Informatierecht onterfd kind

Een kind dat door zijn ouders is onterfd, heeft altijd recht op de legitieme portie. Dit is een vordering in geld waarop een kind minimaal recht heeft bij het overlijden van zijn of haar ouder. Met het opeisen daarvan wordt het kind schuldeiser in de nalatenschap, maar hij of zij mag zich niet inhoudelijk bemoeien met de nalatenschap en de afwikkeling daarvan.

Een onterfd kind moet natuurlijk wel kunnen bepalen hoe hoog zijn/haar vordering is. Hierin voorziet de wet. Het onterfde kind maakt namelijk tegenover de erfgenamen en de executeur aanspraak op inzage en een afschrift van alle benodigde bescheiden die nodig zijn om de legitieme portie vast te stellen. Denk hierbij aan de aangifte erfbelasting, informatie over schenkingen en giften, bankafschriften, informatie over levensverzekeringen en polissen, de WOZ-beschikking van de woning of taxatierapporten van ander onroerend goed of van (kostbare) inboedel.

Afschrift testament of verklaring van erfrecht

Er wordt regelmatig geprocedeerd over de informatieplicht richting onterfde kinderen. Zo ook over de vraag of er recht bestaat op een afschrift van het testament en/of de verklaring van erfrecht. In zijn algemeenheid wordt aangenomen dat het gedeelte van het testament waaruit blijkt dat het kind is onterfd en bij wie hij/zij zich moet melden, ter beschikking moet worden gesteld.