Update IX: Het coronavirus (COVID-19) en fiscale en financiële tegemoetkomingen voor het MKB

In deze update gaan we verder in op het nieuwe beleidsbesluit, fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis; (Besluit noodmaatregelen coronacrisis) en een aantal vragen en antwoorden rondom een aantal regelingen.

Besluit noodmaatregelen coronacrisis

Op 14 april is er een beleidsbesluit gepubliceerd waarin een aantal bijzondere fiscale regelingen worden goedgekeurd.

Geen aanpassing vaste reiskostenvergoeding

Werkgevers die een vaste reiskostenvergoeding betalen aan hun werknemers – bijvoorbeeld voor woon-werkverkeer – hoeven die niet aan te passen nu er veel wordt thuisgewerkt. De verandering van reispatroon en daarmee vaak de verandering van kosten van vervoer hebben dus geen gevolgen voor de vaste reiskostenvergoeding en de belastingheffing daar over.

Drie maanden uitstel voor geruisloze inbreng met terugwerkende kracht

De termijn om fiscaal met terugwerkende kracht een onderneming in een bv te kunnen omzetten/inbrengen of terug te keren van de bv naar een IB-onderneming, wordt met drie maanden verlengd. Heb je door de coronacrisis de deadline van 31 maart 2020 niet gehaald om met terugwerkende tot 1 januari 2019 de BV in of uit te gaan, dan heb je daar nu nog de tijd voor tot 31 juni 2020. Deze goedkeuring staat in het Besluit noodmaatregelen coronacrisis en geldt als de oorspronkelijk termijn eindigt in de periode 1 maart tot en met 31 mei 2020. Er is een vergelijkbare goedkeuring voor de fiscaal gefacilieerde bedrijfsfusie, de juridische fusie en juridische splitsing.

Verlaagd tarief voor online sportlessen

Sportscholen die online sportlessen aanbieden, mogen hiervoor tijdelijk het verlaagd btw-tarief van 9% hanteren.
Tevens zijn er een aantal goedkeuringen rondom grensarbeiders, de energiebelasting , de ombouw van taxi’s en de keuring van buitenlandse auto’s die ik hier niet verder zal behandelen.
Daarnaast heeft de staatssecretaris SZW een aantal vragen beantwoord en nieuwe maatregelen aangekondigd die ik hier even op een rijtje zet.

Nieuwe maatregelen op komst voor flexwerkers en oproepkrachten

Ondanks alle maatregelen die zijn getroffen ter bescherming van diverse groepen op de arbeidsmarkt, blijkt er toch nog een ‘vergeten’ groep te zijn, die tussen wal en het schip dreigt te vallen. Het gaat hier om uitzendkrachten en oproepkrachten die niet meer worden opgeroepen en dus ook niet meer worden uitbetaald. Maar ook flexwerkers die – ondanks de NOW – toch zijn ontslagen, waardoor ze nu zonder inkomen zitten, behoren tot deze groep. Deze flexwerkers kunnen ook geen beroep doen op de WW, bijvoorbeeld omdat ze ook niet voldoende WW-rechten hebben opgebouwd in de afgelopen 36 weken. En ook de bijstand is voor het overgrote deel geen optie vanwege de verplichte vermogens- en partnertoets. Op aandringen van de Tweede Kamer zal minister Koolmees daarom volgende week met nieuwe maatregelen komen voor deze groep. Zodra de regeling bekend is, komen we er natuurlijk op terug.

Vragen beantwoord over TOZO-regeling

De staatsecretaris SZW heeft antwoorden op vragen gegeven over de TOZO-regeling:

TOZO mag samenlopen met TOGS-regeling
De staatsecretaris SZW heeft herhaald dat een uitkering krachtens de TOGS-regeling mag samenlopen met bijstand op grond van de TOZO-regeling, indien aan alle voorwaarden is voldaan.

TOZO in gezinssituatie
Als beide partners zelfstandigen zijn binnen één huishouden, is de TOZO-uitkering een gezinsuitkering. De uitkering tot aanvulling van het inkomen tot netto € 1.500 per maand naar de norm voor gehuwden/partners is een uitkeringsbedrag (inclusief vakantietoeslag) per huishouden!

Geen wijziging urencriterium
Het urencriterium van 1.225 uren per jaar (23,5 uur per week) bij arbeid als zelfstandige in de TOZO wordt niet gewijzigd. De staatssecretaris merkt hierbij op dat dit ook geldt in situaties waarin deels als zelfstandige en deels in loondienst wordt gewerkt. Bij het bepalen van het recht op een TOZO-uitkering wordt het totale inkomen als zelfstandige en in loondienst in aanmerking genomen bij de beoordeling of het totale inkomen de bijstandsnorm niet overstijgt. De staatssecretaris zal een onderzoek instellen naar de positie van de zelfstandig ondernemer die door een arbeidshandicap niet aan het urencriterium kan voldoen.

Uitvragen gegevens gemeenten
De ondernemer behoeft geen uittreksel van de Kamer van Koophandel aan te leveren. Het vermogen blijft buiten beschouwing en wordt uitgevraagd. De gegevens van de partner dienen om te kunnen bepalen of voor de vaststelling van de hoogte van de algemene bijstand de bijstandsnorm voor alleenstaanden of gehuwden van toepassing is. Het inkomen van de partner blijft buiten beschouwing. Voor een aanvraag om bijstand (een lening) voor bedrijfskapitaal wordt de ondernemer wel geacht inzicht te geven in de liquide middelen, zodat aannemelijk wordt gemaakt dat het bedrijf een liquiditeitsprobleem heeft. Het is voor de TOZO-regeling geen vereiste om jaarcijfers aan te leveren. Maar de laatste jaarcijfers kunnen wel worden gebruikt om aan te tonen dat de financiële problemen door de coronacrisis zijn ontstaan en/of om de behoefte aan bedrijfskapitaal te onderbouwen.

TOZO ook voor zelfstandige met VOF
De zelfstandige die zijn bedrijf uitoefent in een vennootschap onder firma kan ook TOZO-uitkering krijgen. Als zelfstandige worden aangemerkt degene met een eenpersoonsbedrijf- of beroep en degene van wie de positie in economisch opzicht daarmee overeenkomt en die werkzaam is in een samenwerkingsverband of een rechtspersoon. De zelfstandige die het bedrijf of beroep uitoefent in de vorm van een vennootschap onder firma, kan in aanmerking komen voor algemene bijstand en onder voorwaarden ook voor bijstand (een lening) voor bedrijfskapitaal.

Vragen beantwoord over NOW-regeling

De meeste antwoorden van de minister van SZW betreffen zaken die al bekend waren. We hebben hierna de meest in het oog springende antwoorden eruit gehaald.

Loon oproepkrachten en min-max krachten
De Minister stimuleert om aan oproepkrachten, die in dienst zijn of blijven, loon door te betalen, maximaal ter hoogte van het loon in januari 2020. Aan min-max krachten kan loon over het minimum aantal overeengekomen uren worden uitbetaald. Indien oproepkrachten een aanbod voor vaste uren hebben aanvaard, dient op basis van deze vaste uren, loon te worden doorbetaald.

Bonus of dividend tijdens subsidieperiode
Het uitbetalen van bonussen en/of dividend past naar de mening van de Minister niet bij een beroep op de NOW-subsidie. Tegelijkertijd is er in de NOW geen verbod op het uitkeren van bonussen en/of dividend. Het is volgens de Minister juridisch ingewikkeld om achteraf verzwarende (negatieve) voorwaarden aan de NOW-regeling toe te voegen.

Terugvordering als loonsom maart t/m mei 2020 lager is dan januari 2020
Als de loon maart t/m mei 2020 lager is dan de loonsom in januari, kan dit leiden tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van subsidie!

Samenloop NOW-regeling en faillissement
Als een onderneming een voorschot NOW heeft ontvangen, maar tijdens of na de subsidieperiode failliet gaat, zal een eventuele terugvordering op de boedel wordt verhaald. De kans is echter reëel dat de boedel onvoldoende zal zijn om de terugvordering te realiseren.

NOW-regeling en ontslag
De NOW-regeling sluit ontslag niet uit en zal ontslag, anders dan ontslag om bedrijfseconomische redenen, niet beboeten.

Eindafrekening NOW en cao-verhogingen
Bij de definitieve afrekening van de NOW-subsidie wordt geen rekening gehouden met cao-verhogingen. Er wordt vergeleken met de loonsom in januari 2020. Met een hogere loonsom wordt geen rekening gehouden.

Geen verplichting opname vakantiedagen
Een werkgever mag een werknemer niet verplichten om vakantiedagen op te nemen. Ten aanzien van bovenwettelijke vakantiedagen zijn de bepalingen in de cao, het personeelsreglement en/of de arbeidsovereenkomst leidend. Ontbreken deze, dan kan de werkgever wel met een werknemer overleggen, maar hem/haar geen verplichting opleggen.

Mensen met een arbeidsbeperking
De werkgever kan NOW-subsidie aanvragen voor werknemers met een arbeidsbeperking die vanuit de Participatiewet zijn geplaatst.

Vouchers
Diverse bedrijven geven voor afgezegde, maar al wel betaalde, diensten vouchers af die later kunnen worden gebruikt (bijvoorbeeld diverse reisorganisaties). De waarde van vouchers wordt pas als omzet geboekt in de periode waarin de onderneming de prestatie heeft geleverd. Daarbij is niet van belang of dat in die periode heeft geleid tot ontvangst van de geldmiddelen. In de regel zullen vouchers dus niet meetellen als omzet in de subsidieperiode van de NOW-regeling.

Dubbele financiering loonkosten en loonkostensubsidie wordt toegestaan
De verplichting voor werkgevers die loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet ontvangen om de toekenning van NOW-subsidie te melden aan de gemeente van wie zij de loonkostensubsidie ontvangen, komt te vervallen. De verrekening van de subsidie op grond van de NOW met de loonkostensubsidie is moeilijk dan wel niet uitvoerbaar gebleken. Daarom is besloten om geen verdere stappen te zetten om verrekening mogelijk te maken, waarmee dubbele financiering van loonkosten voor mensen met een arbeidsbeperking onder de huidige bijzondere omstandigheden wordt geaccepteerd. De NOW regeling wordt op dit punt bij de eerstvolgende gelegenheid aangepast.

Huurders winkelruimte krijgen beetje lucht

De retailsector, de vastgoedbedrijven en vastgoedfinanciers hebben in een steunakkoord richtlijnen vastgelegd over de manier waarop winkels die in ernstige problemen zijn gekomen door de coronacrisis, hulp kunnen krijgen. Op basis van deze richtlijnen kunnen huurders huuropschorting krijgen als zij in de maanden april, mei en juni met omzetverlies te maken hebben. De minimum opschorting is 50%, maar kan oplopen tot 75% en 100% voor de zwaarder getroffen bedrijven die een volledige lockdown kennen. Huurders van winkelruimte zullen tijdens deze periode niet worden uitgezet, als zij kunnen aantonen dat de problemen een gevolg zijn van de coronacrisis. Op de lange termijn komt mogelijk kwijtschelding van betalingsverplichtingen aan de orde. Daar moeten nog nadere afspraken over worden gemaakt. Banken geven financiële ruimte voor deze afspraken, doordat zij voor een periode van zes maanden uitstel van aflossing verschaffen aan verhuurders. Het steunakkoord is tot stand gekomen na druk vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Let op: dit akkoord is niet bindend! Uw verhuurder hoeft hier dus niet aan mee te doen!

Stay safe, en pas een beetje op elkaar!

Het Staerk Team.