Lagere transitievergoeding bij kosten brede inzetbaarheid

U mag inzetbaarheidskosten in mindering brengen op de transitievergoeding bij ontslag. Dit zijn kosten die u maakt voor activiteiten die uw werknemer breder inzetbaar maken op de arbeidsmarkt. Naast de inzetbaarheidskosten die zijn gericht op een andere functie bij een andere werkgever, komen sinds 1 juli jl. ook voor vermindering op de transitievergoeding in aanmerking de kosten die zijn gericht op een andere functie bij de eigen onderneming. Zijn de kosten vooral gemaakt voor de functie die uw werknemer vervulde bij de start van de activiteiten, dan komen deze kosten niet in mindering op de transitievergoeding.

Bovendien moet u ook voldoen aan de volgende voorwaarden die gelden voor het in mindering brengen van kosten op de transitievergoeding:

  • u moet de kosten die u in mindering wilt brengen, vooraf gespecificeerd en schriftelijk voorleggen aan de werknemer;
  • de werknemer moet vooraf schriftelijk instemmen met de vermindering van de gespecificeerde kosten;
  • u moet de kosten zelf hebben gemaakt voor de werknemer aan wie u de transitievergoeding verschuldigd bent;
  • de kosten betreffen niet het loon van de werknemer;
  • de kosten moeten in een redelijke verhouding staan tot het doel waarvoor ze zijn gemaakt;
  • de kosten zijn gemaakt tijdens of na de periode waarover u de transitievergoeding berekent;
  • de kosten mogen niet op de werknemer of een derde worden verhaald;
  • de kosten zijn gemaakt voor de bredere inzetbaarheid van de werknemer en niet om het functioneren in de eigen functie te verbeteren.