Privégebruik bestelauto: schriftelijke vastlegging noodzakelijk?

Veel ondernemers worstelen met het vraagstuk omtrent het privégebruik van een bestelauto. Hoe zit het ook alweer in elkaar? Een werknemer krijgt géén bijtelling privégebruik voor de bestelauto als de werkgever (lees de ondernemer) het hem of haar verbiedt om de bestelauto privé te gebruiken. Hiervoor gelden een aantal specifieke regels. Zo dient de werkgever schriftelijk vast te leggen dat het de werknemer verboden is om privé gebruik te maken van de bestelauto. Dit schriftelijke verbod dient in de loonadministratie opgenomen en bewaart te worden. Daarnaast dient de werkgever toezicht te houden op de naleving van dit verbod en bij overtreding hiervan dient er een passende sanctie aan de werknemer opgelegd te worden. Kortom, een kleine opfrissing van de vereisten is van belang.

Wat is in casu de aanleiding van het geval? Een hoveniersbedrijf die haar werkzaamheden uitoefende door middel van een besloten vennootschap (B.V.) had een aantal werknemers in dienst. De werkgever had aan één van de werknemers een bestelauto ter beschikking gesteld. Voor het Hof Arnhem-Leeuwarden was in geschil of de B.V. terecht géén bijtelling vanwege het privégebruik van de bestelauto had toegepast bij de betreffende werknemer. De B.V. voerde aan dat de werknemer een schriftelijk verbod had gekregen de bestelauto privé te gebruiken. Het hof oordeelde dat de B.V. uit haar loonadministratie niet aannemelijk had gemaakt dat dit verbod ook schriftelijk was vastgelegd, waardoor de bijtelling achterwege kon blijven. De B.V. overlegde tevens een kilometeradministratie, echter het hof oordeelde dat hieruit niet kon worden opgemaakt wanneer en waar de bestelauto bij grote projecten was geweest. Tevens was het doel van de ritten in de kilometeradminsitratie niet duidelijk gemaakt en was niet te achterhalen hoeveel kilometers men heeft gereden. De inspecteur (aldus het hof) had terecht de bijtelling privégebruik bestelauto bij de werknemer toegepast.

De werkgever was in de veronderstelling dat hij voor de werknemer een beschikking ‘geen privégebruik bestelauto’ had aangevraagd, echter dit bleek niet het geval te zijn. Ten onrechte was door de werkgever de bijtelling hierdoor achterwege gelaten en was er geen kilometeradministratie bijgehouden. Het hof kwam de vennootschap tegemoet door het vernietigen van de boete, aangezien het niet aan grove schuld van de B.V. te wijten was dat er géén bijtelling voor privégebruik bestelauto was toegepast.

Vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op via info@staerk.nl of bel naar 088 – 4568 900.