Verplicht meewerken aan verzoek beëindiging slapend dienstverband

Het dienstverband van een werknemer die twee jaar (104 weken) arbeidsongeschikt is, kan worden ontbonden. Gebeurt dit niet, dan ontstaat een slapend dienstverband. Een werknemer kan u daarna echter op enig moment verzoeken om zijn of haar arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen, onder toekenning van een transitievergoeding. In dat geval moet u op grond van goed werkgeverschap hieraan uw medewerking verlenen. Dit heeft de hoogste rechter, de Hoge Raad, onlangs beslist. U kunt in dat geval compensatie ontvangen voor de te betalen transitievergoeding op basis van de Regeling compensatie transitievergoeding die wordt uitgevoerd door het UWV.

De transitievergoeding hoeft niet meer te bedragen dan de verschuldigde vergoeding bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst na twee jaar arbeidsongeschiktheid. De datum waarop de arbeidsovereenkomst feitelijk wordt beëindigd, is daarbij dus niet bepalend.

Lagere transitievergoeding
De berekening van de transitievergoeding is op 1 januari 2020 gewijzigd. Dit resulteerde voor de oudere werknemers in een veel lagere transitievergoeding. Bereikten u en uw oudere werknemer evenwel overeenstemming over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst voor 1 januari 2020? Dan is de regeling voor de berekening van de transitievergoeding van voor 1 januari 2020 van toepassing. Dit betekent dus een hogere transitievergoeding. Het verdient ook aanbeveling om dit met de werknemer zo te regelen. Anders bestaat het risico dat de werknemer met deze uitspraak van de Hoge Raad in de hand aanspraak kan maken op de hogere vergoeding. Oók als de regeling tot stand is gekomen ná 1 januari 2020(!).

Tip
Voor de compensatie van de transitievergoeding is deze uitspraak ook van belang. Het UWV zal voor de compensatie in dit soort zaken moeten uitgaan van de regeling zoals die bestond voor 1 januari 2020. Het is dus zaak om de beslissing van het UWV op dit aspect te laten controleren.