Deadline nadert voor aan- of afmelden nieuwe KOR

De Kleineondernemersregeling (KOR) wijzigt op 1 januari 2020. De nieuwe KOR wordt dan een omzetgerelateerde vrijstelling van omzetbelasting (OVOB). Dit is een vrijwillige btw-vrijstelling zonder btw-aftrekrecht in plaats van een vermindering op de af te dragen btw. Heeft u nu ontheffing van de administratieve verplichtingen en is uw jaaromzet lager dan € 20.000? In dat geval wordt u automatisch aangemeld voor de nieuwe KOR. Maar dat is niet in alle gevallen voordelig.

Nieuwe KOR niet altijd voordelig

Dat is bijvoorbeeld het geval als u nu meer btw in aftrek kunt brengen dan u in rekening brengt aan uw klanten of wanneer u afnemers heeft die belang hebben bij btw-aftrek. Ook is de nieuwe KOR nadelig als u heeft geïnvesteerd in onroerende en/of roerende zaken waarop wordt afgeschreven en waarvan na het jaar van aanschaf en ingebruikname nog een herzieningsperiode loopt van respectievelijk 9 en 4 jaar. In die periode moet u aan ieder jaar respectievelijk 1/10e en 1/5e gedeelte van de bij aanschaf betaalde btw toerekenen. Vervolgens moet u aan het einde van ieder jaar beoordelen in hoeverre u recht heeft op aftrek van dat gedeelte van de btw. Dat hangt af van de mate waarin u dat jaar belaste of vrijgestelde prestaties verricht. Alleen voor zover u belaste prestaties heeft verricht, komt u voor btw-aftrek in aanmerking.

Als u kiest voor toepassing van de nieuwe KOR wordt u geacht van btw te zijn vrijgesteld en heeft u geen btw-aftrekrecht. Blijkt uit de herzieningsberekening dat u meer dan € 500 te veel in aftrek heeft gebracht, dan moet u deze herzienings-btw aangeven op de btw-aangifte van het laatste tijdvak van het boekjaar. De terugbetaling van herzienings-btw kan dus aanleiding zijn om niet voor de nieuwe KOR te kiezen.

Tijdig aan- of afmelden

Of u zich nu wilt aan- of juist afmelden voor de nieuwe KOR, doe dit in ieder geval uiterlijk vóór 20 november 2019. U kunt zich afmelden met het speciale afmeldformulier van de Belastingdienst. Meldt u zich niet tijdig af, dan zit u in beginsel 3 jaar vast aan de nieuwe KOR. Heeft u zich tijdig afgemeld, dan kunt u daarna 3 jaar geen gebruik maken van de nieuwe KOR.

Ook voor het aanmelden voor de nieuwe KOR is een speciaal aanmeldformulier beschikbaar. Aanmelden kan bijvoorbeeld ook interessant zijn voor stichtingen of verenigingen met geringe ondernemingsactiviteiten en een jaaromzet van minder dan € 20.000. Vanaf volgend jaar is de nieuwe KOR immers ook opengesteld voor rechtspersonen.