Vraag tijdig subsidie praktijkleren aan

Hebt u een praktijk- of werkleerplaats in het studiejaar 2019/2020 aangeboden? In dat geval kunt u tot uiterlijk 16 september 2020 subsidie aanvragen. Deze subsidie van maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats is een tegemoetkoming voor de begeleidingskosten van de deelnemer, leerling of student.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze subsidie verschillen per categorie. Het subsidiebedrag wordt in verhouding verrekend met de periode waarin u de begeleiding heeft verzorgd. U vraagt de subsidie aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Tip
De RVO vergelijkt de gegevens uit de aanvraag met de informatie die bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) geregistreerd is. Soms wijkt die informatie af van de daadwerkelijke situatie van de student. In dergelijke gevallen verzoekt de RVO om de (praktijkleer)overeenkomst als bewijsmiddel. De praktijkleerovereenkomst moet door alle betrokken partijen, dus in drievoud, zijn getekend. Zorg ervoor dat de praktijkleerovereenkomst duidelijk is voorzien van de naam van de opleiding en de onderwijsinstelling, de start- en einddatum van de stage en – indien van toepassing – de relevante code van het Centraal Register Beroepsopleidingen (Crebo) of het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).

Let op bij eerdere subsidieaanvraag mbo-praktijkplaatsen

Eerder was het – vanwege het coronavirus – al mogelijk om een voorschot op de subsidie aan te vragen voor praktijkleerplaatsen in het mbo. Hiermee kon u de tot 16 maart jl. (start coronamaatregelen) gemaakte kosten voor praktijkleerplaatsen (deels) opvangen. Heeft u van dit voorschot gebruikgemaakt, dan bent u verplicht om uiterlijk 16 september 2020 ook een definitieve aanvraag voor de subsidie praktijkleren in te dienen, al dan niet voor de resterende praktijkleerperiode.