Startpunten voor de ondernemer 2022

Een goed begin is het halve werk, met de startpunten voor de ondernemer. Deze staat boordevol handige tips en attentiepunten voor dit jaar.

Inhoudsopgave

Uitstel van betaling maar wel tijdig aangifte doen
Zelfstandigenaftrek verder afgebouwd
Minder ondernemersaftrek
Invorderingsrente later stapsgewijs omhoog
Doe tijdig opgave uitbetaalde bedragen aan derden
eHerkenning voor je btw-aangiften
Denk aan de btw-deadlines bij onroerende zaken
Meer subsidie voor emissieloze bestel- en bedrijfsauto’s
Meer MIA in 2022
Tijdig TVL Q4 2021 aanvragen
Ook TVL Q1 2022
OVK-subsidie voor land- of tuinbouw verlengd
Start rente en aflossing Tozo-lening
Langer vereenvoudigde Bbz
Meld achterstallige betalingen
Coronasteun andere sectoren
Energielabel C wordt must voor kantoorpanden
Handelsregister schermt woonadressen af

Uitstel van betaling maar wel tijdig aangifte doen

Sinds eind november vorig jaar zijn er weer strengere coronamaatregelen van kracht. Daarom is toen ook de coronasteun weer uitgebreid. Een van de steunmaatregelen betreft het bijzonder uitstel van betaling. Als je toen al bijzonder uitstel van betaling had, dan werd dat automatisch tot 31 december 2021 verlengd voor belastingen, waarvan de uiterste betaaldatum verstrijkt voor 1 februari 2022. Je hoefde daarvoor geen actie te ondernemen. Had je nog geen uitstel aangevraagd of had je toen alle schulden al afgelost, maar kwam je door de strengere coronamaatregelen toch weer in betalingsproblemen, dan kon je opnieuw bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor belastingen over het vierde kwartaal van 2021. Omdat het bijzonder uitstel belastingen betreft, waarvan de uiterste betaaldatum voor 1 februari 2022 verstrijkt, geldt dit dus ook voor bijvoorbeeld de laatste kwartaal- of maandaangiften 2021 voor de btw en de loonheffing.

Wel aangifte doen!

De btw-aangifte en loonaangifte over het laatste tijdvak van 2021 moet je wel uiterlijk 31 januari 2022 bij de Belastingdienst hebben ingediend. Maar je hoeft de verschuldigde belasting door het bijzonder uitstel van betaling dan nog niet te betalen. De belastingschuld wordt namelijk opgeteld bij de belastingschuld die je vanaf 1 oktober 2022 moet gaan aflossen op grond van de betalingsregeling. Die regeling houdt in dat je vanaf 1 oktober a.s. in zestig maanden (dus uiterlijk tot 1 oktober 2027) jouw belastingschulden moet afbetalen aan de Belastingdienst.

Let op
Deze maand maakt het kabinet bekend of verder uitstel wordt verleend. Houd de berichtgeving hierover in de gaten.

Zelfstandigenaftrek verder afgebouwd

De zelfstandigenaftrek bedraagt in 2022 nog maximaal € 6.310 (in 2021 maximaal € 6.670). De afbouw vindt plaats in stappen van € 360 per jaar tot en met 2027 en met € 390 in 2028. Daarna daalt de aftrek met € 110 per jaar, zodat de aftrek uiteindelijk in 2036 nog maximaal € 3.240 bedraagt. Je komt in beginsel voor deze aftrek in aanmerking als je:

  • jonger bent dan de AOW-gerechtigde leeftijd én
  • tenminste 1.225 uren én
  • 50% van je totale arbeidstijd aan werkzaamheden voor jouw onderneming besteedt.

Heb je aan het begin van het kalenderjaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en voldoe je aan het urencriterium, dan heb je recht op 50% van de aftrek.

Tip
Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek moet je aannemelijk kunnen maken dat je aan het urencriterium hebt voldaan. Zorg dus dat je regelmatig een urenspecificatie bijhoudt van de werkzaamheden voor jouw onderneming.

Minder ondernemersaftrek

De ondernemersaftrek is ook in 2022 verder beperkt als je inkomen in de hoogste belastingschijf wordt belast. Tot de ondernemersaftrek worden gerekend: de zelfstandigenaftrek, de aftrek speur- en ontwikkelingswerk, de meewerkaftrek, de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, de stakingsaftrek, de mkb-winstvrijstelling en de tbs-vrijstelling. Al deze aftrekposten zijn nu nog maar aftrekbaar tegen 40%. In 2019 was dat nog 51,75%! Jaarlijks vermindert de aftrek met 3%, totdat in 2023 al deze aftrekposten nog slechts aftrekbaar zijn tegen het tarief van de eerste schijf van 37,05%.

Invorderingsrente later stapsgewijs omhoog

De invorderingsrente zou met ingang van 1 januari 2022 stapsgewijs worden verhoogd van 0,01% naar 1%. Vanwege de beperkende coronamaatregelen is besloten om deze verhoging uit te stellen tot 1 juli 2022. Daarna wordt de invorderingsrente per half jaar stapsgewijs verhoogd met 1% tot en met 1 januari 2024. Op 1 juli 2022 gaat deze rente dus naar 1%, met ingang van 1 januari 2023 naar 2% en per 1 juli 2023 naar 3%. Met ingang van 1 januari 2024 is de invorderingsrente weer op het oude niveau van 4%.

Tip
De stapsgewijze verhoging van de invorderingsrente moet jou prikkelen om eerder te starten met het terugbetalen van je belastingschuld. Hoe later je daarmee begint des te meer invorderingsrente je zult moeten betalen. Dus als je financiële situatie het enigszins toelaat, begin dan met terugbetalen.

Doe tijdig opgave uitbetaalde bedragen aan derden

Heb je in 2021 bedragen uitbetaald aan derden die geen werknemer of ondernemer zijn? Denk er dan aan dat je hiervan uiterlijk 31 januari 2022 opgave doet bij de Belastingdienst. Er wordt geen uitstel verleend. Je kunt de gegevens over de aan derden uitbetaalde bedragen (de zogenoemde IB 47-opgave) digitaal aanleveren bij de Belastingdienst via het gegevensportaal: gegevensportaal.belastingdienst.nl. Je vermeldt daarin geen BSN.

Nieuwe renseigneringsplicht
Sinds 1 januari 2022 kan de Belastingdienst ook gegevens uitvragen via het IB-47 formulier mét BSN over betalingen aan niet-werknemers. Het gaat vooral om betalingen die doorgaans tot het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden behoren. Uitgezonderd zijn betalingen aan werknemers, artiesten, beroepssporters, vrijwilligers en personen die een btw-factuur hebben uitgereikt. Naast de BSN betreffen de gegevens – net als bij de IB-47 zonder BSN – de naam, het adres en de geboortedatum van de ontvanger van de betalingen en de in het kalenderjaar betaalde bedragen. Ook kostenvergoedingen moet je vermelden.

Ook deze gegevens en inlichtingen moet je jaarlijks uiterlijk verstrekken op 31 januari na afloop van het kalenderjaar, waarop deze informatie betrekking heeft. Dit betekent dat deze nieuwe regeling feitelijk in 2023 ingaat.

eHerkenning voor je btw-aangiften

Je kunt sinds 1 januari 2022 geen btw-aangifte meer doen via het oude ondernemersportaal. Je moet dit doen via het nieuwe portaal ‘Mijn Belastingdienst Zakelijk’. Maar let op: je kunt hier alleen op inloggen als je eHerkenning niveau 3 hebt. Informatie hierover kun je vinden op eHerkenning.nl. Heb je nog geen eHerkenning niveau 3 en wil je zelf btw-aangiften blijven doen? Neem dan contact op met jouw eHerkenningleverancier om de eHerkenning te verhogen. Heb je helemaal nog geen eHerkenning? In dat geval kun je dit bij een eHerkenningleverancier aanvragen. De levertijd bedraagt enkele werkdagen. Zorg dat je alle documenten en handtekeningen juist en volledig aanlevert. Dit verkort de levertijd.

Wil je de btw-aangiften vanaf 2022 laten indienen via de software van je belastingadviseur? Dan heb je zelf geen eHerkenning nodig, maar je moet dan wel je adviseur machtigen om namens jou met eHerkkening btw-aangiften te doen.

Denk aan de btw-deadlines bij onroerende zaken

Heb je bij de koop of verkoop van een onroerende zaak ervoor gekozen om btw-belast te leveren? In dat geval moet de koper binnen vier weken na afloop van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarin het pand aan hem/haar is geleverd, een schriftelijke verklaring uitreiken aan de verkoper en de Belastingdienst. Daaruit moet blijken dat de koper het pand in beide jaren ook feitelijk voor 90% (soms 70%) of meer voor belaste prestaties heeft gebruikt. Bij een belaste levering in 2020 moet dat dus uiterlijk gebeuren vóór 29 januari 2022.

Belaste verhuur

Bij belaste verhuur van een onroerende zaak moet de huurder die niet meer aan het 90%- (soms 70%-)criterium voldoet, dit melden bij de verhuurder en bij de Belastingdienst binnen vier weken na afloop van het jaar.

Meer subsidie voor emissieloze bestel- en bedrijfsauto’s

Dit jaar is het nog interessanter om te investeren in nieuwe emissieloze bestel- of bedrijfsauto’s. In het kader van de aanpak van de klimaatverandering is namelijk meer budget vrijgemaakt voor de Subsidieregeling Emissieloze bedrijfsauto’s (SEBA). Je kunt tijdelijk (tot en met 2025) subsidie krijgen voor de aanschaf of financial lease van een nieuwe emissieloze bedrijfsauto. De subsidie bedraagt 10% van de netto catalogusprijs (voertuigcategorie N1) of 10% van de verkoopprijs uit de overeenkomst zonder btw (voertuigcategorie N2 tot en met een gewicht van 4.250 kg). Ben je een kleine ondernemer of een non-profitinstelling, dan bedraagt het subsidiepercentage 12%. De netto catalogusprijs (N1) of de verkoopprijs (N2) moet minimaal € 20.000 zijn. Het subsidiebedrag is gemaximeerd op € 5.000 per bedrijfs- of bestelauto.

Aanvragen bij RVO

De subsidie vraag je aan bij RVO.nl. Dat kan alleen als je de nieuwe bedrijfsauto nog niet hebt gekocht. Je moet wel in het bezit zijn van een niet-bindende koop- of leaseovereenkomst. Vervolgens krijg je van de RVO een brief waarin staat dat je subsidie krijgt (de ‘verleningsbeschikking’). Daarna moet de auto binnen zeven maanden aan jou worden geleverd. Nadat de auto aan jou is geleverd en op kenteken staat, doe je bij de RVO de aanvraag voor uitbetaling van de subsidie.

Verplichtingen

De bedrijfsauto moet onafgebroken 3 jaar op jouw naam (als subsidieontvanger) staan. De RDW controleert periodiek of je aan deze eis voldoet. Bewaar daarom de koop- of financial leaseovereenkomst goed tot 3 jaar na de datum van de tenaamstelling van de bedrijfsauto. Verkoop je de bedrijfsauto binnen de 3-jaarstermijn, dan moet je dit bij de RVO melden en (mogelijk) een deel van de subsidie terugbetalen.

Ook MIA

Je komt voor de aanschaf van nieuwe emissieloze bedrijfsauto’s – naast de subsidie – mogelijk ook in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Dat is het geval als je investeert in een elektrisch aangedreven voertuig dat op de Milieulijst staat (code G 3101). Zodra de overeenkomst definitief is gemaakt, vraag je de MIA binnen 3 maanden aan. De MIA komt niet in mindering op het subsidiebedrag. Maar let op, de subsidie vermindert wel de grondslag voor de MIA.

Tip
Ook voor een oplaadpunt kun je MIA claimen.

Meer MIA in 2022

Investeer je in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? In dat geval kun je milieu-investeringsaftrek (MIA) krijgen als het bedrijfsmiddel op de Milieulijst staat. Je mag dan een bepaald percentage van de investeringskosten aftrekken van je winst. De percentages in de MIA lopen op afhankelijk van de investering die je doet. Deze percentages zijn in 2022 verhoogd naar respectievelijk 27%, 36% en 45%. In 2021 bedroegen deze percentages 13,5%, 27% en 36%. Combineer je de MIA met de Willekeurige afschrijving voor milieu-investeringen (Vamil), dan kan het netto belastingvoordeel oplopen tot ruim 14% van het investeringsbedrag.

Tijdig TVL Q4 2021 aanvragen

Sinds er weer beperkende coronamaatregelen gelden, is ook de coronasteun weer opgepakt. Een van de coronasteunmaatregelen is de TVL Q4 2021, waarmee je een tegemoetkoming kunt krijgen voor de vaste lasten. De maximale subsidiebedragen zijn € 550.000 voor mkb-ondernemingen en € 600.000 voor niet mkb-ondernemingen. Het subsidiepercentage is 100%. Heb je in het vierde kwartaal minimaal 20% omzetverlies ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020 en voldoe je aan de overige voorwaarden? Dan kun je TVL-subsidie aanvragen bij de RVO. Je kunt ook van de TVL Q4 gebruikmaken als je in vorige kwartalen geen gebruik hebt gemaakt van de TVL-regeling. Het aanvraagloket is tot en met 28 januari 2022 open.

Ook TVL Q1 2022

Je kunt ook voor het eerste kwartaal van 2022 (Q1, januari tot en met maart) TVL krijgen. De regeling is gelijk aan de TVL Q4 2021. Maar om in aanmerking te komen voor TVL Q1 2022 moet jouw bedrijf minimaal 30% omzetverlies lijden in het eerste kwartaal van 2022. De verlaging van 30% naar 20% in TVL Q4 2021 was eenmalig. Het subsidiepercentage blijft 100% en ook de subsidiebedragen blijven gelijk: € 550.000 voor mkb-bedrijven en € 600.000 voor niet-mkb-bedrijven. Het is nog niet bekend wanneer het aanvraagloket opengaat.

OVK-subsidie voor land- of tuinbouw verlengd

Een andere coronasteunmaatregel is de Subsidie ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw (OVK). Ook deze regeling is verlengd, zodat je hiervan ook gebruik kunt maken in het vierde kwartaal van 2021 (OVK Q4 2021) en in het eerste kwartaal van 2022 (OVK Q1 2022). De regeling is een aanvulling op de TVL. Ben je land- of tuinbouwer en heb je de maximale TVL (€ 290.000) aangevraagd of heeft de RVO je de maximale TVL toegezegd? Dan kan het zijn dat die maximale steun niet toereikend is om je vaste kosten te betalen. Je kunt dan OVK-subsidie aanvragen. Je moet voldoen aan de voorwaarden voor de TVL. Heb je een mkb-bedrijf (tot 250 medewerkers)? Dan krijg je 70% van de ongedekte vaste lasten vergoed met een maximum van € 550.000. Heb je een bedrijf met meer dan 250 medewerkers? In dat geval bedraagt het maximum € 600.000. Het is nog niet bekend wanneer het aanvraagloket voor OVK Q4 2021 en OVK Q1 2022 precies opengaat. Dit wordt op de site van de RVO bekendgemaakt. Houd deze dus in de gaten!

Start rente en aflossing Tozo-lening

Heb je gebruik gemaakt van de Tozo-lening van maximaal € 10.157 bij jouw gemeente? Dan hoefde je tot 1 januari 2022 nog niet af te lossen op deze lening. Ook werd tot die datum nog geen rente (2%) in rekening gebracht. Sinds 1 januari 2022 is de aflossingstermijn voor de Tozo-lening gestart. Ook de renteteller is gaan lopen. Je hebt vijf jaar de tijd om de lening af te lossen vanaf het moment van verstrekking. Kan je de lening niet aflossen, neem dan contact op met jouw gemeente voor overleg. Mogelijk kom je in aanmerking voor uitstel van betaling.

Langer vereenvoudigde Bbz

Sinds het beëindigen van de Tozo-regeling eind september 2021 kun je bij jouw gemeente terecht voor inkomensondersteuning op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). De Bbz is tijdelijk vereenvoudigd om de overstap van Tozo naar Bbz te vergemakkelijken. Deze vereenvoudigde Bbz zou eind 2021 eindigen, maar is uiteindelijk toch verlengd tot 1 april 2022. De vereenvoudigde Bbz kent – net als de Tozo – geen vermogenstoets en ook het bedrag wordt ‘om niet’ uitbetaald en niet als een voorlopige lening. In tegenstelling tot de Tozo kent de vereenvoudigde Bbz wel een levensvatbaarheidstoets van de onderneming en de kostendelersnorm. De Bbz-uitkering kan met terugwerkende kracht (maximaal twee maanden, maar niet verder terug dan 1 januari 2022) worden aangevraagd. Het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering wordt per kalendermaand vastgesteld in plaats van per boekjaar.

Meld achterstallige betalingen

Lever je als mkb-ondernemer aan grote ondernemingen die te laat betalen? Je kunt dit anoniem melden bij het Meldpunt achterstallige betalingen dat nog tot en met 26 januari openstaat. Op grond van de uitkomsten wordt bepaald of het instellen van een permanente toezichthouder nuttig is.

Verandering op komst

Inmiddels is vorig jaar een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend, waarin de betaaltermijn van grote ondernemingen aan mkb-ondernemers wordt beperkt. Grote ondernemingen kunnen in de toekomst ten hoogste nog een betaaltermijn van 30 dagen afspreken in hun handelsrelatie met mkb-ondernemingen. Nu kunnen zij nog een betalingstermijn van 60 dagen afspreken. De verkorting van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen wordt – één jaar na het tijdstip waarop de wet in werking treedt – van toepassing op overeenkomsten die op dat tijdstip bestaan.

Coronasteun andere sectoren

Ook in andere sectoren is de coronasteun verlengd en/of uitgebreid. Zo zijn de garantieregeling evenementen (TRSEC) en de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) verlengd tot en met het derde kwartaal van 2022. De regelingen keren uit als een evenement geen doorgang kan vinden door een verbod op grond van de coronamaatregelen. Het subsidiepercentage bedraagt 90% in het eerste kwartaal en 80% in het tweede en derde kwartaal. Voor het eigen risico (10% in het eerste kwartaal en 20% in het tweede kwartaal) kan een lening worden afgesloten. Daarvoor geldt een terugbetalingsverplichting met een rente van 2% per jaar.
Het streven blijft om maximaal drie weken van tevoren duidelijkheid te geven over het wel of niet doorgaan van evenementen. De details van de regelingen worden nog nader uitgewerkt en op een later moment bekendgemaakt.

De cultuursector

De culturele en creatieve sector krijgt deze maand € 59,5 miljoen extra voor specifieke steun. Als de beperkende maatregelen eerder dan eind januari worden opgeheven of versoepeld, zal ook het steunpakket daarop worden aangepast. Wanneer de beperkende maatregelen ook na januari van kracht zijn, zal het kabinet opnieuw passende steunmaatregelen treffen. Ook wordt de leenfaciliteit bij Cultuur +Ondernemen met € 25 miljoen verhoogd en tot en met het tweede kwartaal 2022 verlengd. Een uitwerking van dit steunpakket volgt deze maand.

Energielabel C wordt must voor kantoorpanden

Bezit of gebruik je een kantoorpand dat groter is dan 100m2, dan doe je er verstandig aan om te controleren welk energielabel dit pand heeft en hoe lang dit geldig is. Dit kan je opzoeken op de website EP-online. Vanaf 1 januari 2023 moeten deze kantoorpanden namelijk minimaal energielabel C hebben. Is dat dan niet het geval, dan mag het pand niet meer worden gebruikt als kantoor. Voldoet het pand nu niet aan de voorwaarden van dit energielabel, dan heeft de eigenaar van het pand nog een klein jaar de tijd om verbeteringen te laten aanbrengen om tijdig te voldoen aan deze verplichting uit het Bouwbesluit. Maar ook als huurder heb je natuurlijk belang bij het tijdig voldoen aan deze verplichting. Het pand mag immers vanaf 1 januari 2023 niet meer als kantoor worden gebruikt, als het dan niet aan de voorwaarden van energielabel C voldoet. Om eenvoudig te bepalen of je kantoorpand aan de verplichting moet voldoen, heeft de RVO een handige beslisboom gemaakt.

Tip
Ga je dit jaar een kantoorpand huren of je huidige huurcontract verlengen, maak dan met de verhuurder afspraken over het voldoen aan deze verplichting en over de gevolgen als niet tijdig aan deze verplichting is voldaan.

Subsidies

Ben je eigenaar van een kantoorpand dat aan deze verplichting moet voldoen? In dat geval is het goed om te weten dat je van verschillende subsidies en stimuleringsregelingen gebruik kunt maken. Je moet hierbij onder meer denken aan de Energie-investeringsaftrek (EIA), de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE), de Subsidie stimulering Duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++), de hiervoor besproken MIA en Vamil. Daarnaast zijn er soms regionale of lokale subsidies beschikbaar.

Handelsregister schermt woonadressen af

Sinds 1 januari 2022 worden woonadressen van bestuurders en ondernemers in het Handelsregister afgeschermd. De adressen zijn alleen nog in te zien door overheidsorganisaties of beroepsgroepen die daar wettelijk toestemming voor hebben, zoals advocaten en deurwaarders. Dit is een eerste stap om misbruik van adresgegevens moeilijker te maken. De adressen die zijn opgenomen als vestigingsadres van je onderneming zijn wel opvraagbaar gebleven. De tweede stap is om de mogelijkheden in kaart te krijgen om de privacy te beschermen van ondernemers met een vestigingsadres dat gelijk is aan hun woonadres.

Afschermen

Het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) bevat veel bedrijfsgegevens. Deze gegevens maken het mogelijk om na te gaan met wie je nu zakendoet. Maar wanneer je als zzp’er werkt, zijn in het register ook jouw privégegevens opgenomen. Dit is niet zonder risico. Een boze klant, een gefrustreerde ex-partner of een willekeurige andere persoon kan je daarmee gemakkelijk opsporen. De Autoriteit Persoonsgegevens pleit er dan ook voor om deze gegevens voortaan zoveel als mogelijk af te schermen. Dit neemt natuurlijk niet weg dat het adres van waaruit je werkzaam bent, moet worden vermeld op de factuur. Maar dat is nog altijd meer privé dan opname in een openbaar register.