Prinsjesdag 2022; de belangrijkste ontwikkelingen voor de ondernemer

We hebben de meest belangrijke zaken uit de belastingplannen 2023 en andere nieuwe wetgeving voor je verzameld. De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2023 in werking, tenzij anders is vermeld. Houd er rekening mee dat zowel Tweede als Eerste Kamer nog anders kunnen beslissen over deze plannen.

Lees hier de belangrijkste ontwikkelingen voor de ondernemer.

Zelfstandigenaftrek sneller afgebouwd

Vanaf 2023 wordt de zelfstandigenaftrek nog sneller afgebouwd dan eerder was bepaald. De aftrek wordt namelijk jaarlijks met € 1.280 afgebouwd tot en met 2025. In 2026 bedraagt de afbouw € 1.270, zodat de zelfstandigenaftrek in 2027 nog € 900 bedraagt. De zelfstandigenaftrek bedraagt in 2023 nog € 5.030. Je wordt gecompenseerd via een verhoging van de arbeidskorting. De versnelde vermindering van de aftrek is volgens het kabinet nodig om het fiscale verschil tussen werknemers en zelfstandigen te verkleinen. Je komt in beginsel voor de zelfstandigenaftrek in aanmerking als je:
• jonger bent dan de AOW-gerechtigde leeftijd én
• tenminste 1.225 uren én
• 50% van uw totale arbeidstijd aan werkzaamheden voor jouw onderneming besteedt.

Heb je aan het begin van het kalenderjaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en voldoe je aan het urencriterium, dan heb je recht op 50% van de aftrek.

Tip
Zorg dat je een urenspecificatie van jouw werkzaamheden voor je onderneming bijhoudt, zodat je aannemelijk kunt maken dat je aan het urencriterium voldoet.

Einde opbouw oudedagsreserve

Je mag als ondernemer onder voorwaarden jouw belastbare winst met maximaal € 9.632 (2022) verlagen door dat bedrag toe te voegen aan een oudedagsreserve. Je bespaart daarmee jaarlijks inkomstenbelasting. Deze faciliteit wordt per 1 januari 2023 afgeschaft. Dat wil zeggen dat je vanaf dat moment niet meer kunt toevoegen aan de oudedagsreserve. Wel mag je de op 31 december 2022 bestaande reserve afwikkelen volgens de huidige regels.

Lijfrente afsluiten
Daarbij is het belangrijk om te beseffen dat je feitelijk slechts een papieren reserve opbouwt die je uiterlijk bij staking van je onderneming moet bijtellen bij je winst. En dan is het volle bedrag van de opgebouwde reserve belast met inkomstenbelasting. Gelukkig kan je voor het bedrag van de opgebouwde oudedagsreserve een aftrekbare (bancaire) lijfrente bedingen, zodat je bij staking per saldo geen inkomstenbelasting verschuldigd bent. Je moet dan natuurlijk wel voldoende liquide middelen hebben om het bedrag van de oudedagsreserve te kunnen afstorten. Het afstorten met aftrek in 2022 kan nog tot 1 juli 2023.

Meer MIA en EIA

De budgetten voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) voor milieuvriendelijke investeringen en de energie-investeringsaftrek (EIA) voor energiebesparende investeringen worden vanaf 2023 structureel verhoogd. Het budget voor de MIA gaat met € 50 miljoen per jaar omhoog en dat van de EIA met
€ 100 miljoen per jaar.

Tariefsverhoging frisdrankbelasting

Het tarief van de belasting op alcoholvrije dranken (frisdrankbelasting) wordt verhoogd.
De voorgestelde verhoging bedraagt € 11,37 per hectoliter vanaf 1 januari 2023. Het tarief wordt dan € 20,20 per hectoliter. Mineraalwater wordt vanaf 2024 uitgezonderd van deze verbruiksbelasting.

Het tarief gaat dan opnieuw omhoog: van € 20,20 naar € 22,67 per hectoliter. De laagste bieraccijns voor lichte bieren moet minimaal hetzelfde tarief zijn als voor frisdrank. Vandaar dat is voorgesteld om dit tarief met dezelfde bedragen te verhogen als het tarief op alcoholvrije dranken.

Afschaffing vrijstelling bpm bestelauto’s ondernemers

Je hoeft onder de huidige regelgeving geen bpm te betalen als je een bestelauto koopt die je minstens 10% zakelijk gebruikt. Het kabinet stelt voor om deze ondernemersvrijstelling met ingang van 2025 af te schaffen. Daarnaast wordt de heffingsgrondslag afhankelijk van de CO2-uitstoot (net als nu al geldt voor personenauto’s). Door deze nieuwe grondslag blijft de bpm voor emissieloze bestelauto’s nihil. Hierdoor verwacht het kabinet dat je eerder zult overstappen op elektrisch rijden. Ook het feit dat je milieu-investeringsaftrek (MIA) kunt krijgen voor deze bestelauto, moet daartoe een stimulans zijn. In samenhang met deze maatregel gaat de motorrijtuigenbelasting voor bestelauto’s met 15% omhoog in 2025 en wordt deze in 2026 verder verhoogd met 6,96%.

Tip
Tot en met 2025 kunt u maximaal € 5.000 subsidie krijgen bij de aankoop van een nieuwe elektrische bestelauto.

Lachgas belast tegen 21% btw

Lachgas wordt uitgesloten van de toepassing van het verlaagde btw-tarief (9%). Dit geldt zowel voor lachgas dat wordt gebruikt als partydrug als voor lachgas voor de bereiding van producten, zoals slagroom. Alleen voor medische toepassingen wordt een uitzondering gemaakt.

Aanscherping CO2-heffing industrie

De CO2-heffing industrie wordt aangescherpt. Deze heffing kent nu nog een vrijstelling voor een deel van de uitstoot, maar die zal worden afgebouwd tot 2030. Ook wordt met ingang van 1 januari 2023 een CO2-minimumheffing voor de industrie ingevoerd. Hierbij zal sprake zijn van een bodemprijs en een oplopende CO2-minimumprijs (dus geen vlakke heffing). Deze heffing geldt voor dezelfde belastingplichtigen als voor de CO2-heffing industrie. Doordat minder uitstoot leidt tot minder heffing, wordt de industrie gestimuleerd om duurzamer te worden.