Sneller schulden saneren bij rendabel bedrijf

Hebt u een rendabel bedrijf, maar dreigt uw bedrijf toch om te vallen door de zware schuldenlast of door structureel te hoge kosten? In dat geval is er wellicht hulp nabij. De Tweede Kamer heeft namelijk ingestemd met een wetsvoorstel, waardoor het mogelijk wordt dat de rechtbank een onderhands akkoord goedkeurt over het herstructureren van schulden. Alle bij het akkoord betrokken schuldeisers en aandeelhouders zijn aan de inhoud van het akkoord gebonden. Ook degenen die tegen het akkoord hebben gestemd, kunnen toch aan het akkoord worden gehouden als de besluitvorming over de inhoud van het akkoord aan bepaalde voorwaarden voldoet. Een dergelijk dwangakkoord ontbreekt in de huidige wettelijke regeling. Nu moeten álle crediteuren instemmen met een akkoord over schuldsanering. Daardoor kan één crediteur een akkoord tegenhouden, waarmee de meerderheid van de crediteuren instemt.

Let op
De schulden die betrekking hebben op rechten en vorderingen van werknemers op grond van een arbeidsovereenkomst, blijven van rechtswege buiten het akkoord.

Als ook de Eerste Kamer met het wetsvoorstel instemt, kunnen bedrijven die in de kern gezond zijn maar een te hoge schuldenlast hebben, sneller tot schuldsanering overgaan. Hierdoor kan een surseance van betaling of faillissement worden voorkomen.

Attentiepunt
Er geldt een tegemoetkoming voor kleine crediteuren. Zij krijgen minimaal 20% van hun vorderingen voor geleverde goederen of diensten uitbetaald, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dat niet te doen.