Update VIII: Het coronavirus (COVID-19) en fiscale en financiële tegemoetkomingen voor het MKB

Het is al weer even geleden dat we jullie hebben geïnformeerd. In de vorige update zeiden we het al al, de weken vliegen voorbij. Alle steunmaatregelen van de overheid met betrekking tot de coronacrisis zijn inmiddels opengesteld. Maar ook de eerste wijzigingen zijn inmiddels al weer doorgevoerd en de eerste wetsvoorstellen besproken in de Tweede Kamer. Kortom, de hoogste tijd om jullie bij te praten over de laatste stand van zaken.

De NOW-regeling

De eerste aanvragen zijn ingediend en de eerste voorschotten zijn al uitbetaald. Maar er zijn ook vragen over de toepassing van de regeling en inmiddels is de regeling ook al weer op diverse punten gewijzigd.

Indienen NOW-aanvraag

De aanvraag dient u in met het NOW-formulier. De aanvraag kan slechts éénmaal worden ingediend. Voor de periode die u kiest, heeft u de keuze uit 3 mogelijkheden (maart, april en mei – april, mei en juni – mei, juni en juli). Maar u kunt uw keuze later niet meer wijzigen. Gebruik ons handige spreadsheet om uw keuze te bepalen. U heeft geen e-Herkenning, maar alleen uw loonheffingennummer (eindigt meestal op L01) nodig om het aan te vragen. Een aanvraag met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020, kan worden ingediend tot en met 31 mei 2020.

Eindafrekening

Als het UWV de NOW-aanvraag positief beoordeelt, krijg je eerst een voorschot van 80% uitgekeerd. Daarna moet je binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW-subsidie is toegekend, de definitieve vaststelling van de compensatie aanvragen. Hiervoor zal in de meeste gevallen een accountantsverklaring vereist zijn. Het UWV heeft voor het beoordelen van de aanvraag en de eindafrekening nu meer tijd gekregen, namelijk 52 weken in plaats van de eerder vastgestelde 22 weken. Bij de eindafrekening kan sprake zijn van een terugvordering of van een nabetaling. Kortom, vraag bij de indiening niet te veel en niet te weinig aan. Schat zo zuiver mogelijk het omzetverlies in voor de komende maanden en ga uit van de juiste loongegevens (de DGA telt niet mee!). Ons handige spreadsheet hiervoor kun je hier downloaden.

De TOGS-regeling / het Noodloket

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS, of kortweg: het Noodloket) staat open voor ondernemers die getroffen zijn door de Coronamaatregelen. Aan de hand van de codes voor de standaardbedrijfsindeling (SBI-codes) is een lijst met kwalificerende sectoren samengesteld. Daardoor vielen veel ondernemers buiten de boot voor deze regeling. Inmiddels is de toegang tot deze lijst opnieuw uitgebreid. Naast de non-foodsector met ondernemers zoals winkeliers, komen nu ook (onder meer) kleine MKB-winkeliers in de food (zoals kaas en delicatessenzaken), de dienstverlening zoals taxibedrijven en praktijken voor tandartsen, fysiotherapeuten en toeleveranciers van eet- en drinkgelegenheden of (culturele) evenementen voor de eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 in aanmerking. Maar ook zeil- en surfscholen en uitzendbureaus kunnen in beginsel gebruikmaken van de TOGS-regeling.

De eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 wordt vrijgesteld van belastingheffing. Dat staat in het beleidsbesluit fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis, waarover later in update VIIII meer.

TOGS ook uitgebreid voor ondernemers met bedrijf aan huis

Als jouw bedrijfsactiviteiten aan huis of vanuit huis werden verricht, dan werd u eerder nog uitgesloten van deze regeling. Maar daar is nu ook verandering gekomen. U kunt ook een beroep op de TOGS-regeling/ het Noodloket doen als in of vanuit uw woning significante bedrijvigheid plaatsvindt. Er geldt wel een extra voorwaarde. U moet namelijk met een verklaring aannemelijk maken dat uw bedrijfsactiviteiten een minimale omvang hebben. Een ondernemer met een fysieke inrichting buiten de eigen woning, heeft zo’n verklaring niet nodig. Door deze verruiming van de toegang tot de TOGS-regeling/ het Noodloket kunt u bijvoorbeeld ook aanspraak maken op de eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 als u een kapperszaak of schoonheidssalon aan huis heeft of een manege achter uw woning. Ook rijschoolhouders die vanuit huis hun onderneming drijven kunnen nu voor de regeling in aanmerking komen.

Continuïteitsbijdrage voor zorgaanbieders

Bent u als zorgaanbieder niet direct betrokken bij de zorg voor coronapatiënten, maar lijdt u wel omzetverlies door de coronacrisis? In dat geval kunt u vanaf 1 mei 2020 ook een continuïteitsbijdrage krijgen van uw zorgverzekeraar. Dat heeft koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) bekendgemaakt. Zorgaanbieders die hiervoor in aanmerking zijn onder meer laboratoria, mondzorg, kraamzorg, fysio-, oefen- en ergotherapeuten, maar ook de wijkverpleging, het zittend ziekenvervoer en de zelfstandige behandelcentra in de medisch-specialistische zorg.
Zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders kunnen van de ondersteuning gebruikmaken. De regeling is niet bedoeld voor zorg en diensten die door of via opticiens worden verricht.

Continuïteitsbijdrage

De continuïteitsbijdrage is bedoeld om de vaste lasten zoals personeels- en huisvestingskosten te kunnen blijven betalen. De bijdrage wordt verleend over de periode 1 maart tot en met 31 mei 2020 en kan bij voorschot worden uitbetaald. Het voorschot bedraagt per maand 70% van 1/12-deel van de door de zorgverzekeraar vergoede zorgkosten op jaarbasis, mits dat hoger is dan € 250. Het voorschot wordt verrekend met de later dit jaar door de zorgaanbieder ingediende declaraties voor zorgkosten. Daarnaast betalen de zorgverzekeraars de openstaande declaraties versneld aan uit. De zorgverzekeraars spelen dus geen Sinterklaas, feitelijk is dit een sigaar uit eigen doos!

Uitstel voor WBSO-mededeling

Heeft u in 2019 gebruikgemaakt van de WBSO? In dat geval zou u voor 1 april jl. het aantal gerealiseerde S&O-uren moeten hebben opgegeven aan de RVO via het eLoket. De gerealiseerde gegevens over 2019 moeten ook worden doorgegeven als u wel een S&O-verklaring heeft, maar geen of minder S&O-uren heeft gerealiseerd dan vermeld in die verklaring. Het niet opgeven van de S&O-gegevens leidt tot een boete. Als dat door de Coronacrisis niet is gelukt, dan kan dit alsnog tot en met 15 juni 2020. De mededeling wordt dan niet als te laat aangemerkt en er wordt geen boete opgelegd.

WBSO- en NOW-regeling

De nieuwe NOW-regeling mag gecombineerd worden met de WBSO-regeling. Zo ontvangt u vanuit de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten en met de WBSO een tegemoetkoming in de af te dragen loonheffing.

Specifiek krediet voor innovatieve bedrijven

Ben je een start-up of scale-up en getroffen door de coronacrisis? Dan komt er ook voor uw bedrijf eind april een specifieke kredietmogelijkheid beschikbaar. Deze nieuwe kredietmogelijkheid wordt verstrekt door de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s). Het kabinet stelt hiervoor € 100 miljoen ter beschikking.

Uitstel bij betalingsproblemen hypotheeklasten voor particulieren

Hoewel de meeste steunmaatregelen zijn getroffen voor ondernemers en werkgevers, worden ook particulieren met betalingsproblemen hier en daar tegemoet gekomen. Heeft u problemen met het tijdig betalen van de hypotheeklasten? Neem dan contact op met uw bank. Banken hebben toegezegd om bij de concrete situatie passende oplossingen aan te bieden. Sommige grote banken bieden drie maanden uitstel aan als de betaalproblemen door de Coronacrisis worden veroorzaakt. U hoeft dan ook geen (extra) kosten of vertragingsrente te betalen. Ook het gedeeltelijk betalen van hypotheeklasten behoort soms tot de mogelijkheden. Uiteraard moet u de achterstallige betalingen later wel inhalen.

Online aanvragen bijzonder uitstel van betaling

We hebben al eerder bericht over de mogelijkheid om uitstel van betaling aan te vragen bij de Belastingdienst voor opgelegde aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, de omzetbelasting en de loonheffing. Je kan via deze link met een online formulier in één keer bijzonder uitstel aanvragen voor de genoemde belastingen en loonheffing. Je kan inloggen met je DigiD en heeft alleen het RSIN (fiscaal nummer) of BSN nodig. Je krijgt een bevestiging per brief hiervan.

Geen melding betalingsonmacht meer nodig naast verzoek uitstel van betaling

Er is geen melding betalingsonmacht meer nodig bij het verzoek om uitstel van betaling. Dit moet je normaliter doen om je bestuurdersaansprakelijkheid te beperken.

Later vandaag volgt nog een tweede update.