Wanneer zijn pensioenuitkeringen uit uw eigen bv belast?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Inkomsten worden geacht niet alleen te zijn genoten als ze zijn betaald, maar ook als ze vorderbaar en inbaar zijn. Dat geldt ook ten aanzien van het recht op een pensioenuitkering uit uw eigen bv, zo blijkt uit recente rechtspraak. De zaak betreft een directeur-grootaandeelhouder (dga) die op jaarbasis recht heeft op een pensioenuitkering van ruim € 57.000 uit zijn eigen pensioen-bv. Hij geeft hiervan slechts € 8.500 aan in zijn aangifte inkomstenbelasting. De rest van de uitkering kan volgens hem niet worden betaald door de bv, omdat deze over onvoldoende middelen beschikt. De activa van de bv bestaan voornamelijk uit een hypothecaire vordering op de dga.

De Belastingdienst én de rechter zijn van mening dat de betaling van de pensioenuitkeringen kan worden verrekend met de vordering. Daarmee zijn de uitkeringen vorderbaar, inbaar en dus ook belast.