Een ANBI-status, hoe zat het ook alweer?

Wat is een ANBI-status? Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. Een instelling moet zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang. Dit noemen we de 90%-eis.
 2. Een instelling kan alleen een ANBI-status krijgen als de instelling en de mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen:

 De instelling en mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, mogen niet aanzetten tot haat of het gebruik van geweld.
 Bestuurders, leidinggevenden en gezichtsbepalende personen mogen hiervoor in de afgelopen 4 jaar niet zijn veroordeeld.
 Als de Belastingdienst reden heeft om te twijfelen aan de integriteit van een instelling of een persoon die daarbij betrokken is, kunnen zij vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

 1. Een bestuurder of beleidsbepaler mag niet over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
 2. Een ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 3. De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
 4. Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben.
 5. De ANBI heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
 6. Geld dat na opheffing overblijft, wordt besteed aan een algemeen nuttig doel.
 7. Een ANBI heeft bepaalde administratieve verplichtingen.
 8. Uw instelling publiceert bepaalde gegevens op een internetsite.

Wat zijn de voordelen?

Een ANBI-status hebben een aantal belastingvoordelen:

 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de instelling geen schenkbelasting te betalen.
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, kunnen onder bepaalde voorwaarden een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Als vrijwilligers geen vrijwilligersvergoeding ontvangen, dan doen ze in sommige situaties een gift aan een ANBI.

Vanaf 2012 kunnen ANBI’s aangewezen worden als culturele ANBI
Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status culturele ANBI krijgen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Voorbeelden van culturele instellingen
Culturele instellingen zijn instellingen die actief zijn in beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), dans, film, letteren, (pop)muziek, (muziek)theater of vormgeving. Hieronder vallen bijvoorbeeld theatergroepen, schouwburgen, bibliotheken, filmhuizen, (pop)podia, letteren-, pop- en filmfestivals, architectuurcentra.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Hoe vraag ik de ANBI-status aan?
Wilt u dat de Belastingdienst uw instelling als ANBI aanwijzen? Vul dan het formulier ‘Aanvraag beschikking algemeen nut beogende instelling’ in en stuur het op. U kunt dit formulier hier downloaden. U kunt het ook aanvragen bij het ANBI-Team van de Belastingdienst/Kantoor Eindhoven.

Vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op via info@staerk.nl of bel naar 088 – 4568 900.