Startpunten voor de ondernemer 2021

Begin 2021 goed, met de startpunten voor de ondernemer. Deze staat boordevol handige tips en attentiepunten voor dit jaar.

Inhoudsopgave

Opvolger Wet DBA laat op zich wachten
Langer uitstel van betaling aanvragen en verlengen
Verruimde deblokkering g-rekening verlengd
Zelfstandigenaftrek sneller en verder afgebouwd
Minder kostenaftrek
Meer duidelijkheid over KIA
Doe tijdig opgave uitbetaalde bedragen aan derden
Langer nultarief voor mondkapjes
Denk aan de btw-deadlines bij onroerende zaken
Tozo 3.0 zonder vermogenstoets
Afbouw TVL uitgesteld
Verlaagd tarief voor online sportlessen
Saneer uw schulden en voorkom een faillissement
Maak tijdig gebruik van POP3-subsidie jonge agrariërs
Verlengde financieringsopties

Opvolger Wet DBA laat op zich wachten

Begin vorig jaar berichtten wij u over de kabinetsplannen met betrekking tot de opvolger van de Wet DBA. Na een flinke hoeveelheid kritiek die zich vooral richtte op de enorme toename van de administratieve verplichtingen, is van die plannen uiteindelijk alleen het voornemen van de webmodule overeind gebleven. De pilot van deze webmodule voor zzp’ers is op 11 januari jl. gestart en zal in ieder geval zes maanden duren. De pilot is vooral bedoeld als een voorlichtingsinstrument. Opdrachtgevers krijgen tijdens de pilotfase geen zekerheid over de status van de arbeidsrelatie. Dit betekent dat er 5 jaar na afschaffing van de VAR nog steeds geen nieuwe regeling is.

Webmodule
Hoe werkt de webmodule? Opdrachtgevers kunnen de webmodule gebruiken om te bepalen of – gelet op de huidige wet- en regelgeving en rechtspraak – een opdrachtnemer al dan niet in dienstbetrekking werkt. Ook kan de opdrachtgever bekijken of de overeenkomst wellicht anders vorm kan worden gegeven. De opdrachtgever vult de uitgebreide vragenlijst anoniem in. Dit betekent dat niet bekend is wie de webmodule heeft ingevuld. Ook worden geen privacygevoelige gegevens (zoals het IP-adres) geregistreerd en/of opgeslagen.

Uitkomsten vragenlijst
De standaardvragenlijst omvat 36 vragen. Aan de antwoorden van de opdrachtgever worden (straf)punten toegekend. De volgende uitkomsten zijn mogelijk:

  • 0 t/m 44 punten: opdrachtgeversverklaring; de opdracht kan buiten dienstbetrekking worden verricht (bijvoorbeeld door een zzp’er).
  • 45 t/m 69 punten: indicatie dienstbetrekking; er zijn sterke aanwijzingen dat er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking.
  • 70 punten of meer: geen oordeel mogelijk; op grond van de gegeven antwoorden is niet duidelijk of er sprake is van werken in of buiten dienstbetrekking.

Er is inmiddels ook een vragenlijst voor aanneming van werk. De vragenlijst voor tussenkomst waarbij drie partijen zijn betrokken, was op het moment van het schrijven van deze bijdrage nog in ontwikkeling.

Handhaving uitgesteld tot 1 oktober 2021
Na afloop van de pilot van de webmodule beslist het kabinet wanneer de handhaving weer (gefaseerd) wordt opgestart. Dat zal echter niet eerder zijn dan 1 oktober 2021. De Belastingdienst en de Inspectie SZW houden wél toezicht. Zij leggen wel degelijk bedrijfsbezoeken af, geven voorlichting en doen boekenonderzoeken. De Belastingdienst kan gedurende dit handhavingsbeleid alleen correcties en/of boetes opleggen als er sprake is van kwaadwillendheid, of indien aanwijzingen niet binnen een redelijke termijn zijn opgevolgd. De Belastingdienst moet ook aantonen dat er niet wordt gewerkt conform een modelovereenkomst en dat er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking.

Langer uitstel van betaling aanvragen en verlengen

U kunt ook na 31 december 2020 nog voor het eerst uitstel van betaling of verlenging van het uitstel aanvragen wegens de voortdurende coronacrisis. De termijn hiervoor is namelijk verlengd tot 1 april 2021. Hebt u vorig jaar al verlenging van eerder verkregen uitstel gekregen, dan loopt het uitstel automatisch door tot 1 april 2021. U hoeft daarna niet direct te beginnen met terugbetalen van uw belastingschuld. De ingangsdatum van de betalingsregeling van 36 maanden blijft staan op 1 juli 2021. Hierover krijgt u in het voorjaar een brief van de Belastingdienst.

Let op
Als u bijzonder uitstel van betaling hebt aangevraagd, moet u wel op tijd aangifte blijven doen!

Verruimde deblokkering g-rekening verlengd

Zendt of leent u personeel uit of detacheert u personeel en maakt u gebruik van een g-rekening, dan kunt u de Belastingdienst verzoeken om deze g-rekening te deblokkeren. Dit kan onder normale omstandigheden alleen voor overschotten op de g-rekening. Maar er wordt tijdelijk een uitzondering gemaakt voor ondernemers die geraakt zijn door de coronacrisis, zoals bouwondernemers en de uitzendbranche. In dat geval kunnen ook bedragen worden vrijgegeven die zijn gereserveerd voor de loonheffing en btw, waarvoor bijzonder uitstel van betaling is verleend. Dit blijft mogelijk tot uiterlijk 1 april 2021.

Zelfstandigenaftrek sneller en verder afgebouwd

De zelfstandigenaftrek (in 2021 maximaal € 6.670) wordt verder en sneller afgebouwd dan eerder was bepaald. De afbouw vindt nu plaats met stappen van € 360 per jaar tot en met 2027 en met € 390 in 2028. Daarna daalt de aftrek met € 110 per jaar, zodat de aftrek uiteindelijk in 2036 nog maximaal € 3.240 bedraagt.

U komt in beginsel voor deze aftrek in aanmerking als u:

  • jonger bent dan de AOW-gerechtigde leeftijd én
  • tenminste 1.225 uren én
  • 50% van uw totale arbeidstijd aan werkzaamheden voor uw onderneming besteedt.

Heeft u aan het begin van het kalenderjaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en voldoet u aan het urencriterium, dan heeft u recht op 50% van de aftrek.

Tip
Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek moet u aannemelijk kunnen maken dat u aan het urencriterium heeft voldaan. Zorg dus dat u een urenspecificatie bijhoudt van uw werkzaamheden voor uw onderneming. De rechter heeft al meerdere keren een achteraf (bijvoorbeeld aan de hand van een agenda) opgemaakte urenspecificatie afgewezen. Regelmatig bijhouden is dus beter.

Minder kostenaftrek

De ondernemersaftrek wordt in 2021 verder beperkt als uw inkomen in de hoogste belastingschijf wordt belast. Tot de ondernemersaftrek worden gerekend: de zelfstandigenaftrek, de aftrek speur- en ontwikkelingswerk, de meewerkaftrek, de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, de stakingsaftrek, de mkb-winstvrijstelling en de tbs-vrijstelling. Al deze aftrekposten zijn nu nog maar aftrekbaar tegen 43%. In 2019 was dat nog 51,75%! Jaarlijks vermindert de aftrek met 3%, totdat in 2023 al deze aftrekposten nog slechts aftrekbaar zijn tegen het tarief van de eerste schijf van 37,05%.

Meer duidelijkheid over KIA

Als u investeert in uw bedrijf, kunt u gebruikmaken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De KIA is – naast afschrijvingen – een extra aftrek op de winst. U kunt de KIA claimen als u op jaarbasis tussen € 2.400 en € 328.721 (2021) investeert in bedrijfsmiddelen. Bij ondernemers met meerdere ondernemingen en bij samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld een vennootschap onder firma (VOF) of maatschap) levert de berekening van de KIA regelmatig discussie op met de Belastingdienst. Om geschillen hierover te voorkomen is de KIA verduidelijkt.

KIA bij meerdere ondernemingen
Bent u ondernemer en heeft u meerdere ondernemingen, dan bepaalt u de KIA per onderneming op basis van de investeringen die u per onderneming heeft gedaan. U moet hiervoor dus niet alle investeringen van al uw ondernemingen samentellen.

KIA bij samenwerkingsverband
Bent u een ondernemer die deelneemt aan een samenwerkingsverband, dan is het volgende voor u van belang. Geven uw investeringen samen met de investeringen van de andere deelnemers aan het samenwerkingsverband recht op het maximumbedrag van de KIA (in 2021: 16.568), dan heeft u slechts recht op een evenredig deel van het maximumbedrag aan KIA voor uw aandeel in het totaal van de investeringen.

Doe tijdig opgave uitbetaalde bedragen aan derden

Heeft u in 2020 bedragen uitbetaald aan derden die geen werknemer of ondernemer zijn? Denk er dan aan dat u hiervan uiterlijk 31 januari 2021 opgave doet bij de Belastingdienst. Er wordt geen uitstel verleend. U kunt de gegevens over de aan derden uitbetaalde bedragen (de zogenoemde IB 47-opgave) digitaal aanleveren bij de Belastingdienst via het gegevensportaal.

Let op
Er is een wijziging op komst die verandering brengt in de wijze waarop u aan de Belastingdienst opgave moet doen van de aan derden betaalde bedragen. Die wijziging gaat gelden voor bedragen die u in 2021 uitbetaalt aan derden, waarvan u begin 2022 opgave moet doen.

Langer nultarief voor mondkapjes

Reizigers zijn verplicht om niet-medische mondkapjes te dragen in het openbaar vervoer. Sinds 25 mei 2020 is het nultarief van toepassing op de levering van mondkapjes. Dit geldt zowel voor medische als niet-medische mondkapjes. Door het nultarief toe te passen in plaats van een vrijstelling, kunt u als ondernemer/leverancier van mondkapjes de btw die u bij de inkoop moet betalen in vooraftrek brengen. Het kabinet heeft besloten om dit beleid in elk geval tot 1 april 2021 voort te zetten. Daarnaast geldt het nultarief tot 1 april 2021 ook voor de COVID-19-vaccins en -testkits.

Denk aan de btw-deadlines bij onroerende zaken

Heeft u bij de koop of verkoop van een onroerende zaak ervoor gekozen om btw-belast te leveren? In dat geval moet de koper binnen vier weken na afloop van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarin het pand aan hem/haar is geleverd, een schriftelijke verklaring uitreiken aan de verkoper en de Belastingdienst. Daaruit moet blijken dat de koper het pand in beide jaren ook feitelijk voor 90% (soms 70%) of meer voor belaste prestaties heeft gebruikt. Bij een belaste levering in 2019 moet dat dus uiterlijk gebeuren vóór 29 januari 2021.

Belaste verhuur
Bij belaste verhuur van een onroerende zaak moet de huurder die niet meer aan het 90%- (soms 70%-)criterium voldoet, dit melden bij de verhuurder en bij de Belastingdienst binnen vier weken na afloop van het jaar.

Tozo 3.0 zonder vermogenstoets

De coronacrisis duurt voort en daarom kunt u nog tot 1 juli 2021 gebruikmaken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 3.0), mits u aan de voorwaarden voldoet. Tozo 3.0 bestaat – net als Tozo 1.0 en Tozo 2.0 – uit een inkomensaanvulling tot het sociaal minimum en/of een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157 tegen een rente van 2%. U kunt Tozo 3.0 aanvragen bij uw woongemeente. Voor de maanden oktober 2020 tot en met maart 2021 kunt u de inkomensaanvulling aanvragen zonder dat er een beperkte vermogenstoets wordt uitgevoerd. Daarnaast worden zelfstandige ondernemers begeleid om zich te oriënteren op een ander toekomstperspectief. Gemeenten zullen samen met ondernemers inventariseren of er extra hulp nodig is in de zin van coaching, bij- of omscholing.

Later aflossen en langer terugbetalen
Hebt u gebruik gemaakt van de Tozo-lening, dan hoeft u nog niet af te lossen op deze lening. De aflossingsdatum is namelijk verschoven naar 1 juli 2021. Ook is tot deze datum de renteopbouw stilgezet. Bovendien krijgt u drie en een half jaar – in plaats van drie jaar – de tijd om de lening af te lossen.

Afbouw TVL uitgesteld

U kunt tot 1 juli 2021 nog gebruikmaken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), mits u aan de voorwaarden voldoet. Deze regeling zou in 2021 worden afgebouwd, maar eind vorig jaar is daar toch van afgezien. U komt daardoor net als in het laatste kwartaal van 2020 ook in het eerste kwartaal van dit jaar voor de TVL in aanmerking als u een omzetverlies heeft van ten minste 30%.

Daarnaast is er een nieuw subsidiepercentage die afhankelijk is van de omzetderving. Dit percentage bedraagt tussen de 50% bij een omzetderving van 30% en 70% bij een omzetderving van 100%. Deze verruiming geldt voor het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021. De verbreding van de SBI-codes voor de TVL blijft ook in het eerste kwartaal van 2021. Dat betekent dat bijvoorbeeld toeleveranciers van restaurants ook in aanmerking komen voor de TVL.

Aanvragen
Heeft u al TVL aangevraagd voor de periode 1 oktober tot en met 31 december 2020 (Q4), dan hoeft u niets te doen. U hoeft dus geen extra aanvraag te doen. De RVO past het hogere subsidiepercentage automatisch aan en doet een extra betaling, zodra de verhoging in het systeem is ingeregeld. Wilt u nog TVL aanvragen? Dat kan voor de periode 1 oktober tot en met 31 december 2020 (Q4) nog tot en met 29 januari 2021. U kunt dan TVL aanvragen op basis van het eerdere subsidiepercentage (50%). Uw aanvraag wordt vervolgens automatisch aangepast als de verhoging in het systeem is ingericht. Aanvragen voor de periode 1 oktober t/m 31 december 2020 dient u in bij de RVO met eHerkenning niveau 1 (of hoger) of uw DigiD. U kunt de aanvraag ook uitbesteden aan uw adviseur, mits u hem of haar daartoe hebt gemachtigd met een ketenmachtiging.

HVA-opslag
Bent u horecaondernemer? U komt dan ook in aanmerking voor een belastingvrije aanvulling op de TVL: de opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA-opslag). Deze extra tegemoetkoming bedraagt 2,8% van uw omzetverlies tot een maximum van € 20.160. Hiermee kunt u de kosten bestrijden voor de aangelegde voorraden die u door de verplichte sluiting niet meer kunt gebruiken. Daarnaast is de tegemoetkoming bedoeld voor mogelijke investeringen die u hebt gedaan om in de winter te kunnen voldoen aan de RIVM-regels. Denk bijvoorbeeld aan het overkappen van uw terras. De HVA-opslag hoeft niet apart te worden aangevraagd. De opslag wordt namelijk ambtshalve verleend. Het is nog niet duidelijk hoe de verandering van het TVL-subsidiepercentage invloed heeft op de HVA-opslag. Dit wordt nog uitgewerkt en later bekendgemaakt.

Extra vergoeding voor seizoensgevoelige voorraden
Bent u ondernemer in de non-foodsector en hebt u voorraden ingekocht die u na de lockdown (voorlopig 9 februari 2021) niet meer kunt verkopen of die in waarde zijn verminderd? In dat geval kunt u een eenmalige voorraadvergoeding krijgen: de Opslag Voorraad Gesloten Detailhandel. De opzet van deze regeling is gelijk aan de belastingvrije HVA-opslag voor de horecaondernemers en komt ook bovenop op de TVL.

Extra hulp voor evenementensector
Drijft u een seizoensgebonden onderneming in de evenementenindustrie dan kunt u binnenkort gebruikmaken van de evenementenbranchemodule binnen de TVL. De tegemoetkoming bedraagt 33,3% van de subsidie die u ontving vanuit de TVL 1.0 (juni tot en met september 2020), met een minimum van € 750 en maximaal € 16.650. De regeling is bedoeld voor organisatoren en toeleveranciers van publieke evenementen waaronder ook vallen kermissen, sportevenementen, festivals, congressen en beurzen. U kunt van de module gebruikmaken als u in aanmerking bent gekomen voor TVL 1.0, maar niet in aanmerking komt voor de TVL in het vierde kwartaal van 2020 vanwege te lage referentieomzet in het vierde kwartaal van 2019.

U moet voor minimaal 50% van uw omzet in het tweede en derde kwartaal van 2019 afhankelijk zijn geweest van evenementen georganiseerd in diezelfde periode in 2019. Hoe u dat moet aantonen is nog niet bekend. Er zal geen afbakening op basis van SBI-codes worden gemaakt om te bepalen of u in aanmerking komt. Ook volgt nog nadere informatie over de aanvraagprocedure.

Verlaagd tarief voor online sportlessen

Hebt u een sportschool, dan heeft u sinds de tweede lockdown uw deuren weer moeten sluiten. Tijdens de eerste verplichte sluiting in 2020 mocht u tijdelijk het verlaagd btw-tarief toepassen op de vergoeding voor de online sportlessen die u aanbood. Deze maatregel geldt ook tijdens de tweede lockdown. U mag het 9%-tarief toepassen zolang de lockdown nog voortduurt.

Saneer uw schulden en voorkom een faillissement

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. Deze nieuwe wet helpt u om een akkoord met schuldeisers (en aandeelhouders) tot stand te brengen. Hierdoor worden uw schulden gesaneerd en kan een faillissement worden voorkomen. Als u van deze wet gebruik wilt maken, is het belangrijk dat u daarbij de juiste procedure volgt. Ten eerste treedt u in de voorbereidende fase in overleg met uw schuldeisers, zoals uw bank, verhuurder, leveranciers en aandeelhouders om afspraken te maken over zaken zoals uitstel van betaling, kwijtschelding van schulden of verlaging van huur. Deze afspraken legt u vast in een conceptakkoord, waarbij de betrokken schuldeisers en aandeelhouders in verschillende klassen moeten worden ondergebracht op basis van hun rechtspositie en de verschillende afspraken die u met hen wilt maken. Daarna moet het conceptakkoord worden voorgelegd aan alle schuldeisers en aandeelhouders. Zij zullen hierover stemmen en (hopelijk) een akkoord geven. Vervolgens kan het akkoord ter goedkeuring (homologatie) worden voorgelegd aan de rechter.

Maak tijdig gebruik van POP3-subsidie jonge agrariërs

Bent u agrariër en jonger dan 41 jaar en wilt u investeren in verduurzaming van uw landbouwbedrijf? U kunt dan subsidie krijgen tot maximaal € 20.000 voor 30% van uw investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen die voorkomen op een investeringslijst. De aanvragen voor subsidie worden gerangschikt op basis van hun bijdrage aan de verduurzaming. De investeringen die het meest bijdragen komen het eerst voor de subsidie in aanmerking. De subsidie wordt verleend door de provincies. Daardoor kunnen de investeringslijsten per provincie verschillen. Aanvragen kunt u nog tot en met 12 februari 2021 indienen bij de RVO. Zodra de subsidie is toegewezen, kunt u de investering doen.

Verlengde financieringsopties

Eind vorig jaar zijn veel financieringsmogelijkheden voor ondernemers verlengd. We noemen hierna enkele opties, waarvan u gebruik zou kunnen maken. Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Neem contact op met uw financieel adviseur om te beoordelen welke mogelijkheden het beste bij uw situatie passen.

Klein Krediet Corona (KKC)
De overheid staat met deze garantieregeling (KKC) voor 95% borg voor de leningen van financiers aan in Nederland gevestigde MKB-bedrijven die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • omzet vanaf € 50.000;
  • die voldoende winstgevend zijn geweest voor de coronacrisis;
  • en op 1 januari 2019 ingeschreven waren bij de Kamer van Koophandel.

De financiers die de KKC aanbieden mogen hiervoor maximaal 4% van het kredietbedrag aan kosten aan u in rekening brengen. U betaalt daarnaast eenmalig 2% premie aan de overheid. De maximale looptijd is 5 jaar. U kunt nog tot 1 juli 2021 van de KKC gebruikmaken.

Credits
Credits is een microkredietfaciliteit van maximaal € 25.000 om de coronacrisis te overbruggen. De looptijd is maximaal 4 jaar, waarbij u tijdens de eerste zes maanden niet hoeft af te lossen. De rente bedraagt in het eerste jaar 2%, daarna 5,75%. U kunt na het eerste jaar boetevrij aflossen.

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
Heeft uw bedrijf een gezond toekomstperspectief, maar bent u door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen gekomen? U kunt dan tijdelijk onder gunstiger voorwaarden gebruikmaken van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). Deze regeling is tijdelijk verruimd om financiering voor ondernemers toegankelijker te maken. Zo is de looptijd verruimd naar 4 jaar. Ook is de toegang laagdrempeliger gemaakt doordat behalve via een liquiditeitsprognose ook via een omzettoets toegang kan worden verkregen tot de BMKB. Het premiepercentage van de BMKB bedraagt 2% en het budget € 1,5 miljard.