Meldingsplicht voor buitenlandse werkgevers en zzp’ers vanaf 1 maart 2020

De nieuwe meldingsplicht voor buitenlandse werkgevers en zzp’ers is voor jou van belang als je wel eens gebruik maakt van in het buitenland gevestigde uitzendbureaus, aannemers of zelfstandigen.

Meldingsplicht voor wie?

De nieuwe meldingsplicht geldt voor werkgevers uit de Europese Economische Ruimte (alle EU-lidstaten, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) en Zwitserland die tijdelijk met hun personeel in Nederland werkzaamheden verrichten. Dit is geregeld in de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU). De buitenlandse werknemers hebben daardoor recht op bepaalde arbeidsvoorwaarden die gelden voor in Nederland wonende werknemers. De Inspectie SZW controleert naleving hiervan.

Deze zogenoemde buitenlandse dienstverrichters moeten dit vanaf 1 maart 2020 melden bij de SVB. Dit kan online via https://www.postedworkers.nl/online-melden. De meldingsplicht geldt echter ook voor zzp’ers in bepaalde sectoren.

Controleren

Heb je een onderneming of een meldingsplichtige zzp’er ingehuurd voor een tijdelijke opdracht in Nederland, dan ben je verplicht om te controleren of er correct is gemeld. Je ontvangt een bericht, zodra de buitenlandse dienstverrichter of zzp’er zijn komst naar Nederland heeft gemeld. Je kunt die melding online inzien en controleren. Constateer je onjuistheden in de melding? Dan kan je dit ook in het online meldloket melden en de buitenlandse dienstverrichter of zzp’er vragen om de informatie te corrigeren.

Welke arbeidsvoorwaarden?

Ondanks dat de wetgeving van het land van herkomst nog van toepassing is, moet de dienstverrichter voldoen aan bepaalde Nederlandse arbeidswetten, zoals de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, de Arbeidstijdenwet en de Arbeidsomstandighedenwet. Werkt de buitenlandse werknemer in een sector waarin een algemeen verbindend verklaarde cao van toepassing is, dan gelden bovendien de arbeidsvoorwaarden uit deze cao.

Administratieve verplichtingen

De dienstverrichters moeten ervoor zorgen dat:
• bepaalde documenten aanwezig zijn op de werkplek van de gedetacheerde werknemer in Nederland (of direct digitaal beschikbaar zijn). Het gaat om arbeidsovereenkomsten, loonstrookjes, arbeidstijdenoverzichten, A1-formulieren en betalingsbewijzen;
• alle informatie voor de Inspectie SZW beschikbaar is die noodzakelijk is voor de handhaving van de WagwEU;
• er in Nederland een contactpersoon is die de Inspectie SZW kan benaderen en als aanspreekpunt fungeert. Dit kan ook een gedetacheerde werknemer zijn.

Boeten

Als de WagwEU niet wordt nageleefd, kan de Inspectie SZW een boete opleggen aan de buitenlandse dienstverrichter die hier in Nederland de werkzaamheden verricht. Ook voor het niet-melden of het niet controleren van de melding zal een boete worden opgelegd.

Meer weten?

Wij gaan graag met je in gesprek over de gevolgen van deze nieuwe wetgeving. Wij kunnen dan nagaan voor welke bedrijven of personen jij de melding vanaf 1 maart 2020 moet controleren.