Toch partnervrijstelling voor inwonend familielid

U kunt in beginsel slechts één fiscaal partner hebben. Als u fiscaal partner van elkaar bent, betekent dit voor de erfbelasting dat bij overlijden van een van u beiden de overblijvende partner de ruime partnervrijstelling (in 2022 maximaal € 632.000) mag toepassen op de erfenis. Zo betaalt deze partner dan vaak geen of weinig erfbelasting. Onlangs besliste de rechter over de toepassing van de partnervrijstelling in de wat minder courante situatie van een man en vrouw die al meer dan 50 jaar samenwonen met de broer van de vrouw. Zij stonden al die jaren ook op hetzelfde adres ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. De man overlijdt in september 2017 en op 1 januari 2019 overlijdt vervolgens de vrouw. Haar broer is haar enige erfgenaam en claimt in de aangifte erfbelasting de partnervrijstelling als samenwoner zonder notariële akte. Hij stond immers zonder onderbreking langer dan vijf jaar ingeschreven op hetzelfde adres als de erflater. Maar de rechtbank oordeelt dat de broer niet aan de voorwaarden voldoet, omdat hij niet ten minste vijf jaar de enige fiscale partner is geweest. Volgens de rechtbank kan de 5-jaarsperiode pas ingaan na het overlijden van de zwager en dat was in september 2017.

Het langste eind….

De broer gaat tegen deze beslissing in hoger beroep bij het gerechtshof. Die stelt de broer in het gelijk. De 5-jaarseis voor het samen ingeschreven staan is niet gekoppeld aan de voorwaarde dat er geen andere persoon is die aan de voorwaarden voor fiscaal partnerschap voldoet. De broer voldoet aan de voorwaarde voor fiscaal partnerschap voor de Successiewet en heeft terecht de partnervrijstelling toegepast in de aangifte erfbelasting.