Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid 4e en 5e tranche

Het kabinet ondersteunt de economie onder andere met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Vanaf 1 oktober 2020 is alweer de derde NOW-regeling (NOW 3) ingegaan. De NOW 3 is van toepassing op de periode van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021 en is opgedeeld in drie tranches van steeds drie maanden: oktober t/m december 2020 (3e tranche), januari t/m maart 2021 (4e tranche) en april t/m juni 2021 (5e tranche). De NOW-regeling bestaat hiermee uit vijf tranches. Je kunt per tijdvak een afzonderlijke aanvraag indienen. Het aanvraagloket voor de 1e, 2e en 3e tranche is inmiddels gesloten. We informeren je hierna over de 4e en de 5e tranche van de NOW-regeling.

Omzetdaling

De omzetdaling wordt bepaald door een kwart van de omzet van 2019 (referentie-omzet) te vergelijken met de omzet in een door jou gekozen periode van drie maanden (omzetperiode). Voor de 4e tranche kan je drie aaneengesloten kalendermaanden als omzetperiode kiezen in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 mei 2021. En voor de 5e tranche drie aaneengesloten kalendermaanden in de periode van 1 april 2021 tot en met 31 augustus 2021. Als je NOW aanvraagt voor opeenvolgende tranches, moeten de omzetperiodes op elkaar aansluiten.

Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de NOW is steeds 20%.

Voor alle NOW regelingen geldt dat overige subsidies die je in het kader van de coronacrisis ontvangt, bijvoorbeeld TVL, als omzet meetellen. De NOW zelf wordt niet gezien als omzet.

Als jouw bedrijf bestaat uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) die samen een concern of groep vormen, moet je bij de aanvraag voor een afzonderlijke rechtspersoon de omzetdaling van het hele concern aanhouden. Slechts onder strikte voorwaarden kan de omzetdaling worden bepaald op de omzetdaling van een afzonderlijke rechtspersoon binnen het concern.

Loonsom

De referentiemaand voor de loonsom voor de 4e en 5e tranche is juni 2020. Het UWV neemt de gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst automatisch over. Als die gegevens voor de maand juni 2020 ontbreken, kijkt het UWV naar de loonsom van april 2020.

Uw werkgeverslasten worden bij de 4e en 5e tranche voor 40% gecompenseerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om pensioenpremies, premies werknemersverzekeringen en – meestal – om een reservering voor vakantiegeld.

Vermindering loon zonder subsidieverlies
De loonsom in maanden januari tot en maart 2021 (4e tranche) respectievelijk april tot en met juni 2021 (5e tranche) mag ten opzichte van driemaal de loonsom in juni 2020 geleidelijk worden verminderd met 10% zonder dat de subsidie lager wordt. De (vrijwillige) daling van de loonsom kan worden veroorzaakt door natuurlijk verloop in het personeelsbestand, door minder personeel aan te houden of door een vrijwillig loonoffer te vragen van werknemers. Daalt de loonsom met meer dan 10% dan kan dat betekenen dat je NOW-subsidie moet terugbetalen.

Geen dividend en bonus plus accountsverklaring

De voorwaarde is dat er geen bonussen of dividend worden uitgekeerd of eigen aandelen worden ingekocht. Deze voorwaarde geldt niet als het voorschot minder bedraagt dan € 100.000 of de definitieve subsidie minder dan € 125.000. Maar weer wel als de subsidie wordt aangevraagd op basis van de omzetdaling van een afzonderlijke rechtspersoon binnen een concern. Dezelfde voorwaarden gelden voor het overleggen van een accountantsverklaring.
Voor de 4e en 5e tranche geldt de verplichting om geen bonussen of dividend uit te keren over 2021. Het betreft ook alleen de bonussen die worden uitgekeerd aan het bestuur en de directie en niet aan het overige personeel dat variabel wordt beloond.

Inspanningsverplichting scholing

Voor jou geldt een inspanningsverplichting om je werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen of een ontwikkeladvies aan te vragen. Je kunt hieraan voldoen door bijvoorbeeld (vrijvallende) tijd beschikbaar te stellen en middelen te verschaffen via bijvoorbeeld een opleidings- en ontwikkelingsfonds (O&O-fonds).

Inspanningsverplichting begeleiden naar nieuw werk

Ook heb je een inspanningsverplichting om mee te werken aan de begeleiding naar nieuw werk van de werknemer. Deze verplichting geldt voor alle mogelijkheden waarop de arbeidsovereenkomst kan eindigen, dus bijvoorbeeld ook bij het aflopen van een contract voor bepaalde tijd. Je kunt bij de invulling van deze verplichting onder andere gebruik maken van de mogelijkheden die ook voor scholing worden geboden.

Het niet voldoen aan deze voorwaarde leidt tot een korting van 5% op het totale subsidiebedrag als je bedrijfseconomisch ontslag voor een werknemer aanvraagt, maar geen contact hebt gezocht met de ‘UWV telefoon NOW’ in het kader van begeleiding van werk naar werk.

Aanvraag en betaling

De aanvraag voor de 4e tranche van de NOW-regeling kan je indienen sinds 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021 met een formulier van het UWV. Voor de 5e tranche is het aanvraagtijdvak 17 mei tot en met 13 juni 2021.

Bij de aanvraag moet je de procentuele verwachte omzetdaling vermelden, het loonheffingennummer en de aaneengesloten drie kalendermaanden waarover je de omzetdaling verwacht. Ook vermeld je het rekeningnummer waarop je betalingen van de Belastingdienst inzake loonheffingen ontvangt.

De subsidie over de twee tranches kent een vergoedingspercentages van 85%. Hiervan wordt een voorschot van 80% betaald in drie termijnen.

Ook voor de 4e en 5e tranche moet je een definitieve vaststelling aanvragen. Dat kan vanaf 31 januari 2022 tot 23 oktober 2022.

Meer weten?

Wil je meer weten over de NOW-subsidie of heb je hulp nodig bij de aanvraag? Wij helpen je graag verder. We kunnen bijvoorbeeld het omzetverlies berekenen en – als dat vereist is – zorgen voor een accountantsverklaring.