste bedrag is leidend). De arbeidsovereenkomst moet dan wegens langdurige arbeidsongeschiktheid op of na 1 juli 2015 zijn beëindigd in onderling overleg via een (juiste) vaststellingsovereenkomst of zijn opgezegd na het verkrijgen van een ontslagvergunning via het UWV. Dit geldt ook als het dienstverband deels is beëindigd. Juist bij langdurig zieke parttimers met een langdurig dienstverband of indien uitkeringen tijdens de periode van 104 weken van ziekte in mindering zijn gebracht op het doorbetaalde loon bij ziekte, is het van belang om het bedrag van de compensatie vast te (laten) stellen.

De aanvraag van de compensatie

Vanaf 1 april 2020 kan je de betaalde transitievergoeding terugvragen bij het UWV. De aanvraag dien je in binnen 6 maanden nadat de vergoeding is verstrekt. Heb je tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 transitievergoedingen betaald bij ontslag van langdurig zieke werknemers? Voor deze zogenaamde ‘oude gevallen’ kun je de compensatie aanvragen tussen 1 april en 1 oktober 2020. Het UWV wijst te vroeg of te laat ingediende aanvragen af. Wees dus op tijd!

De onderbouwing van de aanvraag

Je moet bij de aanvraag in elk geval meesturen afschriften van de arbeidsovereenkomst, salarisstroken, de berekening van de transitievergoeding, het betalingsbewijs van de transitievergoeding en de (ontslag)beschikking van het UWV of de vaststellingsovereenkomst. Soms moet je ook andere gegevens verstrekken.

Meer weten of laat je adviseren

Weet je niet of je een langdurig zieke werknemer moet ontslaan? Laat je dan door ons adviseren. We begeleiden je in de stappen die je kunt nemen om tot de beste beslissing te komen voor jouw bedrijf. Je kunt ook de benodigde gegevens bij ons aanleveren en het gehele proces aan ons uitbesteden.

Wil je meer weten over de ‘Regeling compensatie transitievergoeding’? Bel of mail ons. We helpen je graag verder.