Werken waar men wil een stap dichterbij

De huidige wetgeving biedt geen recht op thuiswerken. Wel kunnen uw werknemers op grond van de Wet flexibel werken een verzoek doen tot aanpassing van de arbeidsplaats. U kunt dit verzoek echter op elke grond afwijzen. Dit in tegenstelling tot een verzoek tot wijziging van de arbeidsduur of werktijd. U kunt die verzoeken namelijk uitsluitend afwijzen op grond van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Binnenkort kunt u ook een verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats niet meer op elke grond afwijzen. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel dat dit regelt, onlangs aangenomen. Dient uw werknemer een dergelijk verzoek in en heeft hij of zij dit goed onderbouwd, dan moet u beoordelen of naar redelijkheid en billijkheid uw belangen opwegen tegen de belangen van uw werknemer. Daarbij betrekt u alle omstandigheden van het geval. Dit is dus een ander criterium dan dat geldt bij een verzoek tot wijziging van de arbeidsduur of werktijd. Als ook de Eerste Kamer instemt met dit wetsvoorstel, krijgen uw werknemers meer mogelijkheden om met name thuiswerken af te dwingen.