UBO-deadline verstreken – wat nu?

Vennootschappen, maar bijvoorbeeld ook stichtingen en verenigingen, hadden uiterlijk 27 maart 2022 hun ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (UBO’s) moeten inschrijven in het UBO-register bij de Kamer van Koophandel. Op die dag waren de gegevens van bijna 38% van het totale aantal registratieplichtigen ook daadwerkelijk in het register opgenomen. De vraag is nu wat er gaat gebeuren in het geval u (nog) niet aan de registratieplicht hebt voldaan.

Handhaving

Minister Kaag heeft hierover duidelijkheid gegeven. Voordat er een boete of een andere sanctie wordt opgelegd, zal het Bureau Economische Handhaving van de Belastingdienst (BEH) u eerst nog een laatste brief sturen. Daarin krijgt u twee weken de tijd om alsnog aan uw registratieplicht te voldoen. Als u hieraan na deze termijn nog niet hebt voldaan, bent u in overtreding. BEH kan dan een boete of dwangsom opleggen. De boete is gemaximeerd tot € 22.500; de dwangsom is niet gemaximeerd. Bent u het niet eens met de boete, dan leest u in de boetebeschikking hoe u bezwaar kunt (laten) maken. Wordt uw bezwaar afgewezen dan kunt u daartegen beroep aantekenen. Hoe? Dat leest u in de beschikking op het bezwaar.
Het aantal niet-geregistreerden is echter veel hoger dan was verwacht, waardoor er te weinig capaciteit beschikbaar is voor de handhaving. Daarom geeft het BEH voorrang aan handhaving op díe vennootschappen waar de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme het hoogst zijn. Dat neemt niet weg dat ook de overige registratieplichtigen de gegevens van hun UBO’s moeten inschrijven. Zij zijn niet vrijgesteld. De handhaving op deze groep zal steekproefsgewijs plaatsvinden.

Tip

Voldoe alsnog zo spoedig mogelijk aan uw registratieplicht, mocht u dat nog niet hebben gedaan en voorkom een boete.