Veranderingen belasting op vermogen in BOX III vanaf 2017

In het Belastingplan 2016 werd aangekondigd dat vanaf 2017 de berekening verandert van de belasting die u moet betalen over uw vermogen in Box 3. Er komen dan 3 tariefschijven. Hierbij gaat de wetgever ervan uit dat u meer rendement hebt over uw vermogen als dat vermogen groter is. Het enige lichtpuntje is dat het heffingsvrij vermogen omhoog gaat naar € 25.000 per persoon.

In het Belastingplan 2016 werd aangekondigd dat vanaf 2017 de berekening verandert van de belasting die u moet betalen over uw vermogen in Box 3. Er komen dan 3 tariefschijven. Hierbij gaat de wetgever ervan uit dat u meer rendement hebt over uw vermogen als dat vermogen groter is. Het enige lichtpuntje is dat het heffingsvrij vermogen omhoog gaat naar € 25.000 per persoon.

De Box 3 heffing op dit moment

Vermogen waarvan het inkomen niet in box 1 (inkomen) of box 2 (gerelateerd aan BV) is belast, wordt in aanmerking genomen in box 3. Dit inkomen wordt op forfaitaire wijze bepaald op de peildatum 1 januari van elk jaar. Er wordt uitgegaan van een rendement van 4% op het vermogen. Daarover is vervolgens 30% inkomstenbelasting verschuldigd. Effectief bedraagt de jaarlijkse heffing dus 1,2%. Dit systeem roept al jaren weerstand op, immers het werkelijke rendement op spaargeld is al lange tijd veel lager dan 4%.

Herziening box 3

Met ingang van 1 januari 2017 wordt het forfaitaire rendement als volgt berekend:

Grondslag (bedrag boven de vrijstelling) Forfaitair rendement 2015 en 2016 /Belastingpercentage Forfaitair rendement 2017 /Belastingpercentage
€ 0 – € 75.000 4,0% / 1,2% 2,9% / 0,86%
€ 75.000 – € 975.000 4,0% / 1,2% 4,7% / 1,38%
> € 975.000 4,0% / 1,2% 5,5% / 1,62%

Daarnaast wordt het heffingsvrije vermogen reeds in 2016 verhoogd tot € 24.437 (2015: € 21.330) per persoon. Vervolgens vindt in 2017 een verdere verhoging plaats tot € 25.000.

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat het in aanmerking te nemen rendement toeneemt naarmate het vermogen groter wordt. Reden hiervoor is dat wanneer het Box-3-vermogen toeneemt, de wetgever het aannemelijk acht dat het vermogen voor een groter deel uit beleggingen (met name aandelen, obligaties en onroerende zaken zal bestaan. Omdat het gemiddelde rendement bij dit soort beleggingen hoger is dan bij spaargeld, stijgt het rendement naarmate het Box-3-vermogen groter is. Jaarlijks zullen op basis van een vermogensmix de percentages worden vastgesteld. Bovenstaande tabel bevat de voorlopige percentages. Volgend jaar zullen de percentages voor 2017 op basis van de meest recente gegevens definitief worden vastgesteld.

Wat te doen?

Één van de mogelijke oplossingen om de hogere Box 3 heffing te ontgaan is om het Box 3 vermogen in een eigen BV onder te brengen. Wilt u meer daarover weten of uw persoonlijke situatie doornemen, maak dan een afspraak met ons.