Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid 6e tranche

Het kabinet ondersteunt de economie onder andere met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Vanaf 1 juli 2021 is alweer de vierde NOW-regeling (NOW 4.0) ingegaan. De NOW 4.0 is van toepassing op de periode van 1 juli 2021 tot 1 oktober 2021. Dit keer is er maar één tranche. We informeren je hierna over de 6e tranche van de NOW-regeling.

Omzetdaling

De omzetdaling wordt bepaald door een kwart van de omzet van 2019 (referentie-omzet) te vergelijken met de omzet in een door jou gekozen periode van drie maanden (omzetperiode). Voor de 6e tranche kun je drie aaneengesloten kalendermaanden als omzetperiode kiezen in de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 november 2021. Als je NOW hebt aangevraagd voor de 5e tranche, moeten de omzetperiodes op elkaar aansluiten.

Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de NOW is steeds 20%.

Voor alle NOW-regelingen geldt dat overige subsidies die je in het kader van de coronacrisis ontvangt, als omzet meetellen. Maar de TVL (vanaf NOW 3.0) en ook de NOW zelf worden niet gezien als omzet.

Als jouw bedrijf bestaat uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) die samen een concern of groep vormen, moet je bij de aanvraag voor een afzonderlijke rechtspersoon de omzetdaling van het hele concern aanhouden. Slechts onder strikte voorwaarden kan de omzetdaling worden bepaald op de omzetdaling van een afzonderlijke rechtspersoon binnen het concern.

Loonsom

De referentiemaand voor de loonsom voor de 6e tranche is februari 2021. Het UWV neemt de gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst automatisch over.

De werkgeverslasten worden bij de 6e tranche voor 40% gecompenseerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om pensioenpremies, premies werknemersverzekeringen en – meestal – om een reservering voor vakantiegeld.

Vermindering loon zonder subsidieverlies

De loonsom in maanden juli tot en met september 2021 mag ten opzichte van driemaal de loonsom in februari geleidelijk worden verminderd met 10%, zonder dat de subsidie lager wordt. De daling van de loonsom kan worden veroorzaakt door natuurlijk verloop in het personeelsbestand, door minder personeel aan te houden of door een vrijwillig loonoffer te vragen van werknemers. Daalt de loonsom met meer dan 10%, dan kan dat betekenen dat je NOW-subsidie moet terugbetalen.

Geen dividend en bonus plus accountsverklaring

Ook aan NOW 4.0 is de voorwaarde verbonden dat er geen bonussen of dividend worden uitgekeerd of eigen aandelen worden ingekocht. Deze voorwaarde geldt niet als het voorschot of de definitieve subsidie minder bedraagt dan € 125.000. Maar weer wel als de subsidie wordt aangevraagd op basis van de omzetdaling van een afzonderlijke rechtspersoon binnen een concern.

Voor de 6e tranche geldt de verplichting om geen bonussen of dividend uit te keren over 2021. Het betreft ook alleen de bonussen die worden uitgekeerd aan het bestuur en de directie en niet aan het overige personeel dat variabel wordt beloond.
Een overeenkomst met een vertegenwoordiging van werknemers over bonus- en dividendbeleid is verplicht.

Inspanningsverplichting scholing

Er geldt voor jou een inspanningsverplichting om jouw werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen of een ontwikkeladvies aan te vragen. Je kunt hieraan voldoen door bijvoorbeeld (vrijvallende) tijd beschikbaar te stellen en middelen te verschaffen via bijvoorbeeld een opleidings- en ontwikkelingsfonds (O&O-fonds).

Inspanningsverplichting begeleiding naar nieuw werk

Ook heb je een inspanningsverplichting om mee te werken aan de begeleiding naar nieuw werk van de werknemer. Deze verplichting geldt voor alle mogelijkheden waarop de arbeidsovereenkomst kan eindigen, dus bijvoorbeeld ook bij het aflopen van een contract voor bepaalde tijd. Je kan bij de invulling van deze verplichting onder andere gebruik maken van de mogelijkheden die ook voor scholing worden geboden.

Het niet voldoen aan deze voorwaarde leidt tot een korting van 5% op het totale subsidiebedrag als je bedrijfseconomisch ontslag voor een werknemer aanvraagt, maar geen contact hebt gezocht met de ‘UWV telefoon NOW’ in het kader van begeleiding van werk naar werk.

Aanvraag en betaling

De aanvraag voor de 6e tranche van de NOW-regeling kun je indienen sinds 26 juli 2021 tot en met 30 september 2021 met een formulier van het UWV.

Bij de aanvraag moet je de procentuele verwachte omzetdaling vermelden, het loonheffingennummer en de aaneengesloten drie kalendermaanden waarover je de omzetdaling verwacht. Ook vermeld je het rekeningnummer waarop je betalingen van de Belastingdienst inzake loonheffingen ontvangt.

De subsidie over de 6 e tranche kent een vergoedingspercentages van 85%. Hiervan wordt een voorschot van 80% betaald in drie termijnen.

Ook voor de 6e tranche moet je een definitieve vaststelling aanvragen. Dat kan vanaf 1 juni 2022 tot 22 februari 2023.

Meer weten?

Heb je meer informatie nodig of wil je hulp bij de aanvraag? Wij helpen je graag verder bij de aanvraag voor de NOW. We kunnen bijvoorbeeld het omzetverlies berekenen en – indien vereist – zorgen voor een accountantsverklaring.