Sneller schulden saneren bij rendabel bedrijf

Heb je een rendabel bedrijf, maar dreigt je bedrijf toch om te vallen door de zware schuldenlast of door structureel te hoge kosten, bijvoorbeeld door de coronacrisis? In dat geval is er misschien hulp nabij. Vanaf 7 oktober 2020 kunnen bedrijfsschulden en verplichtingen namelijk sneller worden gesaneerd, omdat sindsdien ook een crediteurenakkoord mogelijk is als niet álle schuldeisers daarmee instemmen. Hierdoor kan je misschien een surseance van betaling of faillissement van jouw bedrijf voorkomen.

Oude regeling

Als je onder de oude regeling een onderhands akkoord wilde sluiten met de schuldeisers van je bedrijf, kon dit alleen als álle schuldeisers (en aandeelhouders) daarmee instemden. Één schuldeiser (of aandeelhouder) kon dus een akkoord tegenhouden, waarmee de meerderheid van de schuldeisers en aandeelhouders instemde. Daardoor kon je onderneming toch failliet gaan of moesten de schuldeisers die wel wilden meewerken aan het akkoord, een onevenredig deel van de herstructureringskosten op zich nemen. Om dit effect van een tegenwerkende minderheid te voorkomen, zijn er nieuwe regels opgesteld.

Nieuwe regeling

In de nieuwe regeling biedt jij namens je bedrijf een akkoord aan over het saneren van de schulden en verplichtingen aan één of meerdere van de schuldeisers (en aandeelhouders) van je bedrijf. Als een deel van hen niet instemt met het akkoord, kan je dit akkoord voorleggen aan de rechtbank. Als de rechtbank het akkoord goedkeurt, is het akkoord bindend voor alle bij het akkoord betrokken schuldeisers en aandeelhouders. De schuldeisers die tegenstemden of niet stemden, kunnen ook aan het akkoord worden gebonden, mits de besluitvorming over de inhoud van het akkoord aan bepaalde voorwaarden voldoet. Het goedgekeurde akkoord wordt ook wel een ‘dwangakkoord’ genoemd.

Bijzondere regelingen

Er zijn enkele punten waar je extra op moet letten bij een dwangakkoord. Zo geldt er een tegemoetkoming voor kleine crediteuren. Zij krijgen minimaal 20% van hun vorderingen voor geleverde goederen of diensten uitbetaald, tenzij jij zwaarwegende redenen hebt om dat niet te doen.

Ook is het van belang om te weten dat een bank of andere financier met een zekerheidsrecht (bijvoorbeeld op een pand), niet meer kan eisen dat de faillissementswaarde in contanten wordt uitbetaald. Zij moeten bijvoorbeeld genoegen nemen met een ‘betaling’ in aandelen in jouw geherstructureerde bedrijf. De faillissementswaarde is de maximumwaarde die zekerheidsgerechtigden in een akkoord kunnen claimen.

Meer weten?

Wil je weten of jouw bedrijf in aanmerking komt voor deze mogelijkheid om tot verbetering van je financiële positie te komen? Of heb je vragen over deze nieuwe wettelijke regeling? Bel of mail ons dan. We helpen je graag verder.