Verlenging én uitbreiding subsidieregeling praktijkleren

Heeft u een werknemer in dienst die een leer-werktraject (BBL) of een HBO opleiding duaal of in deeltijd volgt? Ook voor het schooljaar 2018-2019 kunt u nog in aanmerking komen voor de subsidieregeling praktijkleren. Voor HBO studenten is de regeling zelfs uitgebreid.

Tot en met schooljaar 2017-2018 gold de regeling alleen voor de categorieën Landbouw en Natuurlijke Omgeving en Techniek, nu worden daar de onderdelen Gezondheidszorg en Gedrag en Maatschappij aan toegevoegd. Daar staat tegenover dat het maximale subsidiebedrag wordt verlaagd van € 2.700 naar € 2.500 per jaar. Om in aanmerking te komen voor de subsidie dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:

MBO:

  • Uw bedrijf is erkend als leerbedrijf
  • U heeft een geldige praktijkleerovereenkomst
  • Tenminste 610 klokuren zijn besteed aan het buitenschoolse praktijkgedeelte

HBO:

  • De student volgt een duaal- of deeltijdtraject
  • De opleiding valt binnen de hierboven genoemde categorieën
  • Het praktijkdeel is een verplicht onderdeel van de opleiding

Staerk verzorgt graag voor u de aanvraag van de subsidie praktijkleren. Voor het schooljaar 2018-2019 kan dit van begin juni tot uiterlijk 15 september 2019. Heeft u werknemers in dienst die voor de regeling in aanmerking komen? Stuurt u ons alvast de benodigde gegevens.

Vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op via salaris@staerk.nl of bel naar 088 – 4568 900.

 


Zie ook:
— 
Verlaagd btw-tarief wordt verhoogd van 6% naar 9% | 17 oktober 2018
Regel financiering vanuit je boekhoudpakket! | 27 september 2018
De nieuwe Arbowet | 21 februari 2018