Startpunten voor de DGA 2021

Begin 2021 goed, met de startpunten voor de DGA. Deze staat boordevol handige tips en attentiepunten voor dit jaar.

Inhoudsopgave

Tariefswijzigingen
Voorkom belastingrente
Check voorwaartse verliesverrekening ab-verlies
Controleer voorwaartse verliesverrekening Vpb-verliezen
Laat uw rekening-courant niet te hoog oplopen
Vraag voorlopige verliesverrekening aan
Aftrek liquidatieverlies beperkt

Tariefswijzigingen

Het vennootschapsbelastingtarief in de eerste schijf is verlaagd van 16,5% naar 15%. Bovendien is die schijf verlengd van een jaarwinst van € 200.000 naar € 245.000. In 2022 wordt de schijf verder verlengd naar € 395.000 jaarwinst. De verlaging van het hoge vennootschapsbelastingtarief (25%) in de tweede schijf naar 21,7% is niet doorgegaan.

Tip
Heeft u meerdere vennootschappen die samen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting vormen? Het kan dan interessant zijn om de fiscale eenheid te verbreken. De hogere grens voor het lage vennootschapsbelastingtarief geldt namelijk voor alle winst van de fiscale eenheid bij elkaar. Maar zonder fiscale eenheid kunt u per vennootschap profiteren van deze hogere grens.

Hoger box-2-tarief
Het box-2-tarief is per 1 januari 2021 verhoogd van 26,5% naar 26,9%. Een dividenduitkering uit uw eigen bv is dus weer een stuk duurder geworden.

Tarief innovatiebox ook verhoogd
Bent u een innovatieve ondernemer? In dat geval maakt u mogelijk gebruik van de innovatiebox. De voordelen uit octrooien en/of immateriële activa in deze box zijn vanaf 1 januari 2021 belast tegen een effectief Vpb-tarief van maximaal 9%. Vorig jaar was dat nog maximaal 7%.

Voorkom belastingrente

Laat een reële inschatting maken van de verschuldigde vennootschapsbelasting in 2021, zodat uw bv niet een te lage voorlopige aanslag voor de vennootschapsbelasting krijgt opgelegd. Als uw bv na afloop van het jaar vennootschapsbelasting blijkt te moeten bijbetalen, dan loopt uw bv het risico daarover 8% belastingrente in rekening gebracht te krijgen. Tot 31 december 2021 bedraagt dit percentage nog 4%, maar daarna gaat het percentage namelijk weer terug naar het oude niveau van 8%.

Check voorwaartse verliesverrekening ab-verlies

De voorwaartse verrekening van verliezen uit een aanmerkelijk belang (ab) is sinds 1 januari 2019 beperkt tot zes jaar. De maatregel geldt voor verliezen die in 2019 of latere jaren ontstaan. Voor verliezen uit 2018 en eerdere jaren blijft de oude termijn van negen jaren gelden. De achterwaartse verliesverrekening van 1 jaar is ongewijzigd gebleven.
De wijziging kan tot gevolg hebben dat een ‘jonger’ verlies uit 2020 eerder niet meer verrekenbaar is dan een ‘ouder’ verlies uit 2018. Dit effect wordt weggenomen door een overgangsregeling. Op grond van deze regeling kunt u bij de aangifte IB 2020 die u dit jaar moet indienen, een ab-verlies uit 2020 eerder verrekenen dan ab-verliezen uit 2018.

Controleer voorwaartse verliesverrekening Vpb-verliezen

Verliezen uit het verleden kunt u nog maar zes in plaats van negen jaar verrekenen met toekomstige winsten. Ook deze maatregel geldt voor verliezen die zijn ontstaan in 2019 of latere jaren. De oude termijn van negen jaar blijft van toepassing op verliezen van 2018 en eerdere jaren. De achterwaartse verliesverrekening van 1 jaar is ook in dit geval ongewijzigd gebleven.
Met ingang van 2022 worden echter verliezen onbeperkt voorwaarts verrekenbaar, waarbij ieder jaar maximaal € 1 miljoen verrekend kan worden en het meerdere voor 50%. Dankzij overgangsrecht worden alle vanaf 2013 geleden verliezen weer onbeperkt voorwaarts verrekenbaar.

Laat uw rekening-courant niet te hoog oplopen

De Belastingdienst besteedt steeds meer aandacht aan de zakelijkheid van de rekening-courant bij de eigen bv. Daarbij worden uw aangifte voor de inkomstenbelasting en die van uw bv voor de vennootschapsbelasting in onderlinge samenhang beoordeeld. De rekening-courantverhouding met uw bv kan als onzakelijk worden aangemerkt als niet aannemelijk is dat u de schuld aan uw bv ooit aflost. Er heeft dan een definitieve vermogensverschuiving plaatsgehad van de bv naar u, waarvan u en uw bv zich bewust waren. De rekening-courant vormt dan een verkapte winstuitdeling, waarover u box-2-belasting verschuldigd bent. Laat uw rekening-courant dus niet te hoog oplopen.

Begin met aflossen
Het lenen bij uw eigen bv boven een bedrag van € 500.000 wordt vanaf 2023 bovendien belast als inkomen uit aanmerkelijk belang. Zijn uw schulden (niet zijnde eigenwoningschulden) bij uw eigen bv hoger dan € 500.000? Zorg er dan voor dat u de schuldenlast vóór 2023 zo veel als mogelijk heeft teruggebracht tot maximaal € 500.000.

Vraag voorlopige verliesverrekening aan

Als u in 2020 verlies hebt geleden, kunt u zodra uw aangifte vennootschapsbelasting 2020 is ingediend, een verzoek doen om voorlopige verliesverrekening. U kunt dan alvast 80% van het verlies verrekenen met winsten uit eerdere jaren. Dit levert uw bv een liquiditeitsvoordeel op, omdat zij eerder kan beschikken over een te verwachten belastingteruggaaf. De voorlopige verliesverrekening wordt later verrekend met de definitieve verliesverrekening.

Tip
Het is ook mogelijk om een zogenaamde fiscale coronareserve op te nemen in uw aangifte vennootschapsbelasting over 2019 voor een coronagerelateerd verlies. Vraag uw adviseur naar de mogelijkheden.

Aftrek liquidatieverlies beperkt

Neemt uw vennootschap deel in een andere vennootschap, dan worden de winsten of verliezen die met deze deelneming verband houden niet meegeteld in de winst van uw vennootschap. Op deze deelnemingsvrijstelling geldt één uitzondering voor de aftrekbaarheid van verliezen wanneer de deelneming wordt geliquideerd. In dat geval is het liquidatieverlies wèl aftrekbaar van de winst. Omdat deze uitzondering leidt tot uitholling van de Nederlandse belastinggrondslag wordt de aftrek alleen nog toegestaan:

  • voor liquidatieverliezen van deelnemingen, waarin een belang van meer dan 50% (dit was 25%) wordt gehouden;
  • voor liquidatieverliezen van deelnemingen die in Nederland of in een andere EU/EER-lidstaat zijn gevestigd;
  • als de vereffening van het vermogen van de geliquideerde deelneming is voltooid binnen 3 jaar na de staking van de onderneming of het liquidatiebesluit.

Tot een bedrag van € 5 miljoen (was € 1 miljoen) zijn liquidatieverliezen altijd aftrekbaar.

Vergelijkbare wijzigingen gelden voor stakingsverliezen van vaste inrichtingen. Vaste inrichtingen zijn bedrijfsruimtes in Nederland die onderdeel zijn van een buitenlandse onderneming, die over voldoende faciliteiten beschikken om als zelfstandige onderneming te functioneren.