De gebruikelijkloonregeling, wat is het en hoe werkt het?

De Belastingdienst heeft de handreiking “De gebruikelijkloonregeling” vernieuwd. In dit artikel is verduidelijkt wat de gebruikelijkloonregeling is en hoe het werkt.

Door mr. M.N.M. Groot

Het begrip “loon”

Om te begrijpen wat er bedoeld wordt met de gebruikelijkloonregeling is het van belang om eerst te bekijken wat precies wordt verstaan onder “loon”. Het loon voor de gebruikelijkloonregeling is het loon voor de loonbelasting/ premies volksverzekeringen. Dit is dus inclusief loon in natura zoals de bijtelling voor privégebruik van de auto, na toepassing van de wettelijke vrijstellingen zoals de vrijstelling van pensioenpremie. Vaak wordt de term DGA-loon gehanteerd.

Waarom een DGA-loon?

Waarom wil de belastingdienst dat een DGA(directeur grootaandeelhouder) zichzelf een bepaald loon toekent? Een DGA wil graag zo weinig mogelijk belasting betalen en is dus genegen zichzelf een zo laag mogelijk loon toe te zeggen. Vaak is immers de “dividend-route” interessanter om zichzelf te belonen. Als een DGA zichzelf Dividend uitkeert, is allereerst Vennootschapsbelasting verschuldigd, te weten 19% of 25%, afhankelijk van het feit of de winst meer of minder dan € 200.000 bedraagt.

Daarna is Dividendbelasting verschuldigd (15%). Deze dividendbelasting kan vervolgens in mindering gebracht worden op de box 2 heffing (25%) in de inkomstenbelasting. De gecombineerde heffing dividendbelasting / box 2 heffing komt daarmee op 25%. Gecombineerd levert dit een belastingdruk op van 39,25% of 43.75%. Vergelijk dit met het toptarief in van de loonheffingen van 51.75% en het fiscale voordeel is duidelijk.

Voor wie geldt de gebruikelijkloonregeling?

De gebruikelijkloonregeling geldt voor personen die werken voor een vennootschap of Coöperatie en daarin tevens een aanmerkelijk belang hebben in de zin van de wet op de Inkomstenbelasting 2001. Hiervan is doorgaans sprake wanneer men (tezamen met de partner) 5% of meer van de aandelen in een vennootschap houdt.

Hoe wordt het gebruikelijk vastgesteld?

De hoofdregel voor het vaststellen van het gebruikelijk loon is als volgt; De hoogte van het gebruikelijk loon is de hoogste van de volgende drie bedragen:

  1. 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking (buiten de onderneming in de zelfde branche).
  2. Het hoogste loon van de werknemers die in d zelfde B.V. of hiermee verbonden vennootschappen in dienst zijn.
  3. Tenminste een bedrag van € 45.000

Zijn er ook uitzonderingen?

De wet zou de wet niet zijn als ook hier geen uitzonderingen op zouden zijn. Er zijn situaties dat het loon lager kan liggen dan het bedrag van € 45.000. Hierbij kun je denken aan: startups, (structureel) verlieslijdende ondernemingen, of wanneer het “gebruikelijke” loon voor de werkzaamheden simpelweg lager is in vergelijkbare situaties. Dit dient dan wel aantoonbaar lager te zijn. Wanneer dit niet kan worden aangetoond kan de belastingdienst een naheffingsaanslag opleggen.
Voor vragen omtrent de gebruikelijkloonregeling adviseren wij u om contact met ons op te nemen.