Prinsjesdag 2019: de belangrijkste ontwikkelingen voor de ondernemer

We hebben de meest belangrijke zaken uit de belastingplannen 2020 en andere nieuwe wetgeving voor je verzameld. Lees hier de belangrijkste ontwikkelingen voor de ondernemer.

Stapsgewijs minder zelfstandigenaftrek

Een van de maatregelen die op Prinsjesdag is bekendgemaakt is dat de zelfstandigenaftrek (nu maximaal € 7.280) in 8 stappen van € 250 per jaar en 1 stap van € 280 wordt verlaagd, zodat deze aftrek uiteindelijk € 5.000 bedraagt in 2028. In 2020 bedraagt de zelfstandigenaftrek dus maximaal € 7.030. U komt in beginsel voor deze aftrek in aanmerking als u:
• jonger bent dan de AOW-gerechtigde leeftijd én
• tenminste 1.225 uren én
• 50% van uw totale arbeidstijd aan werkzaamheden voor uw onderneming besteedt.

Heeft u aan het begin van het kalenderjaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en voldoet u aan het urencriterium, dan heeft u recht op 50% van de aftrek.

Tip
Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek moet u aannemelijk kunnen maken dat u aan het urencriterium heeft voldaan. Zorg dus dat u een urenspecificatie van uw werkzaamheden voor uw onderneming bijhoudt.

Ook digitale publicaties onder 9%-tarief

Het btw-tarief voor digitale publicaties wordt vanaf 1 januari 2020 gelijkgesteld aan het verlaagde btw-tarief (9%) voor papieren uitgaven. Onder digitale publicaties vallen digitale boeken, kranten en tijdschriften, maar bijvoorbeeld ook audioboeken. Het uitgangspunt hierbij is steeds dat de digitale uitgaven onder het verlaagde btw-tarief vallen als deze vergelijkbaar zijn met uitgaven op fysieke dragers waarop het verlaagde tarief van toepassing zou zijn. Vanaf 1 januari 2020 mag het verlaagd tarief ook worden toegepast op het verlenen van toegang tot nieuwswebsites, zoals die van dagbladen, weekbladen en tijdschriften.

Wijziging bewijs van intracommunautaire vervoer of verzending

Levert u goederen aan een afnemer in een andere lidstaat, dan komt u alleen voor het nultarief in aanmerking als de goederen daadwerkelijk naar de andere lidstaat zijn verzonden of vervoerd. U moet bewijzen dat dit ook feitelijk is gebeurd. Vanaf 1 januari 2020 wordt het aantal bewijsstukken dat u daarvoor moet kunnen overleggen in beginsel teruggebracht tot twee niet-tegenstrijdige bewijsstukken die onafhankelijk van elkaar zijn opgesteld. Daarbij kunt u denken aan een door uzelf ondertekend CMR-document in combinatie met een aan het vervoer gerelateerd bewijs van een onafhankelijke derde (bijvoorbeeld de afnemer). Als u de twee niet tegenstrijdige bewijsstukken kunt overleggen, dan wordt aangenomen dat de goederen daadwerkelijk zijn vervoerd naar het land van de afnemer.

Geldig btw-identificatienummer afnemer verplicht voor toepassing nultarief

Wilt u vanaf volgend jaar in aanmerking komen voor toepassing van het nultarief bij intracommunautaire leveringen, dan bent u verplicht om over een geldig btw-identificatienummer van uw afnemer te beschikken. Volgens Europese rechtspraak kan op dit moment het nultarief formeel niet geweigerd worden als de ondernemer enkel geen (geldig) btw-identificatienummer van zijn afnemer heeft ontvangen, maar hij materieel wel aan de overige voorwaarden voor een intracommunautaire levering voldoet. Vanaf 1 januari 2020 verandert dit. Zorg dus dat u altijd beschikt over het juiste btw-identificatienummer van uw afnemer, of in ieder geval dat u dit binnen de door de inspecteur te bepalen termijn alsnog kunt overleggen.

Verhoging tarief overdrachtsbelasting voor niet-woningen

De overdrachtsbelasting op niet-woningen bedraagt nu 6%. Als het aan het kabinet ligt wordt dit tarief vanaf 1 januari 2021 verhoogd naar 7%. Niet-woningen zijn bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen, bedrijfsruimten, maar ook grond dat bestemd is voor woningbouw, hotels en pensions. Op woningen blijft het verlaagde tarief van 2% van toepassing.

Vrijstelling assurantiebelasting voor landbouwers

Bent u landbouwer dan kunt u de schade aan gewassen die is veroorzaakt door extreem weer afdekken met een Brede Weersverzekering. Sluit u een dergelijke verzekering af, dan wordt aan u ook 21% (tarief 2019) assurantiebelasting in rekening gebracht. Het kabinet wil het afsluiten van een Brede Weersverzekering aantrekkelijker maken door hiervoor een vrijstelling van assurantiebelasting in te voeren voor actieve landbouwers.

Verhoging MRB voor bestelauto’s

Gebruikt u bestelauto’s in uw bedrijf, dan geldt daarvoor een verlaagd tarief voor de motorrijtuigenbelasting. Dit tarief wordt tussen 2021 tot en met 2024 verhoogd met gemiddeld € 24 op jaarbasis. In 2025 wordt het tarief weer verlaagd met gemiddeld € 24 op jaarbasis.

Lees ook de meest belangrijke zaken uit de belastingplannen 2020 en andere nieuwe wetgeving voor:

De DGA
Werkgevers en werknemers
Alle belastingbetalers

In dit artikel is de stand van zaken in wet- en regelgeving verwerkt tot 19 september 2019. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd, kan niet volledig worden ingestaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. De redactie, de uitgever en de verspreider sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit. Voor een toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen