Startpunten voor de DGA

Begin 2020 goed, met de startpunten voor de DGA. Deze staat boordevol handige tips en attentiepunten voor dit jaar.

Inhoudsopgave

Vpb-tarieven in 2020
Hoger box-2-tarief
Check voorwaartse verliesverrekening ab-verlies
Controleer voorwaartse verliesverrekening Vpb-verliezen
Nog voordelig afschrijven op uw bedrijfspand?
Laat uw rekening-courant niet te hoog oplopen
Start UBO-registratie uitgesteld

Vpb-tarieven in 2020

Het 19%-tarief voor belastbare winst tot € 200.000 daalt naar 16,5% (en in 2021 naar 15%), maar het 25%-tarief voor belastbare winst boven € 200.000 gaat pas omlaag in 2021. Bovendien gaat dit tarief dan niet naar 20,5% maar naar 21,7%.

Hoger box-2-tarief

Het box-2-tarief is per 1 januari 2020 verhoogd van 25% naar 26,25%. In 2021 gaat het tarief naar 26,9%. Een dividenduitkering uit uw eigen bv is dus een stuk duurder geworden.

Check voorwaartse verliesverrekening ab-verlies

De voorwaartse verrekening van verliezen uit een aanmerkelijk belang (ab) is sinds 1 januari 2019 beperkt tot zes jaar. De maatregel geldt voor verliezen die in 2019 of latere jaren ontstaan. Voor verliezen uit 2018 en eerdere jaren blijft de oude termijn van negen jaren gelden. De achterwaartse verliesverrekening van 1 jaar is ongewijzigd gebleven.
De wijziging kan tot gevolg hebben dat een ‘jonger’ verlies (geleden in 2019 of 2020) eerder niet meer verrekenbaar is dan een ‘ouder’ verlies (geleden in 2017 en 2018). Dit effect wordt weggenomen door een overgangsregeling. Op grond van deze regeling kunt u bij de aangifte IB 2019 die u dit jaar moet indienen, een ab-verlies uit 2019 eerder verrekenen dan ab-verliezen uit 2017 of 2018. Heeft u dit jaar een ab-verlies, dan kunt u dit verlies eerder verrekenen dan een ab-verlies uit 2018.

Controleer voorwaartse verliesverrekening Vpb-verliezen

Verliezen uit het verleden kunt u nog maar zes in plaats van negen jaar verrekenen met toekomstige winsten. Ook deze maatregel geldt voor verliezen die zijn ontstaan in 2019 of latere jaren. De oude termijn van negen jaar blijft van toepassing op verliezen van 2018 en eerdere jaren. De achterwaartse verliesverrekening van 1 jaar is ongewijzigd gebleven.
Ook bij deze wijziging doet zich de mogelijkheid voor dat een ‘jonger’ verlies (geleden in 2019 of 2020) eerder niet meer verrekenbaar is dan een ‘ouder’ verlies (geleden in 2017 en 2018). Dit effect wordt op dezelfde wijze weggenomen als hiervoor is aangegeven bij de beperking van de voorwaartse verliesverrekening van een ab-verlies.

Nog voordelig afschrijven op uw bedrijfspand?

Heeft uw bv een pand in eigen gebruik? Dan mag u daarop afschrijven tot een boekwaarde van 100% van de WOZ-waarde. Deze bodemwaarde was tot en met 2018 50% van de WOZ-waarde. Afschrijven op een pand in eigen gebruik is dus behoorlijk beperkt. Er is wel een overgangsmaatregel getroffen, waarvan u mogelijk nog gebruik kunt maken. Dat is het geval als u uw bedrijfspand vóór 1 januari 2019 in eigen gebruik hebt genomen en waarop toen nog geen drie jaar was afgeschreven. In dat geval mag uw bv alsnog blijven afschrijven volgens de oude regels tot maximaal 50% van de WOZ-waarde, totdat wel drie jaar is afgeschreven op uw bedrijfspand. Check of u die 3-jaarstermijn nog niet hebt volgemaakt, zodat u de overgangsmaatregel nog mag benutten..

Laat uw rekening-courant niet te hoog oplopen

De Belastingdienst heeft aangekondigd dat dit jaar bij de behandeling van de aangiften 2019 extra aandacht zal worden besteed aan de zakelijkheid van de rekening-courant bij de eigen bv. Daarbij worden uw aangifte voor de inkomstenbelasting en die van uw bv voor de vennootschapsbelasting in onderlinge samenhang beoordeeld. De rekening-courantverhouding met uw bv kan als onzakelijk worden aangemerkt als niet aannemelijk is dat u de schuld aan uw bv ooit aflost. Er heeft dan een definitieve vermogensverschuiving plaatsgehad van de bv naar u, waarvan u en uw bv zich bewust waren. De rekening-courant vormt dan een verkapte winstuitdeling, waarover u box-2-belasting verschuldigd bent. Laat uw rekening-courant dus niet te hoog oplopen.

Waar blijft het wetsvoorstel?
Eind vorig jaar zou er een wetsvoorstel worden ingediend bij de Tweede Kamer, die het buitensporig lenen bij de eigen bv gaat beperken. Daarbij wordt in beginsel het lenen bij de eigen bv boven een bedrag van € 500.000 vanaf 2022 belast als inkomen uit aanmerkelijk belang. Minister Hoekstra van Financiën heeft inmiddels bekendgemaakt dat het wetsvoorstel pas in maart van dit jaar wordt ingediend bij de Tweede Kamer.

Start UBO-registratie uitgesteld

Eind vorig jaar stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel dat uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (Ultimate Benificial Owners) verplicht tot registratie van hun persoonsgegevens. Het was de bedoeling dat dit wetsvoorstel op 10 januari 2020 in werking zou treden. Maar deze deadline is niet gehaald. Momenteel is het wetsvoorstel namelijk nog in behandeling bij de Eerste Kamer. De inwerkingtreding wordt nu verwacht in het voorjaar van 2020. U zult dan aan deze verplichting moeten voldoen als u kwalificeert als UBO. Dat is het geval als u uiteindelijk voor 25% of meer eigenaar bent van – of zeggenschap hebt over – onder meer een bv, nv, stichting of vereniging, maar ook van en over een maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap. De informatie voor het UBO-register levert u aan bij de Kamer(s) van Koophandel. Het UBO-register wordt openbaar. Dat baart u mogelijk zorgen, maar er zijn maatregelen getroffen om uw privacy en veiligheid te beschermen. De persoon die gegevens uit het UBO-register wil raadplegen, moet zich namelijk vooraf identificeren. Met de nieuwe elektronische identificatiemiddelen kan de identiteit worden vastgelegd van de persoon die het UBO-register raadpleegt. Dit en de al eerder voorgestelde vergoeding voor het raadplegen van gegevens uit het register moeten de kans op misbruik verkleinen.

Inzage in aantal raadplegingen
Een andere maatregel geeft u inzage in het aantal keren dat uw gegevens zijn verstrekt. Hiervan worden uitgezonderd de raadplegingen door de Financiële inlichtingen eenheid (FIU-Nederland) en de bevoegde autoriteiten. U krijgt geen informatie over de identiteit van de raadpleger. Dat mag niet in verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).