Vraag tijdig subsidie aan voor uw monumentenpand

Sinds 1 januari 2019 is de fiscale monumentenaftrek definitief vervangen door een subsidieregeling. De subsidie is bedoeld voor particulieren die eigenaar zijn van een rijksmonument met een woonfunctie. De subsidie bedraagt 38% van de kosten voor de instandhouding van het rijksmonument. Ook kosten van werkzaamheden die zijn gericht op het voorkomen van verval of het voorkomen van vervolgschade kwalificeren voor de subsidie. Hiertoe worden onder meer gerekend kosten voor schilderwerk, gevelreparaties, herstel van voegen, het vervangen van kapotte dakpannen, het repareren of vervangen van goten en afvoeren en het herstel van scheuren in het buitenpleisterwerk.

Maak gebruik van de overgangsregeling

Bij de overgang van de fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden naar de nieuwe subsidieregeling is een overgangsregeling getroffen. Deze overgangsregeling geldt alleen voor eigenaren met een BBM-verklaring. Dit is een verklaring van de Belastingdienst Bureau Monumentenpanden, waarin staat dat de eigenaar van een rijksmonument geen recht heeft op aftrek voor de onderhoudskosten. Bent u in het bezit van deze verklaring, dan kunt u subsidie aanvragen voor kosten van lopende onderhoudstrajecten van vóór 2019, als de fiscale aftrek tot en met 2018 en de subsidieregeling van 2019 samenlopen. Het gaat hierbij om de volgende aftrekbare kosten:

  • aftrekbare kosten voor onderhoud dat in 2018 is uitgevoerd, maar die in 2019 zijn betaald;
  • aftrekbare onderhoudskosten waarvoor in 2018 (of eerder) de verplichting is aangegaan, terwijl het onderhoud pas in 2019 is uitgevoerd.

De subsidie kan tegelijkertijd worden aangevraagd met de subsidiabele kosten die in 2019 onder de nieuwe subsidieregeling vallen. Daarvoor wordt één digitaal aanvraagformulier beschikbaar gesteld op www.cultureelerfgoed.nl.

Let op

Bedragen de totale kosten waarvoor u subsidie wilt aanvragen meer dan € 70.000? In dat geval moet u een inspectierapport overleggen dat is opgesteld door een deskundige persoon of instantie, bijvoorbeeld de Monumentenwacht.

Subsidieaanvraag

U kunt één subsidieaanvraag per jaar indienen in de periode 1 maart tot en met 30 april volgend op het (kalender)jaar waarin de instandhoudingskosten zijn gemaakt. Hiervoor is de factuurdatum bepalend. De subsidieaanvraag voor de instandhoudingskosten van 2019 (en eventueel de kwalificerende kosten over 2018) moet u dus indienen tussen 1 maart en 30 april 2020. U dient de aanvraag in bij de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed.