De nieuwe Arbowet

Met ingang van 1 juli 2017 is de Arbowet veranderd. In de vernieuwde Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal.

Eén van de belangrijkste punten van nieuwe Arbowet is de invoering van een verplicht basiscontract. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners (arbodienst of bedrijfsarts). Hierdoor ontstaat meer duidelijkheid voor alle betrokkenen en zal de kwaliteit van de arbodienstverlening worden verbeterd.

Naast de al langer bestaande taken van de arbodienst moeten in het basiscontract de volgende nieuwe verplichtingen worden opgenomen:

  • Toegang tot de bedrijfsarts (b.v. een spreekuur) moet zijn geregeld
  • De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken
  • Werknemer moet de mogelijkheid hebben een second opinion bij een andere bedrijfsarts aan te vragen
  • Er moet een duidelijke klachtenprocedure zijn
  • De bedrijfsarts moet tijd kunnen besteden aan het opsporen, onderkennen, diagnosticeren en melden van beroepszieken.
  • De advisering over preventie aan de werkgever door de bedrijfsarts moet in het contract staan.

Naast de bedrijfsarts krijgt ook de preventiemedewerker een belangrijkere rol in de nieuwe Arbowet. Elk bedrijf moest aal tenminste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. In het basiscontract moet omschreven staan hoe het overleg tussen bedrijfsarts, preventiemedewerker en evt. ondernemingsraad is geregeld.

Overgangsperiode:
De nieuwe Arbowet is ingegaan op 1 juli 2017. Contracten die zijn afgesloten ná deze datum moeten direct aan de wettelijke eisen voldoen. Voor bestaande contracten geldt een overgangsperiode tot 1 juli 2018 om de contracten aan te passen.

Vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op via salaris@staerk.nl of bel naar 088 – 4568 900.