Update V: Het coronavirus (COVID-19) en fiscale en financiële tegemoetkomingen voor het MKB

De tweede (werk-)week zit er op, de derde staat op het punt te beginnen. We beginnen langzamerhand te wennen aan videobellen met elkaar en met klanten.

De eerste jaarrekeningen zijn op die manier al besproken, maar het blijft raar om het zo te doen. Gelukkig hebben veel klanten er begrip voor dat we nu handelen op basis van urgentie, de klanten die het meest geraakt worden door de huidige crisis helpen we het eerst, als er tijd is doen we andere klanten. Weet dat we alle termijnen voor jou nog steeds bewaken en dat wij als belastingadviseurs gebruik maken van de zogenoemde uitstelregeling zodat jouw aangifte nooit te laat wordt ingediend.

Het noodloket is open!

Eindelijk een positief bericht, het noodloket voor de éénmalige € 4.000 is vrijdagmiddag 27 maart om 16.30 uur opengesteld (maar ten tijde van het schrijven van dit stuk alweer in storing).

Via het RVO kan door ondernemers en zzp-ers die aan de voorwaarden voldoen een éénmalige uitkering van € 4.000 aangevraagd worden.

De tegemoetkoming is voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en de code geeft aan wat de hoofdactiviteit van een bedrijf is. Het bedrijf moet op 15 maart 2020 met deze hoofdactiviteit ingeschreven staan in het Handelsregister van KVK. Je kan de SBI-code niet met terugwerkende kracht wijzigen om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming.

De tegemoetkoming kan 3 maanden aangevraagd, worden, vanaf vrijdag 27 maart 2020 16:30 uur tot en met vrijdag 26 juni 17:00 uur. Dit kan alleen online.

Voor de aanvraag heeft u nodig:

  • een eHerkenningsmiddel niveau 1 (of hoger) of DigiD;
  • het KVK-nummer van uw onderneming (let op: niet het vestigingsnummer/RSIN);
  • de SBI-code van de hoofdactiviteit van uw onderneming;
  • het bankrekeningnummer van uw onderneming;
  • het correspondentie- en bezoekadres van uw onderneming;
  • uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres.

Wilt u dat Staerk deze aanvraag voor u invult? Dan moet u hiervoor een machtiging invullen. De machtiging vindt u hier.

Door de koppeling met de SBI-codes is ons inmiddels al gebleken dat daardoor een heleboel ondernemers buiten de boot vallen, die wel feitelijk dezelfde werkzaamheden verrichten maar, onder een andere SBI code staan geregistreerd. Inmiddels kunnen deze ondernemers zich hier melden. Tevens worden er vandaag nog een aantal nieuwe SBI codes toegevoegd. Dit werd aangekondigd in een persbericht van vrijdagavond, met name de winkeliers in de non-food sector (bijvoorbeeld kledingwinkels) worden hier genoemd.

We kunnen ons niet voorstellen dat dit de bedoeling is geweest van de regering en we hopen dat dit soort zaken snel worden gecorrigeerd. Er worden aanstaande woensdag hierover Kamervragen gesteld en een aantal organisaties zijn hier onder andere handtekeningacties voor begonnen.

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) voor zzp-ers en DGA’s.

Alhoewel een groot aantal gemeenten de loketten al hadden opgesteld zij nu ook de regels van de de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) bekend gemaakt.

De Tozo ondersteunt zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers, met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet. De regeling werkt terug tot 1 maart en geldt vooralsnog tot 1 juni. Als de zelfstandige vanaf 1 maart 2020 in de financiële problemen is gekomen als gevolg van corona-gerelateerde maatregelen, kan hij bij de gemeente waar hij woont een aanvraag indienen tot en met 31 mei aanstaande. Deze regeling is niet alleen voor zzp’ers bedoeld. Ook zelfstandige ondernemers met personeel kunnen een beroep doen op de regeling, als zij voldoen aan de criteria.

Voorwaarden

De regeling geldt voor zelfstandig ondernemers, onder wie zzp’ers, die in Nederland gevestigd zijn en hoofdzakelijk in Nederland werken.

Aanvragers moeten voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek. Dat houdt in dat zij het afgelopen jaar minimaal 1.225 uur per jaar (24 uur per week) als zelfstandige werkzaam zijn geweest. Werkt een aanvrager korter dan een jaar als zelfstandige, dan geldt het urencriterium voor het aantal maanden dat is gewerkt.

Ook moet een zelfstandige zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voordat deze regeling is aangekondigd, dus voor 17 maart 2020 18.45 uur.

Twee voorzieningen: inkomen en krediet

Vanuit de Tozo kunnen zelfstandigen een beroep doen op twee voorzieningen: inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. De regeling, die speciaal gemaakt is voor de coronacrisis, lijkt op de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). De gehanteerde bedragen zijn gebaseerd op het sociaal minimum, het bedrag dat mensen nodig hebben voor levensonderhoud, zoals kosten voor boodschappen en huur.

1. Inkomensondersteuning
Om inkomensondersteuning te verkrijgen, moet de zelfstandige verklaren dat hij verwacht dat als gevolg van de coronacrisis zijn inkomen de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Het inkomen wordt dan maximaal drie maanden aangevuld.

Hierbij geldt voor gehuwden en samenwonenden dat het inkomen wordt aangevuld tot een bedrag van 1.500 euro netto en voor alleenstaanden tot 1.050 euro netto. Het betreft een gift en hoeft dus niet te worden terugbetaald.

Afgestemd op te verwachten inkomsten
Omdat de uitkering een inkomensaanvulling is tot het toepasselijke sociaal minimum, wordt de hoogte ervan afgestemd op de te verwachten inkomsten van de aanvrager. Vervolgens kan de uitkering in één keer worden toegekend voor een periode van maximaal drie maanden.

De uitkering wordt maandelijks uitbetaald en telt mee voor het verzamelinkomen voor de inkomensafhankelijke toeslagen.

Wanneer geen aanvulling?
Zelfstandigen die meer verdienen dan de bijstandsnorm, of naast hun onderneming meer loon ontvangen uit een regulier dienstverband dan de bijstandsnorm, krijgen geen aanvulling.

Voor een echtpaar of samenwonenden (met kinderen) waarvan beide partners zelfstandige ondernemer zijn is 1.500 euro netto het maximumbedrag dat wordt uitgekeerd, conform de regels van de Participatiewet.

2. Lening voor bedrijfskapitaal
Zelfstandig ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen via dezelfde regeling ook een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.157 met een rente van 2%. Deze is binnen vier weken beschikbaar. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.

Ook Tozo voor DGA.

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een besloten vennootschap kan in principe ook een beroep doen op de tijdelijke regeling, als deze voldoet aan de wettelijke eisen: het urencriterium, er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van financiële risico’s. Daarnaast moet de DGA naar waarheid verklaren en aannemelijk maken dat zijn/haar BV nu geen salaris kan uitbetalen.

Samenvatting regelingen

Onderstaand een kort overzicht van alle regelingen.

Steunmaatregel Voor wie Instantie Aanvraagformulier
Tijdelijke noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) Ondernemers UWV Nog niet opengesteld
Tijdelijk overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) Ondernemers/zzp’ers Gemeente Barneveld
Amsterdam
Noodloket (compensatieregeling van € 4.000) Ondernemers die direct getroffen zijn door de overheidsmaatregelen en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels kwijt zijn. RVO Aanvraagformulier
Bijzonder uitstel van betaling Ondernemers/zzp’ers Belastingdienst belastinguitstelcorona@staerk.nl en wij regelen het gratis voor u.
Verlaging voorlopige aanslag IB/Vpb Ondernemers/zzp’ers Belastingdienst voor IB en Vpb. belastinguitstelcorona@staerk.nl en wij regelen het gratis voor u.
Stopzetting/ intrekking lokale aanslagen m.n. toeristenbelasting Bedrijven in de toeristenbranche Gemeente Voor gemeente Barneveld: coronadesk@barneveld.nl
Verruiming Borgstellingsregeling MKB (BMK) MKB Bank of andere financier Aanvraag bij bank/financier
Tijdelijke Borgstellingsregeling MKB-Landbouwkredieten (BL) Agrariërs Bank of andere financier Aanvraag bij bank/financier
Verruiming Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) Middelgrote en grote bedrijven Bank of andere financier Aanvraag bij bank/financier
Melding betalingsonmacht aan verplicht gesteld bedrijfspensioenfonds van verschuldigde pensioenpremies Ondernemers met personeel dat verplicht deelneemt aan een bedrijfspensioenfonds Bedrijfspensioenfonds of het uitvoeringsinstituut van het fonds Meldingsformulier Belastingdienst

Bijwerken administratie

We merken dat het aantal ingestuurde bonnetjes in Basecone terugloopt. Nogmaals de BTW aangifte voor het eerste kwartaal komt er aan en we hebben ook uw medewerking nodig omdat zo efficiënt mogelijk te laten verlopen! Werk dus de administratie bij als u daarvoor de tijd heeft
Pas ook de komende week goed op jezelf en op elkaar!

Het Staerk team