Schade door achteraf toegekende IVA-uitkering claimen bij het UWV

Ben je een publiek verzekerde werkgever, dan worden uitkeringen op grond van de Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA-uitkeringen) aan jou doorbelast via de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Ben je eigenrisicodrager voor de WGA? In dat geval krijg je maandelijks facturen van het UWV om die uitkeringen te verhalen. IVA-uitkeringen voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten worden daarentegen niet aan jou doorbelast.

De rechter heeft in dit kader onlangs een opmerkelijke uitspraak gedaan in de zaak van een werkgever die schade leed door jarenlang een hogere gedifferentieerde premie Werkhervattingskas te betalen, vanwege door het UWV toegekende WGA-uitkeringen. Achteraf bleek dat er recht had moeten bestaan op een IVA- uitkering, die dus niet wordt doorbelast aan de werkgever. De rechter besliste dat de werkgever die premieschade bij het UWV kan claimen.

Tip

Het verdient aanbeveling om bij dergelijke schade deze niet alleen te claimen bij het UWV. Verzoek ook de Belastingdienst om de beschikkingen gedifferentieerde premie Werkhervattingskas over de betreffende jaren te corrigeren.

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem contact met ons op!