Alle fiscale plannen op een rijtje

Een overzicht van alle plannen op fiscaal gebied van het nieuwe kabinet.

Alle fiscale plannen op een rijtje

Het is een beetje een droge opsomming, maar hierbij een overzicht van alle plannen op fiscaal gebied van het komende kabinet.

Inkomstenbelasting

 • Vanaf 2019 invoering van een “simpel” tweeschijvenstelsel voor de inkomsten- en loonbelasting met basistarief van 36,93% en een toptarief van 49,5%. Het toptarief gaat in bij een belastbaar inkomen van € 68.507 (2018) en wordt op dit bedrag bevroren. De wijziging van dit tarief heeft grote gevolgen ook voor uw financiële planning, de keuze wel of niet de BV in gaan, maar ook de keuze met betrekking tot de afkoop van uw pensioen in eigen beheer!;
 • In het regeerakkoord staat dat de overheid aftrekposten, waaronder de zelfstandigenaftrek, vanaf 2020 gaat verlagen naar het basistarief. Het bedrag van € 7.280 (2017) zal de komende jaren dus omlaag gaan;
 • Verhoging van de algemene heffingskorting met ca. € 350 in 2021 en een verhoging van de arbeidskorting;
 • De ouderenkorting wordt verhoogd met € 160. Gelijktijdig komt er wel een geleidelijke inkomensafhankelijke afbouw, hierdoor gaan ouderen met een hoger inkomen er op achteruit;
 • De vaste voet in de inkomensafhankelijke combinatiekorting gaat naar € 0, het opbouwpercentage wordt verhoogd, dit is gunstig voor werkende ouders met kinderen jonger dan 12 jaar ;
 • De overdraagbaarheid van de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de arbeidskorting wordt geleidelijk afgeschaft;
 • Het recht op arbeidskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting bij ZW-uitkeringen van uitkeringsgerechtigden zonder dienstverband wordt afgeschaft;
 • Het eigenwoningforfait wordt vanaf 2020 verlaagd;
 • De regeling ‘geen of beperkte eigen woningschuld’ (Wet Hillen) wordt de komende 30 jaar stapsgewijs afgebouwd. Dit is met name van belang voor mensen met een kleine of geen hypotheekschuld;
 • De hypotheekrenteaftrek wordt vanaf 2020 in jaarlijkse stappen van 3% verlaagd naar het basistarief van 36,93%. Dit is de meest spectaculaire wijziging en van grote invloed bij iedereen met een eigen woning;
 • De fiscale aftrekpost voor scholingskosten wordt vervangen door een individuele leerrekening voor alle Nederlanders die een startkwalificatie hebben gehaald;
 • Box 2-tarief gaat naar 27,3 % in 2020 en naar 28,5% in 2021 (is nu 25%), mensen met een aanmerkelijk belang in een vennootschap gaan de komende jaren hierdoor meer belasting betalen in box 2;
 • In box 3 wordt sneller aangesloten op het werkelijk rendement van spaartegoeden. Het heffingsvrije vermogen wordt verhoogd naar € 30.000 per persoon. Een stelsel van vermogensrendementsheffing op basis van werkelijk rendement wordt uitgewerkt;
 • Na evaluatie van de huidige gebruikelijk-loon-regeling (nu € 45.000 per jaar) zal het kabinet bezien of de regeling moet worden aangepast. Hierbij wordt bezien of de regeling ten aanzien van het uitbetalen in aandelen voor start-ups en scale-ups wordt verruimd;
 • De Wet DBA wordt vervangen. De nieuwe wet moet enerzijds zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid voorkomen.

Voor zzp-ers wordt bepaald dat sprake is van een arbeidsovereenkomst bij een laag tarief in combinatie met een lange duur van de overeenkomst of een laag tarief (lager dan € 15 – € 18) in combinatie met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten.

Er komt ook een regeling voor een vrijstelling van loonbelasting en werknemersverzekeringen voor de bovenkant van de markt. Dit geldt bij een hoog tarief in combinatie met een kortere duur van de overeenkomst of een hoog tarief in combinatie met het niet verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten.

Voor zelfstandigen boven het “lage” tarief wordt een opdrachtgeversverklaring ingevoerd die vooraf duidelijkheid en zekerheid moet geven. Hiertoe moet een nog te ontwikkelen webmodule worden ingevuld. De gezagsverhouding wordt voortaan meer getoetst op basis van materiële in plaats van formele omstandigheden. Er komt een gewenningsperiode en de Belastingdienst blijft nog even terughoudend met handhaving.

Loonbelasting

 • In het kader van de vernieuwing van het pensioenstelsel wordt bezien of straks elke werknemer zijn eigen pensioenpotje kan opbouwen. Daarnaast wil het nieuwe kabinet in de nieuwe pensioenregels opnemen dat werknemers bij pensionering straks in één keer een geldbedrag kunnen opnemen. Het gaat om een beperkt deel van het totale persoonlijke pensioenpotje.
 • De looptijd van de 30%-regeling wordt beperkt van acht naar vijf jaar (dit is van belang voor iedereen met buitenlandse kenniswerknemers);
 • De onbelaste vrijwilligersvergoeding gaat omhoog van € 1.500 naar € 1.700 (goed nieuws voor vrijwilligers, goede doelen en bijvoorbeeld sportverenigingen).

Vennootschaps- en dividendbelasting

 • Het VPB-tarief gaat in stappen van de huidige 20% en 25% naar 16% en 21% per 2021. De verlenging van de eerste schijf in de VPB van € 200.000 naar € 350.000 wordt teruggedraaid. De schijfgrens blijft dus € 200.000!;
 • De grondslag van de VPB wordt verbreed. De aftrekbaarheid van rente van vreemd vermogen wordt beperkt. Enkele bestaande specifieke en ingewikkelde renteaftrekbeperkingen worden afgeschaft.
 • Voor banken en verzekeraars komt er een regeling die renteaftrek over vreemd vermogen boven 92% van het commerciële balanstotaal beperkt;
 • De afschrijving gebouwen in eigen gebruik in de VPB wordt beperkt tot een bodemwaarde van 100% van de WOZ-waarde (was 50%);
 • Het effectief tarief van de innovatiebox gaat van 5% naar 7%;
 • De voorwaartse verrekening van verliezen in de VPB wordt beperkt tot zes jaar;
 • Om belastingontwijking aan te pakken pleit het kabinet voor het opstellen van een zwarte lijst met niet meewerkende landen en verder voor een verplichting voor multinationals om per EU-land en per land op de zwarte lijst te rapporteren over hun activiteiten;
 • De dividendbelasting wordt afgeschaft.
 • Directe beleggingen in vastgoed door beleggingsinstellingen worden niet meer toegestaan.
 • Invoering van een bronbelasting op rente en royalty’s op uitgaande financiële stromen naar landen met zeer lage belastingen;

Omzetbelasting

 • Verhoging van het lage btw-tarief van 6% naar 9%. Dit gaan we merken als consument bij het boodschappen doen, maar is bijvoorbeeld ook van belang voor alle horecaondernemers, agrariërs, fietsreparateurs, kappers, campings, personenvervoerders, kunstenaars en in de bouw!

Milieubelastingen

 • Het tarief van de eerste schijf aardgas in de energiebelasting gaat 3 cent omhoog en het tarief in de eerste schijf voor elektriciteit gaat 0,72 cent omlaag. De belastingvermindering in de energiebelasting wordt verlaagd;
 • Een hogere belasting op het storten en verbranden van afval;
 • Er wordt ingezet op Europese afspraken over belastingen op luchtvaart. Een heffing op lawaaiige en vervuilende vliegtuigen wordt bezien. Mogelijk wordt in 2021 een vliegbelasting ingevoerd;

Autobelastingen

 • De BPM-teruggaafregeling op taxi’s wordt afgeschaft;
 • Er komt een kilometerheffing voor vrachtverkeer. Als compensatie wordt de motorrijtuigenbelasting op vrachtauto’s verlaagd;

Diversen

 • Omdat de loondoorbetalingsplicht bij ziekte zwaar drukt op ‘kleine’ werkgevers (minder dan 25 werknemers), worden voor hen de regels aangepast. De loondoorbetalingsplicht bij ziekte gaat twee naar één jaar. Het loon in het tweede ziektejaar gaan werkgevers mogelijk gezamenlijk betalen.
 • Werknemers krijgen straks weer na drie jaar recht op een vast contract. Op dit moment zijn werkgevers na twee jaar dienstverband al verplicht om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te geven.
 • De informatiepositie en de opsporingscapaciteit van de Belastingdienst wordt versterkt en er komt meer transparantie;
 • Er komt een korting op de verhuurderheffing voor corporaties die investeren in verduurzaming/energiebesparing;
 • Verlaging normpercentage zorgtoeslag paren met 0,45%-punt;
 • Voor de kinderopvangtoeslag wordt € 250 miljoen per jaar extra uitgetrokken;
 • De huurtoeslag wordt over een langer inkomenstraject afgebouwd. De ‘kan’-bepaling wordt geschrapt. Er worden vereenvoudigingen van de huurtoeslag doorgevoerd;
 • Er komen lage parkeertarieven voor emissieloze auto’s (zoals Tesla’s etc.);
 • De tabaksaccijns wordt verhoogd.

Het zijn vanzelfsprekend nog kabinetsplannen en nog geen wet. Gezien de geringe Kamermeerderheid van het huidige kabinet kan dit nog wel spannend worden. Er zijn dus wel meer dan genoeg wijzigingen op komst zoals u ziet. Wilt u weten wat deze voor u betekenen? Maak dan een afspraak met uw adviseur via 088-4568900.